od 27.5. do 3.6. (22. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
27.5.
Slavnost Nejsvětější Trojice   8.00 Za rodiče Strakovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
10.00 Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání,
jejich rodiče, sourozence a kmotry
14.30 Májová pobožnost 
PO
28.5.
     
18.30 Za Boženu Doležalovu, oboje rodiče a duše v očistci
ÚT
29.5.
     
   
ST
30.5.
Památka sv. Zdislavy    
18.30 Za Josefa a Rozálii Gajdovy, dva syny a celou živou rodinu
ČT
31.5.
Svátek Navštívení Panny Marie   7.30
    

1.6.
Památka sv. Justina, mučedníka    
18.30 Za Františka Švirgu, rodiče z obou stran, celou zemřelou rodinu
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
2.6.
    7.30 Za...
   
NE
3.6.
Slavnost Těla a Krve Páně   8.00 Za farní společenství
10.00 Na úmysly, poděkování a prosby farníků k Nějsvětější svátosti oltářní

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle (na Charitativní účely), vynesla 14 300,-Kč.
   Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan, děkuji za Vaši štědrost!

» Lanžhotský rodák P.Jiří Čekal věnoval 100 000,-Kč. na opravu našich varhan. Ať mu
   Pán Bůh žehná a odplatí mu jeho štědrost. Autocentrum Bora, Lanžhot, věnovalo
   2000,-Kč. na varhany, děkujeme!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po,St,)
   od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových
   pobožnostech.

» V tomto týdnu navštívím nemocné v jejich domovech ve středu a v pátek
   dopoledne, mimořádně bude adorace také ve středu dopoledne od 8.30 do 11.00 hodin
   a večer od 20.00 do 21.00 hodin. Prosím, zapisujte se do připraveného rozpisu služeb.

» V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, bližší informace jsou na
   plakátku na nástěnce kostela.

» Děkuji ženám za pomoc s úklidem fary, kde probíhala výmalba přízemí, kanceláře
   a tzv. kněžského bytu. Bůh Vám odplať!

» Svatební ohlášky…

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52