červen od 7. 6. do 14. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

10. neděle v mezidobí  od 7. 6. do 14. 6. - 24. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ    
9.00 za farnost, po mši svaté průvod Božího těla s Nejsvětější svátostí oltářní ke čtyřem oltářům
   
PO
8. 6.
Pondělí 10. týdne v mezidobí    
18.30 za Zdeňka Slámu, jeho otce, rodiče Slámovy a Svačinovy, celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
9. 6.
Úterý 10. týdne v mezidobí nebo sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve    
   
ST
10. 6.
Středa 10. týdne v mezidobí    
18.30 za Josefa Cipryse se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí, otce, staré rodiče, Martina Horáka a dvě manželky s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ČT
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola 7.30 za Antonína Drštku, rodiče, manželku, bratra, staré rodiče a celou zemřelou i živou rodinu Trubačových
  adorace před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží

12. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.30 za Marii Škrobáčkovu a celou zemřelou rodinu a prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
19.15 příprava na svátost biřmování
SO
13. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie   mše svatá ráno není
12.00 Petr Ciprys a Ivona Dosedělová si udělí svátost manželství při svatební mši svaté
NE
14. 6.
11. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Šimko, rodiče, bratra, Drahomíra Čekala, celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. června 2015:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Marie Trubačová, ulice U Struhy

Oznámení:

  • - minulou neděli na opravy a údržbu kostela jsme vybrali 25 922,- Kč. Srdečné poděkování všem štědrým dárcům.
  • - dnes je sbírka na NEK 2015

Eucharistický průvod v neděli po mši svaté:

  • Po mši svaté kněz odloží ornát a vezme si pluviál. Eucharistická a při tom se zpívá píseň, např. Buď slaven, mocný Králi (Kancionál 703). Výstav - okouření a MODLITBA. Po modlitbě se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěváci, hudba, lid. Píseň Ježíši, Králi (Kancionál 707), 1. sloka v kostele při vycházení, 2. sloka a další mimo kostel za doprovodu hudby. Hudba hraje po příchodu ke každému oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí a uklidní. Při tom kněz okouří Nejsvětější svátost.
  • Následuje čtení evangelia, chvíle ticha, Může následovat zpěv sboru, přímluvy a požehnání.

Manželské ohlášky

  • - Radim Šoška z Lanžhota a Iveta Gergelová z Lanžhota uzavřou dne 27. 6. 2015 ve 13.00 hod. ve farnosti Břeclav - Poštorná manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Den za posvěcení kněží

  • Na základě přání papeže Jana Pavla II., aby se v každé diecézi kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova konalo setkání kněží s jejich biskupem, zvu všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 2. 6. 2015 v době od 9 do 15 hodin. Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, tematická přednáška (P. Mgr. Gorazd Pavel Cetkovský, OCarm.), oběd a poté možnost setkání.
  • Zároveň vyzývám duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.
  • biskup Vojtěch
  • v naší farnosti budeme mít adoraci před Nejsvětější svátostí Oltářní za posvěcení kněží tento čtvrtek ráno hned po mši! Duchovní správa prosí, přijďte v co největším počtu, modlit se za naše kněze, zvláště staré a nemocné a také za ty, kteří jsou unaveni a zklamaní nezájmem farníků v jejich službě a chtějí ji opustit anebo ji opustili.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52