květen od 26. 5. do 2. 6. - 22. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE od 26. 5. do 2. 6. - 22. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26.5.
Slavnost NEJS VĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za rodiče Šulákovy se vzpomínkou na patnácté výročí úmrtí, rodiče Šindarovy a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
14.30 Májová pobožnost
PO
27.5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí    
18.00 za  Františka Švirgu, jeho rodiče, rodiče Bartošovy a duše v očistci
ÚT
28.5.
Úterý 8. týdne v mezidobí    
18.00 Zádušní mše svatá za paní Zdeňku Hrabalovou
ST
29.5.
Středa 8. týdne v mezidobí    
18.00 za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a za celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
30.5.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek 18.00 ! za Josefa Svačinu, manželku Boženu, rodiče a ochranu P. Marie pro žijící rodinu
18.45 Božítělová adorace

31.5.
Svátek Navštívení Panny Marie 17.30 Májová pobožnost - na zakončení měsíce Panny Marie
18.00 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, jejich rodiče a celou žijící rodinu
SO
1.6.
Památka sv. Justina, mučedníka 7.30 za Ludmilu a Františka Raušerovy, oboje staré rodiče, duše v očistci a Boží Požehnání pro žijící rodinu
   
NE
2.6.
9. ned ěle v mezidobí 9.00 ke cti Nejsvětější svátosti oltářní
  po mši průvod Božího Těla
17.00 - 18.00 Celosvětová ADORACE Nejsvětější svátosti oltářní vyhlášená Svatým otcem Františkem

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. května 2013:

Jubilanti:

 • - 75 let se dožila paní Marie Petrlová, ulice Nádražní

Oznámení:

 • - příští neděli oslavíme průvodem Slavnost Těla a Krve Páně.
 • - Sbírka na Katolickou charitu vynesla minulou neděli 13 071,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • - Dnes je sbírka na opravy kostela. Taktéž děkujeme.
 • - Duchovní správa vyslovuje poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu Noci kostelů.
 • - Dětský tábor v Kněždubu. Termín: 15.-19.7.2013. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.
 • - 31. 5. v pátek bude setkání dětí, které letos měli slavnostní svaté přijímání a rodičů na faře - slavnostní zakončení přípravy k 1. sv. přijímání 

Celosvětová eucharistická adorace v Roce víry

 • - V rámci probíhajícího Roku víry bude Svatý otec František v neděli 2. 6. 2013 od 17 do 18 hodin v bazilice sv. Petra v Římě vést eucharistickou adoraci. Je přáním Svatého otce, aby se ve stejnou dobu připojilo k adoraci co nejvíce diecézí a farností po celém světě. Tato událost má poskytnout věřícím příležitost spojit se se svým biskupem a s nástupcem sv. Petra v modlitbě k živému Kristu přítomnému v Nejsvětější svátosti oltářní.
 • - V jednotě s papežem budu od 17 hodin vést eucharistickou adoraci v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Vybízím jednotlivé farnosti a řeholní komunity v naší diecézi, aby se k této výzvě připojily. Tato adorace má být nejen oslavou daru víry, jehož význam chtěl připomenout papež Benedikt XVI. vyhlášením Roku víry, ale pro nás, kteří prožíváme přípravu na cyrilometodějské jubileum, může být tato adorace oslavou daru eucharistie, jehož velikost si připomínáme v prožívaném Roce eucharistie.                                                                                 biskup Vojtěch
 • - v naší farnosti se sejdeme taktéž 2. 6. v 17.00. 

Žehnání nového památníku sv. Cyrila a Metoděje v Brně

 • - V Jubilejním roce 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu bude ve čtvrtek 6. 6. 2013 v Brně u katedrály sv. Petra a Pavla slavnostně odhaleno a požehnáno nové sousoší sv. Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Ing. arch. Radima Horáka. Na tuto akci, kterou se chce moravská metropole jako sídlo brněnské diecéze připojit k jubilejním oslavám, jste srdečně zváni. Plakátek je vzadu v kostele.

 

Památník sv. Cyrila a Metoděje – mimořádná diecézní sbírka

 • - Vzhledem k tomu, že projekční souhlas ke stavbě památníku sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově byl po několikaměsíčních nečekaně složitých jednáních vydán až 18. 4. 2013, nemohlo brněnské biskupství v předstihu uskutečnit plánovanou strategii shromažďování finančních prostředků. Proto je na neděli 2. 6. 2013 v našich farnostech vyhlášena mimořádná diecézní sbírka. V ohláškách bohoslužeb 26. 5. 2013 jsme četli slovo otce biskupa.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52