listopad od 17. 11. do 24. 11. - 47. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

33. neděle v mezidobí od 17. 11. do 24. 11. - 47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17. 11.

33. neděle v mezidobí

8.00 za Františka Rabušice, rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Antonína Tučka, rodiče, rodinu Mayerovu a za dar zdraví a víry pro žijící rodiny
   
PO
18. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 15.00 pohřeb pana Františka Gajdy
18.45 setkání farní rady
ÚT
19. 11.
Úterý 33. týdne v mezidobí    
   
ST
20. 11.
Středa 33. týdne v mezidobí    
18.00 za Ludmilu a Jana Bartošových, jejich rodiče a za zdraví a dary Ducha sv. pro žijící rodinu
ČT
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 7.30 za Miloslava Poláčka, rodiče a duše v očistci
   

22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice    
18.00 za Františka Cipryse, dvoje staré rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
23. 11.
Sobota 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata 7.30 za Marii Čapkovu, živou i zemřelou rodinu
   
NE
24. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše se vzpomínkou na jeho 10. výročí úmrtí, jeho rodiče, rodiče Šindarovy, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Boženu Vlkovu, manžela, zetě Jendu, duše v očistci a celou živou i zemřelou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. listopadu 2013:

Oznámení:

 • - v pondělí po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání farní rady

Den Bible

 • Letošní Den Bible připadá na neděli 17. 11. 2013. Dobrovolná sbírka na podporu biblického apoštolátu bude příští neděli. Děkujeme.

Výzvy k vydání věcí – závěrečná fáze prací roku 2013

 • V minulém období byly většině farností odeslány seznamy Vyjádření farnosti k restitučnímu majetku. Všem, kteří poslali své připomínky a provedli pečlivou kontrolu, děkujeme. U ostatních farností stále pracujeme na dokončení složité identifikace restitučního nemovitého majetku, neboť jejich území byla v minulosti zasažena scelovacím či přídělovým řízením, popř. pozemkovými úpravami. Odeslání zbývajících seznamů předpokládáme v měsíci listopadu.
 • Restituční pracoviště v těchto dnech doplňuje poslední údaje a kopie listin do restituční databáze. Největším problémem jsou chybějící listiny dokládající majetkové křivdy (nejčastěji výměry ONV), které se nedochovaly ve sbírkách listin na katastrálních pracovištích ani v archivech.
 • Dále byl zahájen hromadný tisk výzev k vydání věci a jejich příloh. V těchto dnech telefonicky oslovujeme jednotlivé statutární zástupce farností s pozváním k jejich podpisu. Velmi prosíme o váš čas, který cestě na restituční pracoviště Biskupství brněnského věnujete.
 • Výzvy, které budou podepsány jak statutárním zástupcem farnosti, tak generálním vikářem brněnské diecéze, budou kurýrem doručeny do sídel povinných osob (Praha – Státní pozemkový úřad, Hradec Králové – Lesy ČR, s. p., a další). Předáním kompletní výzvy k vydání věcí povinné osobě je uplatnění restitučního nároku završeno.
 • Acta curiae episcopalis brunensis 10/2013

Seminář Opravy a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

 • Ve spolupráci ekonomického odboru a stavebního oddělení Biskupství brněnského se bude v rámci setkání technických administrátorů v pondělí dne 2. 12. 2013 konat v Brně na Petrově 2 seminář Opravy a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Přednášet bude Ing. Petr Valouch, Ph.D., vedoucí katedry financí na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity Brno. Předpokládaná doba přednášky je od 9:15 do 11:15 hodin. Kromě technických administrátorů jsou zváni i farní účetní, administrativní pomocníci s dotacemi a duchovní správci. Přihlašujte se prosím na adrese nebo na telefonu 533 033 235.
 • Jitka Mikulová, ekonomická agenda farností

Příspěvek na potřeby diecéze – druhá splátka

 • Prosíme duchovní správce jednotlivých farností o zaplacení druhé splátky příspěvku na potřeby diecéze za rok 2013 do 30. 11. 2013 na bankovní účet farnosti děkana. Otce děkany prosíme, aby částku za děkanství zaslali na bankovní účet biskupství číslo 1341625329/0800 u ČS, a. s., Brno, var. symbol ××××91011 (×××× je kód děkanství), do 15. 12. 2013, a zároveň aby zaslali soupisy podle jednotlivých farností (možno také e-mailem na adresu ekonom@biskupstvi.cz).
 • Acta curiae episcopalis brunensis 10/2013

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52