červen od 22. 6. do 29. 6. - 26. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

12. neděle v mezidobí od 22. 6. do 29. 6. - 26. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 6.
12. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Mikuliče, rodiče z obou stran a celou živou rodinu
10.00 za farníky, aby v naší farnosti rostla víra a úcta v Kristovu přítomnost mezi námi pod způsobu chleba a vína
  po mši svaté následuje eucharistický průvod, který je veřejným a radostným vyznáním naší víry v Kristovu přítomnost mezi námi pod způsobu chleba a vína
PO
23. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí (večerní mše svatá bude již ze zítřejšího svátku)    
18.30 za Annu Turečkovu, rodiče, celou zemřelou rodinu Turečkovu a Dubskou a za duše v očistci
ÚT
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE   9.00 hod. - 15.00 hod. setkání kněží naší diecéze s otcem biskupem na Vranově u Brna
   
ST
25. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí    
18.30 za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošovy a celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
26. 6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí 7.30 za Víta Uhra, manželku, celou zemřelou a žijící rodinu a za duše v očistci
   

27. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 17.30 hodinová adorace za posvěcení kněží
18.30 za Pavla Petrlu, oboje rodiče a dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
SO
28. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 7.30 za Boženu Paulíkovu, manžela Josefa, její sestry a švagra a celou živou a zemřelou rodinu
  úklid kostela - 8. skupina
  9.00 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně  je kněžské svěcení
NE
29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek  8.00 za Ludmilu Brantalíkovu a manžela s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za farnost - na poděkování za školní rok
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. června 2014:

Eucharistický průvod v neděli po hrubé mši svaté:

Mše svatá v kostele skončí modlitbou po přijímání. Kněz odloží ornát a vezme si pluviál. Echucharistická píseň, např. Buď slaven, mocný Králi (Kancionál 703). Výstav - okouření a MODLITBA.
Po modlitbě se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpvěváci, hudba, lid. Píseň Ježíši, Králi (Kancionál 707), 1. sloka v kostele při vycházení, 2. sloka a další mimo kostel za doprovodu hudy.
1. Oltář
Hudba hraje po příchodu k oltáři jeěště jednu sloku, než se lid shromáždí a uklidní. Při tom kněz okouří Nejsvětější svátost.
Následuje čtení evangelia, chvíle ticha, Může následovat zpěv sboru. Přímluvy

Oznámení:

 • - Před sto lety, přesně 28. 7. 1914, vypukla První světová válka. V tomto konfliktu byl nasazen téměř milion občanů naší vlasti. Z nich se podle nepřesných údajů sto padesát až dvě stě tisíc nikdy nevrátilo domů. Mnozí další se vrátili s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce zasažena. K této děsivé skutečnosti navíc doléhá zakrývání skutečností minulými režimy. Bezpočet vojáků nasazených za Rakouské mocnářství tak zůstalo bez povšimnutí. Jejich životy jakoby ani nebyly ceněny. Bolestné plody tohoto válečného konfliktu okoušíme dodnes – zklamání, hořkost, traumatické zážitky, ztráty otců, sourozenců či dětí stárnoucích rodičů. Nelze přehlédnout, že pro mnohé účastníky bojů se zhroutila morální paradigmata tváří tvář strašlivým zážitkům. Pro některé se zhroutila víra v dobrého Boha.
  Dobu, chyby ani ztracené životy nelze navrátit. Ale je třeba modlit se za smíření, být hlasateli i šiřiteli pokoje.
 • - v našem kostele bude pietní mše sloužena v červenci 28. v 18.30 hod.
 • - příští neděli po mši svaté poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdřželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM
 • - pouť do Mikulčic - 5. července v  16.00 hod..
 • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši dnešní štědrost na kněžský dorost
 • - příští neděli je pravidelná sbírka na opravy našeho Lanžhotského kotela.
 • - duchovní správa připomíná, že na vývěsce kostela máte pozvánky na primiční mše svaté.

Den za posvěcení kněží

Na základě přání sv. Jana Pavla II., papeže, aby se v každé diecézi kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova konalo setkání kněží s jejich biskupem, zvu všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 24. 6. 2012 v době od 9 do 15 hodin. Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání.
Zároveň vyzývám duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.
biskup Vojtěch

Kněžské svěcení:

 • V sobotu 28. 6. 2014 přijme při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení šest dosavadních jáhnů brněnské diecéze:
 •                                                      Karel Adamec (*1987) … z farnosti Olešnice na Moravě
 •                                                   Bc. Václav Hejč (*1977) … z farnosti Sloup v Moravském krasu
 •                                                       Martin Hönig (*1987) … z farnosti Letovice
 •                                                  Michal Seknička (*1973) … z farnosti Velké Meziříčí
 •                                              Ing. Jaroslav Sojka (*1982) … z farnosti Deblín
 •                                                         Tomáš Šíma (*1981) … z farnosti Obyčtov
 • V sobotu 14. 6. 2014 přijme při bohoslužbě v 10 hodin v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna z rukou pražského pomocného biskupa Karla Herbsta, SDB, kněžské svěcení jáhen
  •                 Ladislav Banďouch, SDB (*1982) …           z farnosti Křenovice u Slavkova

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52