Zápis ze setkání farní rady ze dne 16. 4. 2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY DNE 16.4.2012

                          V LANŽHOTĚ

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Petr Uher, Cyril Bartoš, Miroslav Prajka, Pavel Bartoš, František Michalica, Božena Kořínková, Jana Krásná, Božena Bartošová, Věra Hostinová, Anna Straková, Marie Uhrová

 

Omluveni: Hana Tučková, Rostislav Švirga

 

    -   jednání farní rady bylo zahájeno modlitbou

 • duchovní otec poděkoval všem členům farní rady za zdárný průběh velikonoc a za úklid farního dvora, budovy i kostela
 • autobus do Žarošic bude objednán i přes zatím malý zájem účastníků (zajistí p.Uhrová)
 • člen zastupitelstva p. A. Hostina nabízí farnímu úřadu odkoupit farní zahradu (účel neuveden) za 600,-/m2 a dále navrhuje finance tímto prodejem získané, použít na vybudování topení v kostele
 • p. farář kontaktoval firmu VEOS na osvětlení kostela
 • byl předložen návrh farníka na řešení topení v kostele formou infrazářičů,

farní rada se shodla, že tato varianta je neestetická a celkově neefektivní

 • Noc kostelů – byla sezvána schůzka spoluorganizátorů na 17.4.

                              -   hlavní organizátor akce je p. Tučková Hana a Uher Libor

                         -   p. farář navrhuje místo adorace udělat Modlitbu chval nebo

                        nebo modlitbu k Duchu svatému v době od 22.-23.h

 • Elektroinstalace kostela – p. Prajka seznámil s provedenými pracemi a s plánem dalších prací, upozornil, že je potřeba už další rozvody zasekávat do zdi. Elektroinstalace na kchůru je v havarijním stavu!

     Předložil návrh firmy Comlux Břeclav na opravu elektroinstalace na                             

      kchůru a nového osvětlení kostela v celkové ceně 84 000,-Kč

-    žádost o odpuštění dlužné částky (160 tis) u města byla od starosty a              

      místostarosty nedoporučena k předložení

 • úprava interiéru kostela – seznámení s návrhem architekta s úpravami

liturgického uspořádání v kostele

     -     na výzvu v kabelové televizi na provozování vyhlídky se nikdo 

 nepřihlásil. Na smlouvě s městem se pracuje, pan farář upozorňuje, že

 v případě, že nebude uzavřena smlouva na provoz vyhlídky  nedoporučuje, aby byla otevřena

 • M. Prajka s P. Bartošem zaměří půdorys lavic
 • P. Uher a C. Bartoš zaměří prostor pro instalaci mříže, bude přizvána

i Ing. Švirgová

     -    byla předložena žádost o zapůjčení betlému na výstavu betlémů   

           v Hodoníně, pověřit rozhodnutím osoby, které betlém staví (p. Tučková)

 

 

 

 • projednána žádost f. Hakalík o prodloužení smlouvy – p. Hostinová

osloví p. Hakalu o projednání nové smlouvy, návrh farní rady je, aby

částka za pronájem reklamních ploch byla placena v hotovosti ne naturálně, dle standartních podmínek pronájmu v Lanžhotě

 • nové tašky, které zůstaly po rekonstrukci střechy kostela nabídnout firmě,

která rekonstrukci prováděla k odprodeji nebo je nabídnout do jiných farností

 

 

Zapsala: Božena Kořínková

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52