Zápis ze schůze farní rady dne 13.06.2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 13.06.2016

 

Přítomni: Šuláková Markéta, Beneš Petr, Bartoš Pavel, Bartošová Radmila, Tuček Josef, Uher Josef, Bartošová Jaroslava, Prajková Marie, Švásta Josef, Tučková Hana, P. Josef Chyba

 

  1. Pan farář přivítal na naší schůzi pana Křivánka – stavebního technika pro Hustopečsko a Břeclavsko  pro církevní stavby. Pan Křivánek seznámil přítomné se svou prací, provedenými opravami na církevních stavbách. Pan farář ho pozval, aby si členové farní rady řekli své návrhy na opravy našeho kostela, on je posoudil a vyjádřil své stanovisko.
  2. Pan Petr Beneš – sbírky v kostele pro potřebu farnosti se musí vždy říkat, na co konkrétně se vybírá, na co každá sbírka bude určena.
  3. Pan farář – musíme udělat manuál priorit oprav a úprav a podle toho pokračovat v pracích. Je nutné si vytvořit harmonogram práce a jakým způsobem získávat peníze.  Práce dělat tak, aby navazovaly na sebe.
  4. Pan Křivánek – k zateplení kostela doporučuje zateplení stropní klenby a celého kostela. Musí se však dát pozor, protože ve stropě jsou větrací průduchy, které by se na zimu zakryly a v létě odkryly. Je několik variant zateplení s různým finančním nákladem 250 – 300 tis. Kč. Navrhuje kombinovat jednotlivé varianty z důvodu členitosti půdního prostoru. Samotné práce zateplení by se prováděly tak, že by se materiál objednal přes internet a brigádně se položil na půdu kostela.
  5. Revize hromosvodů – je vždy na 3-5 let, poslední byla v roce 2010, takže je zapotřebí provést novou revizi, neboť v případě kolize by se prvně dokládala revizní zpráva, kterou teď nemáme. Z řad členů farní rady je dotaz, zda je v rámci diecéze revizní technik. Pan Křivánek odpovídá, že určitě není, ani se do budoucna neplánuje zřízení této funkce. Každý si hledá svého technika.
  6. Pan farář se ptá, kdo zařídí revizního technika. Pan Petr Beneš se zná osobně se dvěma odborníky, kteří revizi mohou provést. Zkontaktuje se s nimi a domluví provedení revize. Náklady na zpracování budou 20-25 tis. Kč. Příští sbírka na kostel bude na provedení revize elektrických rozvodů v kostele. Toto bude také dáno do ohlášek a farníci s tím budou seznámeni.
  7. Byla provedena prohlídka vstupních dveří do kostela, případně řešení bezbariérového vstupu do kostela. Bylo zjištěno, že u bočních dveří je potřeba řešit zádveří, doporučujeme udělat nové dveře místo lítaček a to už by byl krok k zateplení. Venkovní dveře opravit, protože jsou vypálené od slunka. Pověřujeme pana faráře k jednání s panem Kořínkem, který by přímo na místě prohlédl dveře a navrhl jejich opravu, úpravu a případnou předpokládanou cenu oprav. Další sbírky na kostel by byly na opravu vstupních dveří a úpravu zádveří. Venkovní schodiště u hlavního vchodu je opravené a bylo by potřeba opravit a přeskládat schody na obou bočních stranách kostela. Počítáme také s úpravou bočního vchodu na „dívčí straně“ pro vozíčkáře a kočárky. Protože se jedná o pozemek města, byla by tato úprava možná po dohodě s městem, které má v plánu opravu celého prostranství náměstí a v rámci této akce by se nájezd provedl.
  8. Pan Josef Tuček navrhuje, aby na jednání a prohlídce dveří se stolářem byl přítomen také pan Křivánek, který má zkušenosti z různých farností a doporučil by možné řešení.
  9. Pan Pavel Bartoš – navrhuje, aby se stolář podíval na možnost provedení oken do podloubí na faře. Tím by se celá stavba uzavřela a vytvořil se prostor pro skladování různých spisových materiálů. Momentálně jsou tyto spisy uloženy v místnosti ve dvoře, tato se ale musí vyklidit.
  10. Paní Tučková seznamuje členy, že spolu s paní Marií Petrlovou a Jaroslavou Bartošovou organizují farní pouť k bráně milosrdenství a do Slavkovic, kde je kostel zasvěcen Božímu milosrdenství. Přesná trasa bude ještě upřesněna, papír na zapsání účastníků poutě bude vzadu v kostele. Pouť se uskuteční v sobotu 6. srpna.

 

Příští schůze farní rady bude 25. července 2016

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz