7. diecézní pouť rodin_28.8. 2010

V sobotu 28.8.2010 jsme se i se 7,5 měsíční Anežkou vydali do Žďáru nad Sázavou na 7. diecézní pouť rodin a nelitovali jsme. Počasí bylo všelijaké, ale věřili jsme, že se akce vydaří. Díky dobrému vlakovému spojení, zajištěné kyvadlové dopravě mezi nádražím a zámeckým areálem, kde pouť probíhala, jsme dorazili chvíli před začátkem pontifikální mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kterou celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle.

Při mši sv. připomenul, že pouť probíhá v prvním roce tříleté přípravy na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území. Zdůraznil, že tyto roky budou mimořádným způsobem zaměřeny na Boží slovo a při této příležitosti zahájil biblický diecézní program VEZMI A ČTI, který nás chce pozvat k četbě Bible. V závěru mše sv. prosvětlily baziliku sluneční paprsky a všem bylo jasné, že se vydaří i venkovní program.

Ten nemohl začít jinak, než dobrým klobáskem, při jídle nás rozesmála mužská taneční skupina ze Slavkova Ta syntetika. Zapojili jsme se do programu Jsme živé evangelium a pak si šli poslechnout křesťanskou rockovou hudbu. Potom jsme se přesunuli do baziliky, kde byla prohlídka s výkladem, po ní si prohlédli kapli Smíření, Rajský dvůr, Studniční kapli, různé expozice a objevili skrytý poklad kláštera – 200 let zazděné místnosti. Velkou účast měla přednáška P. Vojtěcha Kodeta Písmo svaté (jak číst Bibli v rodině). Po závěrečné modlitbě bylo požehnání o. biskupa a rozloučení.

Kdyby byla Anežka starší, určitě bychom využili některého programu pro děti – loutkové představení, biblická zahrada, lukostřelba. V mládežnickém věku by to byly výtvarné techniky a dílny, lezení po bednách, šermování, plavba po rybníce nebo poslech hudební skupiny. Jako dospělá by možná ocenila přednášku Efektivní rodičovství, možnost adorace, prohlídku poutního kostela na Zelené hoře nebo zakoupení náboženské literatury a jako seniorka by byla vděčná za program Tanec vsedě.

Nabídka je opravdu pestrá, chce to jenom přemoci se, příští rok vyrazit s ostatními rodinami a vybrat si to své.

 

Anežky a Cyril Bartošovi

Věž kostela před dokončením - prosba o pomoc

Aby mohla být dokončena fasáda celé věže kostela za využití stávajícího lešení, je potřeba ještě asi 100 000 Kč. Prosíme proto občany, podnikatele, rodáky, sympatizanty o jakýkoliv příspěvek. Poslat jej můžete na účet sbírky č. 221 811 595/0300, nebo přinést osobně paní Boženě Benešové na městský úřad, nebo na faru. S vaší pomocí se podaří opravu dokončit a lešení může být odstraněno.

Děkujeme. Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot.

OPRAVA VĚŽE KOSTELA ZAČALA

Vážení spoluobčané, rodáci, podnikatelé, sympatizanti. 
Oprava věže kostela už byla zahájena. Náklady jsou nemalé, jak jsme vás už dříve informovali. Sbírka na opravu nebyla ukončena, stále pokračuje. Prosíme proto o příspěvek, podle vašich možností, na účet sbírky č. 221 811 595/0300. Děkujeme předem za jakoukoliv částku. Pokud se podaří finance zajistit, termín dokončení by měl být v červenci 2010 a i věž kostela zazáří novotou.

Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot

Ojedinělá návštěva v Lanžhotě

Jednou za rok se schází bohoslovci brněnské diecéze se svým biskupem. Bohoslovci nejsou v tak častém kontaktu s biskupem, protože většinu času tráví v semináři a studiem v Olomouci, proto se koná víkendové setkání. Vyberou si nějaké místo, farnost, kde mají na sebe více času a prožijí společné chvíle. Letos si vybrali Lanžhot. Proč Lanžhot? Jedním z důvodů bylo zajisté to, že mezi ně patří Mirek Prajka, lanžhotský rodák, studující 4. ročník teologické fakulty CMTF UP v Olomouci. V pátek 5. března večer přijelo 21 bohoslovců, kteří se ubytovali na naší faře. V sobotu dopoledne přijel biskup Vojtěch Cikrle. Jako hostitel jsem se zúčastnil jejich programu. Kromě společné modlitby se konala dopoledne i beseda o aktuálních událostech v brněnské diecézi. Odpoledne se uskutečnil výlet do lužního lesa. Kvůli zvýšené hladině řeky Moravy nebylo možné zhlédnout soutok, proto jsme se zastavili u chaty na Polince a potom jsme jeli na Pohansko. Později slavili bohoslovci v kostele mši sv. a večer navštívili Vinařství Uher, kde se seznámili s výrobou vína. Vyvrcholením setkání byla v neděli slavná pontifikální mše sv., kterou celebroval biskup Vojtěch ve společenství našich farníků. Bohoslovci se ujali asistence liturgie, liturgického zpěvu a varhanního doprovodu. Setkání bylo zakončeno společným nedělním obědem a odjezdem zpět do Olomouce. Pro naši farnost to byla velká čest a pocta mít ve svém středu budoucí kněze naší diecéze. Přeji a vyprošuji všem zdárné dokončení studia a hodně Boží milosti v kněžské službě a úspěšnou pastoraci tam, kam budou biskupem jednou posláni.
 P. František Putna
Fotogalerie

