Zápis z jednání farní rady ze dne 30. ledna 2012

Z Á P I S

z jednání farní rady ze dne 30.01.2012

 

Přítomni:

P. Josef Chyba, Miroslav Prajka, Pavel Bartoš, František Michalica, Petr Uher, Cyril Bartoš, Marie Uhrová, Anna Straková, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Hana Tučková.

 

Omluveni: Rostislav Švirga

 

 1. Schůzi farní rady zahájil P.Josef Chyba. Byla mu předána gratulace k jeho narozeninám a malý dárek.

 

 1. Byly stanoveny termíny dalších schůzi farní rady a to: 19.03, 16.04., 14.05.. Tyto termíny budou umístěny na webových stránkách farnosti.

 

 1. P. Josef Chyba objasnil možnosti instalace topení v kostele. Vidí to jako přednostní věc, která by se měla v kostela udělat. Oslovil firmu z Třebíče, která dělá stavební úpravy a topení. Dodá během 14 dnů předpokládané náklady na podlahové topení, které by bylo nejvýhodnější.

 

 • topení by bylo ve dvou okruzích. 1. okruh – sakristie a presbytář, 2. okruh v kostele. Musely by se odstranit dlaždice a vybrat asi 15 cm zeminy, kam by se pak uložilo topení, dále pod lavicemi ve tvaru hadu. Kde je mramorová dlažba – topení nedělat. Byla by možnost splátkového kalendáře. Farní rada navrhuje dát na rozhodnutí všem farníkům, neboť na financování se budou podílet všichni formou sbírek. Dopředu rozdat lístky s vypsanými možnostmi provedení prací včetně ušetřených nákladů na topení pro příští roky s tím, aby se farníci během týdne vyjádřili tak, že lístky napíší svůj názor. P.Josef vysvětluje, že celé topení by stálo asi 300 tisíc a každý rok by se ušetřilo na topení asi 35 tis. Kč. Pan farář podá žádost na Město Lanžhot o možnost prominutí zůstatku půjčky nebo odkladu, aby mohlo být topení do kostela pořízeno.

 

 1. Pan Miroslav Prajka – začalo se s rekonstrukcí elektřiny, výměna elektrických kabelů je hotová mimo plochy u betléma. Na varhany se musel vyměnit celý přívod.

23.1. byl na jednání s firmou KOMLUX, která dělala ovládání na zvony. Slíbili, že zakreslí to, co udělali v předchozích letech. Navrhuje odstranit osvětlení oltáře a nahradit novým, vyhovujícím.

Má dotaz, zda při hlavním vchodu do kostela zůstane vitrína s novým osvětlením, dále by potřeboval vyjádření zpěváků, jak si představují osvětlení na kúru.

 

 1. Pan farář se chce setkat s ekonomickou radou farnosti, kterou tvoří pí. Benešová, p. Bartoš Josef a pí. Hana Tučková.

 

 1. Dále vyzývá pan farář k návrhu pastoračních aktivit ve farnosti – členové farní rady navrhují: farní odpoledne v měsíci červnu, ministranti – 3denní výlet, provedení alespoň jedná májové pobožnosti mimo kostel, besedu s Pavlem Svačinou, promítání pro mladé, pozvání misionáře do farnosti a zhodnocení misií pro roce. Paní Uhrová seznamuje s termíny farních poutí:

 

 • 30.3. odpolední farní pouť do Šaštína – za usmíření hříchů ve farnosti
 • 13.5. . odpolední farní pouť do Žarošic k Panně Marii Fatimské
 • 16.6. – celodenní pouť na sv.Hostýn (místo dušičkové, kdy je vždy špatné počasí)
 • 05.07. – odpolední pouť do Mikulčic – Cyrilometodějská
 • 12.08. – případně pouť do Marienky (Marietálu). Poutě budou konány dle zájmu farníků.
 1. Paní Tučková – zda by nebylo možné na webových stránkách upravit rozpis lektorů vždy na celý měsíc vcelku. Nyní jsou neděle zvlášť a všední dny zvlášť. Myslí, že zcelením dnů do měsíce bude tabulka přehlednější.

 

8.  Schůze byla ukončena poděkováním P. Bohu za dary a milosti v uplynulém období s prosbou možnosti prohlubování víry a uplatňování v každodenním životě.

 

Zapsala Hana Tučková

 

 

Zde můžete psát...

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52