únor od 1. 2. do 8. 2. - 6. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle v mezidobí od 1. 2. do 8. 2. - 6. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1. 2.
4. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Miloslava Svačinu, rodinu Svačinovu a Michalicovu
   
PO
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod
   
18.00 za ženy z farnosti - po mši svaté bude svatoblažejské požehnání
ÚT
3. 2.
Úterý 4. týdne v mezidobí nebo sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa   9.30 hod. formační setkání kněží v Brně
15.30 pohřební mše svatá za pana Ludvíka Uhra
ST
4. 2.
Středa 4. týdne v mezidobí 18.00 za Františka Zonygu, rodiče z obou stran a celou zemřelou a žijící rodinu
18.35 adorace - příprava na Národní eucharistický kongres
ČT
5. 2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice 7.30 na vlastní úmysl
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer již adorace nebude, byla ve středu po mši sv.
  dopoledne pravidelní návštěva nemocných

6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků   dopoledne pravidelní návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Vítka Kraicingera
19.00 příprava na biřmování
SO
7. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 na vlastní úmysl
   
NE
8. 2.
5. neděle v mezidobí - Den modliteb za oběti obchodu s lidmi 8.00 za farnost
10.00 za Jana Hostinu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, manželku a celou zemřelou a živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. února 2015:

Oznámení:

  • - v pondělí na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se (nebude-li škaredé počasí) před začátkem mše svaté na náměstí před kostelem, kde budou svíce požehnány. Mše svaté v týdnu budou již začínat od 18.00 hod. !!
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer již odorace nebude, byla ve středu po mši. Budeme se zvláště modlit za oživení víry v Kristovu přítomnost pod spůsobou chleba a vína
  • - na svátek Panny Marie Lurdské, to je ve středu 11. 2. bude udílení svátosti pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Tento týden se bude vždy 20 min přede mší zpovídat. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní a nebo až v době adventní. (Za rok jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli podle domluvy).
  • - poděkování patří organizátorům kncertu v kostele za příspěvek na osvětlení a topení, který činil 3 920,- Kč.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní štědrost při sbírce na opravy našeho kostela

Den modliteb za oběti obchodu s lidni

  • - na neděli 8. února 2015 připadá letos Den modliteb za oběti obchodu s lidmi. Přímluvy, z kterých je vhodné některé vybrat a obohatit jimi nedělní přímluvy 8. února 2015:
  1. Modleme se za lidi žijící v náročných podmínkách, aby ani uprostřed těžkých zkoušek nepodlehli lákavým nabídkám předstírané pomoci.
  2. Prosme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti: ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní.
  3. Za ty, kdo se stali obětí obchodu s lidmi: ať je Bůh vysvobodí, uzdraví jejich duši i tělo a dá jim sílu hledět s nadějí do budoucnosti.
  4. Prosme o upřímnou lásku k Bohu, k sobě i k druhým, aby nám nechyběla vynalézavost v pozornosti a službě potřebným.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52