Zápis ze schůze farní rady dne 09.03.2015

Z á p i s

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 09.03.2015

Přítomni: P. Josef Chyba, Anna Straková, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Cyril Bartoš, Pavel Bartoš, Marie Uhrová, Hana Tučková

Omluveni: Věra Hostinová, Rostislav Švirga

  1. Členové farní rady navrhují, aby byla zvolena nová farní rada, neboť tato už pracuje dlouho a je potřeba doplnit o mladé, aktivní členy. Paní Tučková zhotoví tiskopisy pro návrhy farníků na členy farní rady. Návrhy se budou vkládat do krabic. Dle počtu hlasů na návrzích budou jednotliví farníci osloveni, zda souhlasí s kandidaturou a po jejich vyjádření budu zapsáni na kandidátní listinu. Volby pak budou probíhat tak, že farníci zaškrtnou na kandidátní listině ty kandidáty, kterým dávají hlas. Výsledky návrhů i voleb budou vždy na schůzi farní rady.

 

  1. Velikonoční svátky – zpovídání ve čtvrtek před květnou nedělí, na květnou neděli je potřeba zajistit ratolesti – kočičky. Paní Tučková žádá členy farní rady, aby se zapojili a kočičky přinesli, neboť celé roky toto zajišťuje její rodina. Paní Krásná přislíbila pomoc. Velký úklid před velikonocemi  bude jak na faře, tak v kostele – zajistí si uklízečky. Boží hrob a výměnu prádla v sobotu  – nachystá paní Tučková, pomocníky si zajistí, výzdobu zajistí paní Kořínková. Adorace v Getsemanské zahradě na zelený čtvrtek – bude ihned po mši sv. a pak ve 21 hodin. Velký pátek a bílá sobota – bude otevřený kostel. Je potřeba zajistit služby v kostele. Rozpis bude předem poskytnut k zapsání. Velkopáteční obřady budou v 18,30 hodin, mše sv. na bílou sobotu začne v 19.30 hod. obřady.

 

  1. Pan farář informuje, že v sobotu před Božím tělem bude pouť brněnské diecéze do Slavonic, kde je kostel Božího těla.

Boží tělo – den eucharistie – je naplánovaná sbírka pro národní eucharistický kongres v Brně.

 

  1. Pan farář tiskne každý týden ohlášky, které si farníci rozebírají. Tiskárna je již stará a poruchová, Je nebezpečí, že se ohlášky a tiskopisy pro žáky a biřmovance nebudou mít na čem tisknout, pokud se nekoupí nová tiskárna. Při koupi nové tiskárny navrhují členové farní rady, aby byla zakoupena výkonnější.

 

  1. Paní Jana Krásná má dotaz – proč se neudělá v postní době duchovní obnova. Pan farář odpovídá, že toto chtěl udělat, oslovil několik kněží, ale ti neslíbili účast. Místní farář by to neměl sám dělat z důvodu různých témat obnovy a přípravy na kázání.

 

Termín příští rady bude operativně stanoven.

Zapsala: Hana Tučková

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu