Zápis ze schůze farní rady dne 09.03.2015

Z á p i s

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 09.03.2015

Přítomni: P. Josef Chyba, Anna Straková, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Cyril Bartoš, Pavel Bartoš, Marie Uhrová, Hana Tučková

Omluveni: Věra Hostinová, Rostislav Švirga

  1. Členové farní rady navrhují, aby byla zvolena nová farní rada, neboť tato už pracuje dlouho a je potřeba doplnit o mladé, aktivní členy. Paní Tučková zhotoví tiskopisy pro návrhy farníků na členy farní rady. Návrhy se budou vkládat do krabic. Dle počtu hlasů na návrzích budou jednotliví farníci osloveni, zda souhlasí s kandidaturou a po jejich vyjádření budu zapsáni na kandidátní listinu. Volby pak budou probíhat tak, že farníci zaškrtnou na kandidátní listině ty kandidáty, kterým dávají hlas. Výsledky návrhů i voleb budou vždy na schůzi farní rady.

 

  1. Velikonoční svátky – zpovídání ve čtvrtek před květnou nedělí, na květnou neděli je potřeba zajistit ratolesti – kočičky. Paní Tučková žádá členy farní rady, aby se zapojili a kočičky přinesli, neboť celé roky toto zajišťuje její rodina. Paní Krásná přislíbila pomoc. Velký úklid před velikonocemi  bude jak na faře, tak v kostele – zajistí si uklízečky. Boží hrob a výměnu prádla v sobotu  – nachystá paní Tučková, pomocníky si zajistí, výzdobu zajistí paní Kořínková. Adorace v Getsemanské zahradě na zelený čtvrtek – bude ihned po mši sv. a pak ve 21 hodin. Velký pátek a bílá sobota – bude otevřený kostel. Je potřeba zajistit služby v kostele. Rozpis bude předem poskytnut k zapsání. Velkopáteční obřady budou v 18,30 hodin, mše sv. na bílou sobotu začne v 19.30 hod. obřady.

 

  1. Pan farář informuje, že v sobotu před Božím tělem bude pouť brněnské diecéze do Slavonic, kde je kostel Božího těla.

Boží tělo – den eucharistie – je naplánovaná sbírka pro národní eucharistický kongres v Brně.

 

  1. Pan farář tiskne každý týden ohlášky, které si farníci rozebírají. Tiskárna je již stará a poruchová, Je nebezpečí, že se ohlášky a tiskopisy pro žáky a biřmovance nebudou mít na čem tisknout, pokud se nekoupí nová tiskárna. Při koupi nové tiskárny navrhují členové farní rady, aby byla zakoupena výkonnější.

 

  1. Paní Jana Krásná má dotaz – proč se neudělá v postní době duchovní obnova. Pan farář odpovídá, že toto chtěl udělat, oslovil několik kněží, ale ti neslíbili účast. Místní farář by to neměl sám dělat z důvodu různých témat obnovy a přípravy na kázání.

 

Termín příští rady bude operativně stanoven.

Zapsala: Hana Tučková

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52