Boží hod velikonoční

 

Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Není tady, byl vzkříšen.
Lk 24,5-6

Oživme v sobě během těchto dnů onu velkou naději:
ukřižovaný Kristus vstal z mrtvých a přemohl svět.
Láska je silnější než nenávist, láska zvítězila!
A k tomuto vítězství lásky se máme přidat.

Benedikt XVI.

VELIKONOCE 2010

To je ta noc, v niž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó jak obdivuhodně se sklání k nám tvá
otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný to projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
Ó v pravdě blahodárná noc, která spojila
zemi s nebem, člověka s Bohem.
                                                    (Exultet)

Vám všem, milí farníci, přeji radostné
a milostiplné prožití velikonočních svátků.
Ať slavné Krostovo vzkříšení
naši tmu ve světlo promění.
                    
P. František Putna
                     váš duchovní správce

Postní zamyšlení - Květná neděle

Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. 
Lk 19,38

Ježíš je prorok, který má slitování 
s "jeruzalémskými dcerami",
milosrdný přímluvce za své nepřátele
a Spasitel,
který uvádí do Božího království všechny,
kdo v něj důvřují.
Kde je Kristus, tam je Boží království.

z Lectio divina

Postní zamyšlení - 5. neděle postní

 

Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš.
Jan 8,10-11

Také my se musíme postavit před Ježíše
a prosit jej nikoliv o odsouzení,
ale o odpuštění.
Jedině tak budeme věrni "novému přikázání",
staneme se svědky naděje
a naší silou bude pomoc Páně.

z Lectio divina

Postní zamyšlení - 4. neděle postní

 

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.
Lk 15,20

Bože, vzdálit se od tebe
znamená padnout,
navrátit se k tobě znamená znovu povstat,
zůstávat v tobě
znamená založit svůj život 
na pevných základech.

svatý Augustin

Postní zamyšlení - 3. neděle postní

Podívejte se na fíkovník. Pán je trpělivý. Když se však neobrátíte, zahynete.
srov. Lk 13, 1-9

Ježíšova péče, které se nám dostává
v jeho slově, ve svátostech
i v projevech Boží prozřetelnosti,
nás chce přivést k obrácení.
Nechejme se obdělávat.
Boží slovo je pluhem, který kypří půdu našeho srdce, 
a je zároveň setbou,
která v nás chce přinést hojný užitek.

z Lectio divina

Postní zamyšlení - 2. nedělě postní

 Z oblaku se ozval hlas: To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte. Lk 9,35

Ježíš je pravdivý za všech okolností:
když je obklopen světlem,
když předpovídá utrpení,
i když vyžaduje od těch, kdo ho následují,
aby zapřeli sami sebe
a nesli za ním svůj kříž.
(z Lectio divina)

Postní zamyšlení - 1. neděle postní

Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Lk 4,8

Pokušení zkoumají naši svobodu.
Podobají se větru, který ohýbá stromek.
Je tu sice nebezpečí, že ho zlomí,
ale současně jej posilují,
aby se nezlomil.
Skleníkové květy se za bouře lámou.
Ty, které rostly ve větru, vydrží.
(Tomáš Špidlík)

 STATISTIKA FARNOSTI ZA ROK 2009

                                        ROK 2009               ROK 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------
SVATBY                                   1                           6
KŘTY                                     19                          25
POHŘBY                                 31                          39
  z toho do hrobu, kremace       29, 2                      38, 1
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ                     15                          12
NÁBOŽENSTVÍ                        48 (20 ve škole, 28 mimo školu)
                                                                         58 (28 ve škole, 30 mimo školu)
SVÁTOST NEMOCNÝCH            97 (57 společně, 40 samostatně)
                                                                       112 (70 společně, 42 samostatně)
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ             17 500                   21 500                        

Občanské sdružení informuje o sbírce

Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot děkuje všem spoluobčanům, kteří koncem minulého roku přispěli do sbírky na opravu věže kostela. Vybráno bylo 255 107 Kč. Sbírka není ukončená, stále můžete přispívat na účet č. 221 811 595/0300. Celkové vyúčtování nákladů na opravu střechy je níže.

