Zápis ze schůze farní rady konané dne 15.4.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 15.04.2013

 

Přítomni: P. Chyba, Anna Straková, Ing, Pavla Švirgová, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Jana Krásná, Božena Kořínková, František Michalica, Petr Uher, Pavel Bartoš, Marie Uhrová, Hana Tučková.

 

Nejdříve byla provedena prohlídka před farou, kde v rámci probíhající úpravy křižovatky byl zbourán roh dvora zahrady s tím, že zde bude zřízen chodník. Pan farář informoval, že původně byl vedením obce požádán o poskytnutí rohu dvora a to z každé strany rohu 3 m. Teď bylo zbouráno z jedné strany 3m a z druhé (přilehlé k silnici ) 6 m. Nelíbí se mu , že nebyla dodržena původní domluva s vedením města. Požaduje, aby od rohu budovy fary byla zachována zídka v délce 1 m a pak bylo lomení na roh zídky z druhé strany dvora. S tímto však město nesouhlasí. Před farou dále vysvětloval, kde má být vyvýšený přechod pro chodce, že tento stejně nebude navazovat na nový chodník. Dále je v rohu u budovy fary nějaká roura, o které nikdo neví, k čemu je nebo byla určena, na kousku zídky je pak nějaký rozvaděč el. vedení. Ve středu 17.4. bude kontrolní den, na kterém si své připomínky řekne, rovněž tak názor farní rady.

 

Pan Pavel Bartoš k tomu dodává, že roura zde byla umístěna pravděpodobně při opravě fary pro nějaký budoucí svod ze střechy, v současné době je nefunkční. Rozvaděč by se lehce předělal. Nevidí důvod k tomu, aby se zde stavěla nová zídka v délce 1 m.

 

Paní Tučková dodává, že dvůr fary sloužil farníkům a chodník bude opět sloužit farníkům, takže v tom nevidí problém. Biskupství bylo požádáno o souhlas k budoucímu odprodeji 11 m2 a prostor, o který se jedná odpovídá těmto rozměrům. Myslí si, že touto úpravou nijak neutrpí užívání dvora fary a naopak by se mělo přihlížet k tomu, že město bylo vždy  vstřícné  k požadavkům farnosti a již uvolnilo z prostředků města nemalou částku jak na opravu fary, tak na kostel i vyhlídku. Mimo jiné zbudovalo ze svých prostředků přípojku vody a plynu jak do kostela, tak na faru. Rovněž poskytlo bezúročnou půjčku. Mělo by se k tomu přihlédnout, neboť starosta ani místostarosta to nechtějí pro sebe, ale pro občany města. K tomu však pan farář dodává, že to nebylo za jeho působnosti.

 

Paní Kořínková – zbudování vyvýšeného přechodu by bylo jen k dobrému, neboť auta projíždí obcí jak od Břeclavi, tak ze Slovenska velkou rychlostí a nezpomalí ani před křižovatkou. Vidí, jak bezpečný je přechod na Kostické ulici, a proto by i zde byl bezpečnější provoz. Vyvýšený přechod bude plynule navazovat na chodník.

 

Diskuse k tomuto bodu jednání pokračovala i na faře, kde nakonec nechal pan farář hlasovat o názoru členů.

pro postavení 1 m nové zídky bylo 5 členů

pro navázání na roh fary bylo rovněž 5 členů

zdržela se hlasování 1 členka.

 

Pavel Bartoš – slyšel, že se má vysazovat nějaká alej na pozemku farnosti. Ptá se, zda o tom pan farář něco ví.

P. farář odpovídá, že se ptal pana starosty a ten mu řekl, že není potřeba se s tím zabývat. Přesto by bylo dobré vědět, zda je toto součástí nějakého projektu, neboť se jedná o pozemek p.č. 1723 o výměře asi 10a, kde bude sdružení Lužánek sázet stromy a keře.

 

Paní Kořínková – ptá se kolik má farnost polností. Pan farář podle listu vlastnictví odpovídá, že máme budovu fary s pozemkem, dvůr, zahradu, kostel s pozemkem a p.č. 1723 o výměře necelých 10a. Víc nic. Pokud bude něco v restituci, to zjišťuje biskupství, které prochází staré pozemkové knihy a teprve zjišťuje původní církevní majetek. Po zjištění bude žádat o jeho navrácení.

 

Pan farář informuje, že je upraveno vedení elektrické energie k rozvodné skříni. Je samotný okruh pro možnost napojení vánočního stromku  a samostatný okruh pro vyhlídku věže kostela tak, aby zde byl možný odpočet spotřeby elektřiny. Nyní probíhá výměna staré elektroinstalace, jsou vytaženy 2 kabely – jeden na ovládání zvonů, druhý na ostatní. Také se tím prodražil původní rozpočet z MAS, takže MAS je ochotna přidat ještě 10 tis. Kč na tuto opravu a dalších 10 tis Kč dá farnost. Malování prostor zajistí MAS (Místní akční skupina).

 

Protože se blíží otevření vyhlídky k prohlídce, bylo by také dobré dodělat plánované muzeum v prostorách knížecí místnosti a prostorách přístupu na věž. Paní Tučková psala panu Smetanovi, zda v této věci již něco podniká, jestli je projekt na vybavení – zhotovení vitrín, do kterých mají být uloženy vystavované exempláře a zda budou respektovány naše požadavky. Zatím se pan Smetana neozval.

 

Paní Kořínková dodává, že pan František Kořínek již opravil sošky – Panny Marie a Božského srdce, které byly uloženy pod schodištěm na věž, rovněž tak kříž s tělem Krista, který visel v knížecí místnosti. Vše bude opětovně umístěno do prostor muzea.

 

Hodnocení dosavadních akcí – Velikonoce proběhly dobře. V sakristii je ještě uložena větev, která na květnou neděli zdobila kostel. Paní Kořínková ve spolupráci s paní Hostinovou ji odklidí.

Paní Kořínková – adorace na Zelený čtvrtek – byla dlouhá příprava po mši svaté a lidé odešli domů, takže na vlastní adoraci zůstalo opět jen několik jedinců.

 

Pan farář se ptá, jak působil zpěv Scholy z kúru. Bylo hodnoceno dobře.

 

Paní Tučková vzpomněla Den matek 2013, který bude v neděli 12. května. Žádala pana faráře o možnost jen jedné mše svaté tak, jak to bylo v předchozích letech. Pan farář s tímto nesouhlasí a požaduje, aby byly 2 mše svaté, protože se mu zdálo, že bylo méně lidí, než když jsou obě mše.  Musí dát možnost lidem, aby se mše mohli zúčastnit.

 

Slavnost Božího těla – návrh, aby mše sv. nebyla venku, neboť již po dva roky až bylo vše nachystané, tak začalo pršet, rovněž venku je mše až  nedůstojná, lidé nesledují mši, ale v průběhu se baví, což ostatní ruší. Mše svatá bude v kostele, také jedno zastavení, venku by šel pouze průvod k ostatním oltářům. Pan farář navrhuje, že by mohly být třeba jen dva oltáře a okruh pro průvod menší, dále zpět do kostela by se nemuselo jít, jen by dal mezi dveřmi požehnání. Toto se upřesní na další schůzi farní rady.

 

Paní Hostinová – má dotaz, zda bude farní den, neboť Scholička má zájem udělat si nějaký vlastní den.

 

Od 1. května bude změna začátku večerních mší svatých – v 18,30 hodin.

 

Příští schůze farní rady – 6. května 2013.

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz