listopad od 24. 11. do 1. 12. - 48. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE od 24. 11. do 1. 12. - 48. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

8.00 za Jana Bartoše se vzpomínkou na jeho 10. výročí úmrtí, jeho rodiče, rodiče Šindarovy, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Boženu Vlkovu, manžela, zetě Jendu, duše v očistci a celou živou i zemřelou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 svátostné požehnání na zakončení církevního roku
PO
25. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice    
17.30 za Marii Stodůlkovu se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, manžela, celou živou i zemřelou rodinu
ÚT
26. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí    
15.00 pohřeb paní Marie Turečkové
ST
27. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí    
17.30 za Marii a Antonína Petrlovy, jejich rodiče a duše v očistci
ČT
28. 11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 7.30 za Boženu Poláchovu se vzpomínkou na 40. výročí jejího úmrtí, manžela, sestru, rodinu Poláchovu, Šajbochovu a Bělasovu, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
   

29. 11.
Pátek 34. týdne v mezidobí    
18.00 ! za zemřelou rodinu Holobrádkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
SO
30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola    
14.00 pohřeb pana Františka Šuláka
NE
1. 12.
1. neděle adventní 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, rodiče Gálovy a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Jana Uhra se vzpomínkou na 10. výročí jeho úmrtí, rodiče a celou živou rodinu
14.30 svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. listopadu 2013:

Jubilanti:

 •  

Oznámení:

 • - na opravu kostela jsme vybrali minulou neděli 22 848,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • - dnešní sbírka je na biblický apoštolát
 • - v tomto týdnu začínáme večerní mši svatou v pondělí a středu již v 17.30 hod. V pátek je vše vždy v 18.00 hod., protože děti končí skaut a pak mohou přijít na mši svatou.
 • - příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
 • - Dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 8. 12. v 16.00 hod.
 • - V sobotu v 16.00 hod., v předvečer 1. neděle adventní se koná pod patronací Městského úřadu "Slavnost světla", při které bude rozsvícen strom na náměstí.
 • -  na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete. Děti si donesou také adventní lucerničky. Půjdeme průvodem na začátku mše svaté každou adventní neděli a vždy při dětské mši svaté v pátek. (adventní lucerničky na slepení jsou k dispozici v zákristii).

Zpráva o hospodaření brněnské diecéze za rok 2012

 • K nejvýznamnějším skutečnostem roku 2012:
 • Finanční objem oprav po třech letech poklesu meziročně vzrostl, a to meziročně o 33 076 789 Kč (o 23,30 %).
 • Dotace celkem vzrostly o 1 270 146 Kč  (o 0,51 %).
 • Největší meziroční nárůst příjmové strany hospodaření diecéze byl z darů, a to o 3 510 734 Kč (o 10,07 %).
 • Celkové příjmy vzrostly o 6 467 044 Kč (o 1,48 %), z veřejných zdrojů byla diecéze financována ve výši 55,78 %.
 • Podíl financování církve věřícími (sbírky a dary) se v roce 2012 zvýšil na 33,88 %.
 • Pokračuje mírný meziroční růst objemu nájemného o 0,73 %. Hospodařením s majetkem (nájemné) je církev financována jen z 4,13 %; v roce 2011 to bylo 4,2 %.
 • V roce 2012 byl záporný hospodářský výsledek ve výši 19 046 163 Kč, roční výdaje vzrostly o 30 780 891 Kč ve srovnání s ročním zvýšením příjmů o 6 467 044 Kč.
 • Na výdajové straně byl nejvyšší nárůst u oprav majetku o 33 076 789 Kč; u odeslaných sbírek, příspěvků, darů
  a charitativních výdajů byl pokles o 845 721 Kč a u nákupu dlouhodobého majetku nárůst o 9 639 134 Kč.
 • Průměr farnostmi odeslaných sbírek vyhlášených v roce 2012 byl 275 Kč na osobu. V roce 2011 činil 291 Kč,
  v předchozích letech 384, 341, 242, 230, 240, 200, 197, 168, 289 a v roce 2001 byl 182 Kč na osobu.
 • Tabulkový růst mezd nastal naposledy k 1. 6. 2009.
 • Farnosti naší diecéze měly k 31. 12. 2012 závazky (dluhy) ve výši 48 319 195,21 Kč a pohledávky ve výši 8 645 426,02 Kč (v roce 2011 to bylo 19,5 mil. Kč, resp. 4,6 mil. Kč).
 • Míra inflace v roce 2012 činila 3,3 %.

Ing. Petr Zelenka, ekonom brněnské diecéze

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52