Vyúčtování I. etapy veřejné sbírky, kterou zorganizovalo občanské sdružení Spolek pro Lanžhot

Obdrželi jsme první průběžné vyúčtování veřejné sbírky po kontrole, kterou provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje v říjnu letošního roku. Toto vyúčtování bylo schváleno dne 6. 11. 2009. Uvádíme zde výsledek kontroly a nejdůležitější fakta týkající se I. etapy opravy střechy kostela:

Stav peněžních prostředků k 14. 10. 2009        1 954 886,75 Kč
Z toho: sběrací listiny                                           544 545,-   Kč
            bank. účet (příspěvky do sbírky)               203 100,-   Kč
            příspěvek od obce                                 1 200 000,-   Kč
            úroky                                                           7 241,75 Kč
Celkem vyúčtované faktury za opravu               1 894 465,-   Kč

 

Ve sbírce na opravu věže kostela, která probíhala  koncem října a v listopadu  letošního roku bylo dosud vybráno 237 387,- Kč. Zatím byli osloveni občané Lanžhota a malí podnikatelé, do konce roku budeme ještě oslovovat větší organizace, firmy v Lanžhotě a okolí, jak tomu bylo i v loňském roce. Věříme, že se nám podaří nahromadit tolik financí, aby mohla být zahájena 2. etapa opravy v dubnu 2010. Celá úprava je termínově rozložena  do konce roku 2011. Postupně v návaznosti na finance  by se  opravovala věž a její zpřístupnění na vyhlídku. Oprava věže a ochozu bude podle projektu jako první část a vnitřní úpravy - schody, osvětlení atd. budou následovat. O tom, jak se daří finanční prostředky zajišťovat, vás budeme průběžně informovat.
Marie Pfefferová, Božena Benešová

Odpočiňte v pokoji věrné dušičky…

V uplynulém roce nás na věčnost předešli:

CIPRYS Jan, 66 let, Vinohrady 
KAŇOVÁ Marie, 83 let, Kout III.
HAKALOVÁ Marie, 74 let, Mlýnská I.
ČERNÁ Ludmila, 87 let, Lesíčková
STEINER Ludvík, 64 let, Nová
UHLÍŘOVÁ Jarmila, 85 let, Stráže
KOŘÍNEK Jan, 71 let, Havlíčkova
TUČKOVÁ Božena, 94 let, Břeclavská
ŠEVČÍK Ladislav, 81 let, U Struhy I.
PAULÍK Miroslav, 53 let, Havlíčkova
ŠOŠKA Tomáš, 29 let, Mlýnská II.
KRÁLÍKOVÁ Ludmila, 72 let, Na Pastůškách
JEŘÁBEK Jindřich, 77 let, Kostická
MRÁZOVÁ Jarmila, 87 let, Sokolská 
ONDRYSKOVÁ Ludmila, 91 let, J. Wolkera
RYČOVSKÝ Ludvík, 78 let, Komárnov
RAMPÁČKOVÁ Terezie, 77 let, Mlýnská I.
ŽALOUDKOVÁ Eva, 89 let, Záhumní
UHLÍŘOVÁ Božena, 86 let, Dolní
DRŠTKA Josef, 87 let, Mlýnská I. 
KONRÁDOVÁ Vlasta, 87 let, Havlíčkova
SLÁMA Zdeněk, 44 let, Luční
MAYER Čestmír, 63 let, Na Dílni
POLÁŠKOVÁ Anna, 57 let, J. Wolkera
DROZD Antonín, 73 let, Havlíčkova
HRUBÝ Miroslav, 62 let, Kostická
PRAJKOVÁ Terezie, 91 let, Bří Mrštíků
SVOZILOVÁ Růžena, 89 let, Komárnov
TUČKOVÁ Růžena, 83 let, Nová
HRUBÝ František, 67 let, J. Nerudy 
ŠKROBÁČKOVÁ Ludmila, 88 let, Kostická
BARTOŠ František, 86 let, Nová
DRŠTKOVÁ Marie, 79 let, Mlýnská I.  
ŠULÁK Jan, 57 let, Mlýnská II.
BARTOŠOVÁ Marie, 85 let, Dolní
NETOPILÍKOVÁ Marie, 86 let, Masarykova
HRNČÍŘ Jan, 68 let, Sokolská
TRUBAČOVÁ Ludmila, 84 let, Pastvisko I. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNODA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC LIDEM V NOUZI

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE