březen od 27. 3. do 3. 4. - 13. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ od 27. 3. do 3. 4. - 13. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27. 3.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za Františka Koska, švagra, rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou rodinu
10.00 za farníky
14.30 svátostné požehnání
PO
28. 3.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
8.30 za Marii a Jana Uhrovy, jejich sourozence, rodiče a celou žijící rodinu
ÚT
29. 3.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
   
ST
30. 3.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 za Marii Balgovu, staré rodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
  po mši svaté škola modlitby (v kostele)
ČT
31. 3.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 na d. ú. (O.J.)
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.škola modlitby v kostele - dopoledne návštěva nemocných

1. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   dopoledne návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Františka Cipryse na šestiletou památku, dvoje staré rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
19.00 příprava na biřmování
SO
2. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   v 10.00 hodin pohřební mše sv. na Moravci za Mons. Josefa Valeriána a jeho pohřeb
   
NE
3. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 8.00 za Růženu Kyclovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Vítězslava Koska se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu
   

 

 
Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
(Jan Pavel II.)

Shalom všem obyvatelům Lanžhota přeje duchovní otec Josef. 

Příležitostná oznámení v neděli 27. března 2016:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Vlasta Straková, ulice Kostická
  • - 80 let se dožívá paní Marie Černá, ulice Masarykova

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy a údražbu kostela, čeká nás výměna staré prošlapané dlažby v předná části kostela, výměna špatných vchodových dveří do kostela, provizorně alespoň repasovat současné temperování kostela a zateplení stropní klenby, liturgická úprava odpovídající II. vatikánskému koncilu vymalování kostela. Dále pak fasáda, která byla nedávno opravena a je již ve špatném stavu.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer místo adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod. bude škola modlitby. Budeme se zvláště modlit za naše biřmovance.
  • - ve čtvrtek a první pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných
  • - od tohoto týdne budou večerní bohoslužby začínat vždy v 18.00 hod.

 

Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany,

protože Kristus opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc.
Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv a díkůvzdání Tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě vyjadřuje 135. Žalm. Je to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství.
 
Velikonoční oktáv, zalitý světlem a radostí, bude zakončen následující neděli "Dominica in albis", nazývanou také nedělí "Božího milosrdenství“. Velikonoce dokonalým způsobem ukazují toto milosrdenství Boha, "který má soucit se svými služebníky" (Ž 135, 14).
Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského soužití všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost byla v Kristu vykoupena z otroctví zlého ducha a ze smrti, která plodí smutek a bolest. Krev Vykupitele omyla naše hříchy. Tak jsme zakusili obnovnou moc jeho odpuštění. Boží milosrdenství otevírá srdce k odpuštění bratřím a s odpuštěním, které je nabídnuto a přijato, se buduje mír v rodinách a v každém jiném životním prostředí.

(Zpracováno podle textu Jana Pavla II. na generální audienci 23. dubna 2003)
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52