Zápis ze setkání farní rady ze dne 16. 4. 2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY DNE 16.4.2012

                          V LANŽHOTĚ

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Petr Uher, Cyril Bartoš, Miroslav Prajka, Pavel Bartoš, František Michalica, Božena Kořínková, Jana Krásná, Božena Bartošová, Věra Hostinová, Anna Straková, Marie Uhrová

 

Omluveni: Hana Tučková, Rostislav Švirga

 

    -   jednání farní rady bylo zahájeno modlitbou

 • duchovní otec poděkoval všem členům farní rady za zdárný průběh velikonoc a za úklid farního dvora, budovy i kostela
 • autobus do Žarošic bude objednán i přes zatím malý zájem účastníků (zajistí p.Uhrová)
 • člen zastupitelstva p. A. Hostina nabízí farnímu úřadu odkoupit farní zahradu (účel neuveden) za 600,-/m2 a dále navrhuje finance tímto prodejem získané, použít na vybudování topení v kostele
 • p. farář kontaktoval firmu VEOS na osvětlení kostela
 • byl předložen návrh farníka na řešení topení v kostele formou infrazářičů,

farní rada se shodla, že tato varianta je neestetická a celkově neefektivní

 • Noc kostelů – byla sezvána schůzka spoluorganizátorů na 17.4.

                              -   hlavní organizátor akce je p. Tučková Hana a Uher Libor

                         -   p. farář navrhuje místo adorace udělat Modlitbu chval nebo

                        nebo modlitbu k Duchu svatému v době od 22.-23.h

 • Elektroinstalace kostela – p. Prajka seznámil s provedenými pracemi a s plánem dalších prací, upozornil, že je potřeba už další rozvody zasekávat do zdi. Elektroinstalace na kchůru je v havarijním stavu!

     Předložil návrh firmy Comlux Břeclav na opravu elektroinstalace na                             

      kchůru a nového osvětlení kostela v celkové ceně 84 000,-Kč

-    žádost o odpuštění dlužné částky (160 tis) u města byla od starosty a              

      místostarosty nedoporučena k předložení

 • úprava interiéru kostela – seznámení s návrhem architekta s úpravami

liturgického uspořádání v kostele

     -     na výzvu v kabelové televizi na provozování vyhlídky se nikdo 

 nepřihlásil. Na smlouvě s městem se pracuje, pan farář upozorňuje, že

 v případě, že nebude uzavřena smlouva na provoz vyhlídky  nedoporučuje, aby byla otevřena

 • M. Prajka s P. Bartošem zaměří půdorys lavic
 • P. Uher a C. Bartoš zaměří prostor pro instalaci mříže, bude přizvána

i Ing. Švirgová

     -    byla předložena žádost o zapůjčení betlému na výstavu betlémů   

           v Hodoníně, pověřit rozhodnutím osoby, které betlém staví (p. Tučková)

 

 

 

 • projednána žádost f. Hakalík o prodloužení smlouvy – p. Hostinová

osloví p. Hakalu o projednání nové smlouvy, návrh farní rady je, aby

částka za pronájem reklamních ploch byla placena v hotovosti ne naturálně, dle standartních podmínek pronájmu v Lanžhotě

 • nové tašky, které zůstaly po rekonstrukci střechy kostela nabídnout firmě,

která rekonstrukci prováděla k odprodeji nebo je nabídnout do jiných farností

 

 

Zapsala: Božena Kořínková

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY