květen od 20. 5. do 27. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. neděle velikonoční - květen od 20. 5. do 27. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20.5.
7. neděle velikonoční    Den modliteb za sdělovací prostředky: Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách 8.00 za Cyrila Bartoše, rodiče, sourozence, vnuka a celou žijící rodinu
10.00 za farnost a po mši udílení svátosti křtu
14.30 novéna + májová pobožnost
PO
21.5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi 18.00 novéna + májová pobožnost
18.30 za Věru Uhrovu, manžela, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ÚT
22.5.
Úterý po 7. neděli velikonoční nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    
   
ST
23.5.
Středa po 7. neděli velikonoční 18.00 novéna + májová pobožnost
18.30 za Antonína Uhra, bratra, rodiče a za Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
24.5.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční Den modliteb za církev v Číně 7.30 za farnost - z neděle 27.5.
19.00 Miniškola modlitby - novéna

25.5.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 18.00 novéna + májová pobožnost
18.30 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, jejich rodiče a za Boží ochranu pro žijící rodinu
SO
26.5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze 7.30 za rodinu Gajdovu a Zonygovu a za duše v očistci
19.30 Modlitební vigilie slavností Seslání Ducha svatého s obnovou svátosti biřmování
NE
27.5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Františka Švirgu, rodiče Bartošovy a duše v očistci
10.00 za Čestmíra Mayera, rodinu Mayerovu, Kratochvílovu, Uhrovu, zetě Františka Bartoše s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu a po mši udílení svátosti křtu
14.30 svátostné požehnání - TE DEUM - na poděkování za rok biřmování

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. května 2012:

Rok biřmování

 • - Čeští a moravští biskupové vyhlásili tříletou přípravu na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Mateděje na Velkou Moravu. Rok 2012 je věnován svátosti biřmování, ze které má dospělý křesťan žít po celý život. Letošní téma vrcholí o Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Před ní se koná nejstarší Devítidenní příprava - Novéna, kterou konali už apoštolové s Pannou Marií, Ježíšovou Matkou, když od chvíle Kristova nanebevstoupení společně dleli na modlitvách, až byli naplněni Duchem Svatým. Brožurečka s novénou je k dispozici zadarmo na stolečku vzadu v kostele a bude nám sloužit na připravu obnovy svátosti biřmování o vigilii Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Nabízí se nám pomoc při prohloubení každodenního života z víry, života v Duchu Svatém v uskutečňování toho, k čemu nás Bůh vede.
 • - V sobotu 26. 5. se sejdeme v 19.30 hod. na modlitební vigilii a obnovíme svátost biřmování.

Oznámení:

 • - Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na splátku půjčky.
 • - dnes po ranní mši svaté, před hrubou a po hrubé mši svaté se zapisují úmysly na mše svaté na měsíc červenec, srpen a září
 • - na vaše přání se posouvá začátek mše svaté v týdnu na 18.30 hod. Novéna s májovou pobožností tak bude začínat až v 18.00 hod.
 • - Světový den modliteb za církev v Číně připadá na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 24. května. Kartičky
  s modlitbou Svatého otce Benedikta XVI. za církev v Číně máte na obvyklích místech v kostele.
 • - v sobotu 26. 5. je Diecézní pouť ministrantů na Vranově u Brna, Všechny ministranty zve osobně na setkání pan biskup. Plakátek s podrobnostmi je vzadu v kostele na vývěsce.

Sbírka na charitu

 • - Na příští neděli 27. 5. vyhlašuje pan biskup sbírku na charitativní účely. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

Manželské ohlášky:

 • - Dne 2. 6. 2012 hodlají v našem kostele uzavřít manželství Robert Kachyňa, Velké Bílovice, Lůčky 1053 a Jaroslava Čadová, Lanžhot, Komárnov 100. Jsou-li někomu známy překážky bránící uzavření platného církevního manželství, ať je neprodleně ozhnámí na farním úřadě. Děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52