Zápis ze setkání farní pastorační rady 12.03.2018

 

Zápis ze setkání farní pastorační rady  dne 12.03.2018


 

Přítomni: Jaroslava Bartošová, Marie Prajková, Markéta
Šuláková, Radmila Bartošová, Pavel Bartoš, Petr Beneš, Hana Tučková, otec Pavel

1.      Otec Pavel řešil obsazení křížové cesty pátou a šestou postní neděli. V neděli 18.3.
bude mít křížovou cestu farní rada a poslední neděli se osloví chasa. Také byl
návrh, aby v tyto neděle se modlila křížová cesta z kancionálu a tím
se zapojilo více věřících.

2.      Ze soboty na neděli 25. 3. bude změna letního času a tím se změní i začátky
večerních bohoslužeb ve všední den na 18,30 hodin.

3.      Beseda
s farářem Czendlikem proběhla za velké účasti návštěvníků. Někteří
odcházeli zklamaní, ale většina hodnotila jeho vystoupení velmi kladně. Výtěžek
z této akce po odečtu nákladů by měl být darován na opravu varhan, ale
farnost zatím žádnou částku neobdržela. Paní Tučková dodává, že toto musí být
na základě schválené smlouvy mezi obcí a farností a to je již sepsána.

4.      V kostele jsou kancionály již ve velmi špatném stavu. Některé paní Bartošová již opravila
a zpevnila, ale některé opravit nejdou, proto pan farář navrhuje zakoupit část
kancionálů pro potřeby farníků. Stávající kancionály zakoupil ještě otec Pavel
v roce 2003 a za roky používání se již některé rozpadají.

5.      Okna do volných prostor v podloubí dvora na faře - zatím je tato akce na mrtvém
bodu. Cyril Bartoš nemá pro tyto práce potřebné technické zařízení a pan
Kořínek je velmi zaneprázdněný a nestíhá všechno dělat. Cyril Bartoš by mohl
pomoci v pokládání dlažby. Touto úpravou by se získaly prostory pro
uložení dokumentů a materiálu, který je v současné době ve dvorním křídle.
 Také malování prostor na faře je potřeba
dodělat. Pan Krásný slíbil, že v průběhu měsíce května by toto mohl provést,
aby celá fara byla hotova.

6.      Prořezání stromů na faře - provedl pan Luděk Steiner. Ještě je potřeba prořezat velké
stromy ořešáků na dvoře fary. Zde se musí oslovit nějaký odborník pro práce ve
výškách, protože stromy jsou vysoké a hrozí nebezpečí úrazu. Stromy ořešáků se
ale mají prořezávat na podzim, takže tyto práce budou provedeny až v měsíci
říjnu-listopadu.

7.      Výměna oken v kostele -jedná se o výměnu kovových rámů u kulatých a
půlkulatých oken v kostele a výměnu skla z vnější strany. Pan farář
už má i nabídku firmy, která by tyto práce provedla s rozpočtem 313 tis.
Kč. Na toto by se ale použila dotace 170 tis. Kč a zbytek by zaplatila farnost.
Problém asi bude v zapůjčení lešení, nebo pojízdné kostky, ze které by se
práce prováděly.

8.    Paní Tučková apeluje na zhotovení zábradlí ke schodům do sakristie a na faru. Přístup
je pro starší a nemocné lidi obtížný. Práce se zadají panu Petrovi Uhrovi,
který dělal zábradlí k přístupu na vyhlídku kostela, aby práce byla
provedena stejně. Je potřeba oslovit Petra Uhra písemně.

9.      Oprava varhan by započala po velikonocích. Cenová nabídka od firmy je asi 700 tis. Kč.
Varhany se celé rozeberou a odvezou a po opravě zase zkompletují odbornoufirmou. Po celou dobu budou používány elektrofonické klávesy.

10.  Pan farář společně s panem Miroslavem Prajkou zakoupili pro potřeby kostela
reflektory. Zatím nejsou v kostele umístěny, ale pan Prajka provede výměnu starých nefunkčních za nové.

11.  Ornamenty v kostele - paní Švirgová přinesla otci Pavlovi návrh na použití ornamentů
v našem kostele. Otec zaslal návrh na biskupství a teď se čeká na jejich vyjádření.

12.  Farní rada připravuje pouť. Bylo domluveno, že 12. 5. bude farní pouť do
farnosti Želiv a Číhošť a pokud budou mít farníci zájem, mohou se zúčastnit
poutě na Turzovku 16. 6., kterou organizuje paní Ludmila Lutzová. Paní Tučková
zajistí autobus na farní pouť (12. května).

13.  Pan Petr Beneš informuje, že 14. dubna se koná pravidelná pouť mužů do Šaštína.
Muži z naší farnosti se této poutě již několik let zúčastňují.

14.  Organizace velikonočních bohoslužeb:

Společná
zpověď
bude ve čtvrtek 22. 3. - přijedou cizí zpovědníci.

Květná
neděle
- je potřeba zajistit kočičky - zapojí se muži z farní
rady a podle     možností další farníci.
Pašije na ranní mši sv. se čtou, na hrubé mši sv. jsou zpívané.

Zelený
čtvrtek
- je potřeba nachystat Boží hrob - zajistí pí Tučková
+ pomocníci

Večerní adorace - společná je hned po
mši sv, další pak ve 21 hodin. Pan farář bude mýt nohy farníkům. Chce 6 žen a 6
mužů.

Velký
pátek
- obřady by byly již v 15 hodin. Začalo by se
křížovou cestou a hned se pokračovalo velkopátečními obřady. Pašije se v pátek
čtou.

Bílá
sobota
- po celý den je otevřený kostel k soukromé adoraci,
odpoledne se nachystá kostel již pro večerní bohoslužbu. Obřady začnou v 19.30
hodin a po obřadech bude hned mše sv.

Neděle
-
mše sv. v 8 a 10 hodin. Požehnání odpoledne nebude.

Pondělí
-
mše sv. je v 9 hodin.

15.  Paní Radmila Bartošová přednáší připomínky farníků: Ofěra na sv. Štěpána, kdy na
ofěru jdou chlapci a děvčata - měla by být okolo oltáře. V současné době
je jen před obětním stolem a lidem se toto zdá nedůstojné.

Do pokladniček na Mikulášský fond se
vybírají příspěvky od věřících, za které jsou kupovány dárky pro děti. Za roky
těchto sbírek se již naskládalo více jak 14 tisíc Kč. Paní Bartošová navrhuje,
že by se dalo 10 tisíc Kč na opravu varhan a zbytek se nechal na drobné
sladkosti pro děti na další období. Farní rada s tímto souhlasí. Jsou to
vlastně peníze od farníků, takže jejich použití bude zase ve farnosti. Paní
Bartošová částku 10 tisíc Kč předala panu faráři.

16.  Pan farář navrhuje, aby se v jarním období zase udělala brigáda na faře a
vyvezly se nepotřebné věci z dvorního křídla fary na sběrný dvůr. Brigáda
bude v době, jak bude více teplo - návrh je na 21. dubna.

17.  Příští setkání farní pastorační rady bude 30. dubna.

Zapsala: Hana Tučková


 

AKTUALITY

 

 

 

 

Stav donátorství ve farnosti: Aktuální Tabulka 15.11.2022.svg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz