Zápis farní rady ze dne 19.3.2012

Z Á P I S

z jednání farní rady v Lanžhotě dne 19.03.2012

Přítomni: P. Josef Chyba, Cyril Bartoš, Petr Uher, Pavel Bartoš, František Michalica, Josef Bartoš, Rostislav Švirga, Marie Uhrová, Anna Straková, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Božena Benešová, Hana Tučková

Omluveni: Miroslav Prajka – nemocen

 

 • Schůzi farní rady zahájil P. Josef Chyba přivítáním všech přítomných a krátkou modlitbou.

 

 • Osvětlení v kostele. Protože osvětlení kostela je velmi nevyhovující vzhledem k tomu, že jsou umístěny pouze lustry, které nedostatečně osvětlují prostory, byli pozváni odborníci, kteří prodávají vhodné osvětlení do kostela. Za přítomnosti p. faráře a Fr. Michali ce nabídli nové možnosti osvětlovacích těles, které by se musely umístit tak, aby vhodně osvítily hlavně presbytář. Výsledkem tohoto jednání je verze – nebrat tento typ osvětlovacích těles, neboť by se nevyřešil problém špatného osvětlení, pouze by se nahradila svítidla. Světlo by bylo velmi slabé a drahé. Jedno světlo stojí 2.500 Kč a bylo by jich zapotřebí 18 ks.

Pan Josef Bartoš nabízí možnost konzultace s p. Pospíšilem z VEOSU. Spojí se s ním a domluví schůzku.

P. farář – do velikonoc by bylo vhodné zadělat otevřené krabice el. rozvodů. Toto dělá pan Prajka a Holobrádek ve svém volnu. Práce je zdlouhavá, ale protože to dělají mimo svou práci, musíme být trpěliví.

Rozvod el. energie v kostele je špatný. Současný rozvod je starý, dělá se nové vedení jak už bylo uvedeno brigádnicky ve volnu.

Členové farní rady – můžeme práci zadat firmě? Máme na to peníze? Pan farář odpovídá, že na účtu farnosti nejsou peníze ani na splátku půjčky od města. Od el.rozvodů není žádná dokumentace a bez dokumentace nebude firma dělat jakékoliv práce. Takže musíme vydržet a být trpěliví, až se rozvody brigádnicky opraví.

 

 • Topení v kostele – pan farář již 2x vysvětloval v kostele farníkům možnost provedení topení v kostele na temperaci. Jednou z možností je provedení podlahového topení. Zde by se musela odstranit dlažba, vybrat zemina ještě asi 20 cm pro možnost uložení tohoto topení, z lavic odstranit spodní desky. Vlastní topení by stálo asi 1 mil. 50 tis. Kč, ale další práce a materiál také nemalé finance. Navíc ještě do října splácíme měsíčně 20 tis. Kč městu z půjčky na opravu věže kostela. Dalo by se formou referenda v kostele zjistit, zda lidé jsou ochotni a schopni se i nadále na  splátky skládat. Pan farář zjistí ještě další možnosti zavedení topení v kostele a pak se dá možnost farníkům k vyjádření. Musí se do toho zapojit celá farnost. Z dosavadních ohlasů – jen málo farníků se kloní k budování topení a dalším sbírkám. Většina je pro to, aby se topení nedělalo.

 

 • Velikonoční svátky – je potřeba zajistit veškerou přípravu na velikonoce.
 1.                                - Boží hrob – Tučková, Kořínková

                                 - umývání nohou - nebude

                                 - dvě čtení – zajistí B. Kořínková

                                - večerní adorace – Bartoš Cyril a Anežka

  • Květná neděle – kočičky – Rostislav Švirga
  • pašije – ráno čtené – zajistí B. Kořínková
  • hrubá -  zpívané – Fr. Michalica
  •  Zelený čtvrtek –  v 18:30 hod, průvodní slovo

           - Velký pátek – pašije čtené sv. Jana, uctívání sv. kříže

           - Bílá sobota – vigilie 20:30 hod., 3 čtení ze starého zákona + 1 z nového zákona

                                - křestní litanie – sbor

           - pondělí velikonoční – mše sv. v 8:00 hodin

 

 • Noc kostelů- P. Tučková informovala o tom, že se zúčastnila společně s Liborem Uhrem, Petrem Uhrem a Antonínem Tučkem v sobotu 17.3. na brněnském biskupství semináře k Noci kostelů. Letos je stanoven datum 1.6. – pátek kdy budou v ČR, SR a v Rakousku otevřeny kostely. Farnosti se musí přihlásit na biskupství. Seminář byl velkým přínosem pro organizátory                                                                                                       . Tito čtyři farníci jsou pro to , aby se i náš kostel otevřel veřejnosti a přichystal se program. Sejdou se i s panem farářem, promyslí a připraví program, osloví další dobrovolníky na organizaci a v každém případě kostel pro veřejnost otevřeme.

 

 • 29.4. se bude otevírat vyhlídka na věži kostela. Farnost má vyřízenu živnost na provozování věžní vyhlídky, ale pan farář chce toto pronajat, aby vyhlídku provozoval nájemce. Pan Bartoš ještě projedná na obecní radě možnost zkloubení s místním muzeem.

 

 • V sobotu 24. března je vyhlášena brigáda na úklid dvora fary . Je potřeba něco odklidit a dosít trávu, aby si měly děti kde hrát. Rovněž je potřeba uklidit sklad v kostele.

 

 • Pouť mužů 14.04.2012 v Šaštíně. Pojedou 2 skupiny mužů. Jedna na kole, jedna autem. Začátek je ve 14 hodin.

 

 • Úklid fary – 31.3.

 

 • Velikonoční sv. zpověď – 29.03.2012.

 

Zapsala: Hana Tučková

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY