říjen od 5. 10. do 12. 10. - 41. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

27. neděle v mezidobí od 5. 10. do 12. 10. -  41. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5. 10.
27. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Cipryse, Růženu Hrubou, celou zemřelou rodinu a za dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Josefa Říhu, dvoje rodiče a duše v očistci s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
6. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze    
18.00 za členky živého růžence a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚT
7. 10.
 
Památka Panny Marie Růžencové   9.30 formační setkání kněží v Brně
   
ST
8. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí    
18.00 za Martina Škrobáčka, dceru, oboje rodiče a celou žijící rodinu
ČT
9. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze - - - mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství v Poštorné, začínáme v 9.00 hod. mší svatou 

10.10.
Pátek 27. týdne v mezidobí    
- - - mše svatá v Lanžhotě nebude
SO
11. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie - - - farní pouť na sv. Hostýn, odjezd od kostela v 6.30 hod.
   
NE
12. 10.
28. neděle v mezidobí 8.00 za farníky
10.00 za Jana Stráníka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, jeho rodiče s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. října 2014:

Jubilanti:

  • - 70 let slaví paní Anna Říhová, ulice Hrnčířská

Oznámení:

  • - příští neděli  12. 10. proběhne sčítání návštěvníků bohoslužeb. Při vstupu do kostela vám budou rozdány lístky. Nezničte je, na konci mše je budeme společně vyplňovat. Nezapomeňte si vzít brýle, kdo potřebujete, tužka není třeba, vyplňuje se zatrháváním.
  • - oprava ohlášené sbírky: při sčítání sbírky na hody vznikla chyba - opravte si: vybralo se 33 772,- Kč. Děkujeme za pochopení.
  • - prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se zapsali vzadu na seznam. Zapsat se může ten, kdo příští rok ( 2015 ) oslaví své 14 narozeniny. Podle zájmu by se pak domlouvala příprava i termín biřmování. Děkujeme.

Papežská misijní díla – oslavy Misijní neděle 19. 10. 2014

Misijní Most Modlitby – sobota 18.10. ve 21 hodin – vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD (Misijní štrúdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka. Podrobné informace k Misijní neděli a přehled souvisejících rozhlasových pořadů vysílaných na Radiu Proglas a v Českém rozhlase 2, sledujte také web https://www.missio.cz
 

 

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 19. ŘÍJNA 2014

(Přečtěte při všech bohoslužbách 28. neděle v mezidobí dne 12. října 2014)

Milí přátelé misií,

když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář: „Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své chatrči skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje svůj poklad synovi
a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko rozřešit otázku, čí oběť je větší: matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, obětovali své bolesti a přinášeli to, co na misie našetřili.

Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, společenství a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek se skrze Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům sirotků, nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23 diecézích9 zemích. Výtěžkem z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane 32 371 dětí
v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS, budeme se podílet
na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a školních tříd, lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi důležitá je naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola.

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když si uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem nebo hladem způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat na misie své živobytí. Zažijme radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, nebojme se být k Pánu štědří.

P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52