listopad od 8. 11. do 15. 11. - 46. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

32. neděle v mezidobí od 8. 11. do 15. 11. - 46. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
8. 11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé kněze a biskupy z Brněnské diecéze
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící roedinu
   
PO
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky    
17.30 za Ludmilu Šindarovu, rodiče a vnuka
ÚT
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve - - -  
   
ST
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa    
17.30 za Ludmilu a Jana Bartošovy, jejich rodiče a celou živou rodinu
ČT
12. 11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka   mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá v Moravském Žižkově, následuje setkání na faře ve Velkých Bílovicích

13. 11.
Památka sv. Anežky České, panny 7.30 za farnost z neděle 15.11.
  setkání ekonomických rad farností se zástupci z biskupství v Telnici
příprava na biřmování nebude
SO
14. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Vlastu a Milana Ševčovičovy, syna, staré rodiče a živou rodinu
   
NE
15. 11.
33. neděle v mezidobí - Den Bible 8.00 za Františka Šestáka se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Antonína Tučka, jeho rodiče, rodinu Mayerovu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodiny
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. listopadu 2015:

Oznámení:

 • KRAKOV 2016
 • - Upozorňujeme zvláště mladé lidi, že na nástěnce je vyvěšen plakát ohledně Světového dne mládeže  v Krakově, který se bude konat v červenci příštího roku.
 • Zájemci se mohou zúčastnit soutěže na signály.cz. Hlavní výherci získají pobyt  v Krakově zdarma. Závěrečné části této mimořádné události se může zúčastnit každý, kdo si troufne spát pod širákem. Více informací na webu setkání: krakov2016.signaly.cz
 • SBÍRKY
 • - příští neděli - 15. 11. bude každoroční SBÍRKA na biblický apoštolát v rámci dne Bible - svým darem podpoříte překlady Bible do domorodých jazyků v Ugandě a Angole, podrobnosti v dopise otce kardinála
 • - za čtrnáct dní tedy 22. 11. bude pravidelná sbírka na opravu a udržbu kostela. Obě sbírky se hlásí společně, abyste se mohli předem rozhodnou jaký dar pro jednotlivé sbírky je pro vás možný a únosný, děkujeme za štědrost. Další plánovaná sbírka na kostel bude až na Boží hod vánoční.
 • FARNÍ RADA
 • na základě připomínek věřících znovu předkládáme složení ekonomické a farní rady. Ekonomická rada: Ing. Švásta Josef, Markovičová Marie, Kubíková Jaroslava, Svačinová Helena. Farní rada (dle dosaženého počtu hlasů): Tučková Hana, Bartoš Pavel, Beneš Petr, Bartošová Jaroslava, Kubíková Jaroslava, Šuláková Markéta, Prajková Marie, Svačinová Helena, Bartošová Radka, Kubík Jiří (U stadionu), Uher Josef (vinař), Tuček Josef (Lipová).

Knihovna Biskupství brněnského – pozvánka na přednášku

 • Knihovna Biskupství brněnského pořádá ve čtvrtek 12. 11. 2015 přednášku P. Mgr. Wojciecha Zubkowicze, SAC, na téma Boží milosrdenství aktuální nejen v Roce milosrdenství. Podrobnosti na vývěsce.
 • Mgr. Lenka Klašková, vedoucí knihovny.

Pozvánka na setkání ekonomických rad farností s představenými diecéze

 • Biskupství brněnské informuje, že dne 13. listopadu 2015 proběhne v Telnici setkání členů ekonomickýcjh rad farností děkanství břeclavského, hodonínského, hustopečského, modřického a slavskovského s představenými diecéze.
 • Tématy bude směřování pastorace v brněnské diecézi, teze finančního plánu diecéze i farností, průběh majetkového vyrovnání mezi státem a církví a správa farního majetku. Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete se následně obrátit na členy ekonomické rady ve vaší farnosti, kteří vám je rádi poskytnou.
 • Prosíme o modlitbu za toto setkání.

Setkání účetních

 • V sobotu 14. 11. 2015 se bude konat tradiční setkání účetních v Brně, Petrov 2, a to od 9:30 do 14 hodin. Zveme všechny, kteří se ve farnostech účetnictvím a daněmi zabývají. Na programu budou informace ke změně zákona o účetnictví, o změnách ve způsobu zpracování účetnictví, o evidenci smluv, pohledávek a závazků, o evidenci, ocenění a zaúčtování majetku převzatého podle zákona o majetkovém vyrovnání, o přiznání k dani z nemovitých věcí, informace k výpůjčkám, přiznání k dani z příjmů právnických osob, osvobození bezúplatných příjmů apod.
 • Přihlašujte se prosím na adrese nebo na telefonu 533 033 235, příp. 736 607 014.
 • Parkování je možné v areálu Petrova.
 • Jitka Mikulová, ekonomická agenda farností

 

 
 

 

 

DEN BIBLE

DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY
KE DNI BIBLE
V NEDĚLI 15. LISTOPADU 2015

(Přečtete, prosím, při všech bohoslužbách 33. neděle v mezidobí, dne 15. 11. 2015)

 • Vážení přátelé,
 • v červnu letošního roku se konalo 9. plenární shromážděni Katolické biblické federace, jejímž členem je také České katolické biblické dílo. V závěrečném poselství se biblická díla z celého světa zavazují, že přispěji k slavení Svatého roku milosrdenství vypracováním biblických materiálů o milosrdenství. I České katolické biblické dílo se zapojí do těchto aktivit.
 • Biblické dílo se dlouhodobě věnuje tématům, která souvisí s rodinou a jejími problémy; snaží se přispívat podle svých možností k evangelizaci současné evropské kultury. Ke konkrétní náplni naší práce patří biblické duchovní obnovy a kurzy výroby biblických postaviček. V minulém roce jsme uspořádali kurzy ve 35 farnostech různých diecézi České republiky, kterých se zúčastnilo na 1200 lidí.
 • Biblické dílo usiluje o to, aby Písmu svatému správně porozuměli všichni, kdo mají o četbu Bible zájem. Prakticky to znamená zajišťováni mnoha aktivit, nemalé přípravy a vedení administrativy. Bez vaší další podpory bychom ovšem nemohli ve své práci pokračovat.
 • Chci opět každému z vás poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu Biblického díla;
 • z loňské sbírky jsme obdrželi 670 000 Kč. Finanční prostředky jsme využili k realizaci biblického apoštolátu. Dnes vás prosím o vaši podporu pro příští rok.
 • Užitečné náměty pro slaveni Dne Bible, český překlad závěrečného poselství 9. plenárního shromáždění Katolické biblické federace a další informace o našich aktivitách se nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.
 • S vděčností za vaši podporu a s přáním radosti ze života s Písmem svatým Vám žehná

Dominik kard. Duka
předseda správního výboru ČKBD

 • Na základě rozhodnuli České biskupské konference se Den Bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézi. Sbírka se následně dělí na dva díly buď přímo ve farnosti, nebo na biskupství.
  • -  25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu
  • na účet č.: 1015502075/5500, vs: IČ farnosti, ss: IČ farností.
  • -  75 % se zašle České biblické společnosti složenkou, která přišla přímo do farnosti,
  • nebo na učet č.: 129876273/0300, vs: 9999, ss: IČ farnosti.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52