Zápis z jednání farní rady dne 02.09.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 02.09.2013

 

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Bartošová Anežka, Straková Anna, Uhrová Marie, Švirgová Pavla, Bartošová Božena, Krásná Jana, Kořínková Božena, Tučková Hana

 

  1. Pan farář seznámil  přítomné s návrhem T-mobilu na umístění antén a dalšího zařízení na věž kostela. Farní rada doporučuje podepsat smlouvu s upřesněnými podrobnostmi (výše nájmu, údržbu) a co nejméně porušit opravené zdi přístupu na věž. Umístění antén tak, aby minimálně narušily architektonický vzhled věže.

 

  1. Anežka Bartošová seznámila s návrhem úpravy dvora fary. Přinesla 2 nákresy na možnou úpravy z přírodních materiálů. Na úpravu je možnost získat dotaci z ministerstva zemědělství se spolufinancováním farnosti (10%).  Žádost o tuto dotaci sepíše Anežka Bartošová s tím, že žadatel bude Farnost Lanžhot. Zjistí, jaké náležitosti musí žádost obsahovat a zajistí zpracování projektu na celkovou úpravu dvora. Farní rada za dvou předložených návrhů vybrala návrh B s připomínkami pro zpracování projektu. Připomínky si paní Bartošová zaevidovala a předá jej zpracovatelce projektu k řešení.

 

  1. Pan farář – seznámil s požadavkem TJ Sokol, aby pondělní mše svatá za zemřelé byla dříve než v 9 hodin z toho důvodu že zmíněná organizace pořádá zábavu na stadionu a aby účastníci mohli být jak na pobožnosti za zemřelé, tak následně na zábavě. Farní rada jednohlasně schválila začátek hodové pondělí mše svaté na 9 hodin a průvod na hřbitov v 9,45 hodin.

 

  1. Paní Tučková má dotaz, kdy bude mše svatá v pátek 27.12., neboť město plánuje ohňostroj a tento by rušil večerní mši svatou. Byla dohodnuto, že tento den bude mše svatá ráno.

 

  1. Paní Uhrová informuje, že v sobotu 12. října bude farní pouť na Sv. Hostýn.

 

  1. Pan Bartoš má dotaz, čí jsou stromy – ořešáky za farní zdí v ulici Havlíčkova. Paní Tučková odpovídá, že zřejmě obecní. Pan Bartoš žádá o ořezání větví, neboť tyto zasahují do zdí farní budovy, která je ve dvoře a zeď, protože je stará tím velmi trpí.

Paní Tučková toto přednese na městském úřadě s tím, že stromy budou ořezány v době vegetačního klidu.

 

  1. Příští schůze farní rady bude v pondělí 7. října v 18,45 hodin.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52