prosinec od 18. 12. do 25. 12. - 51. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. NEDĚLE ADVENTNÍ  od 18. 12. do 25. 12. - 51. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Josefa Paulíka se vzpomínkou patnáctého výročí jeho úmrtí, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Marii Petrlovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manžela Františka, za Pavla a Josefku Košutkových a duše v očistci
  od 15.00 do 17.00 duchovní otec zpovídá v Moravském Žižkově
PO
19. 12.
19. prosince 14.00 pohřeb paní Marie Uhlířové
  od 16.00 do 18.00 duchovní otec zpovídá v Břeclavi
ÚT
20. 12.
20. prosince    
14.30 pohřeb paní Marie Holobrádkové
ST
21. 12.
21. prosince   ještě příležitost ke svátosti smíření
17.30 za Barboru Brantalíkovu se vzpomínkou 60. výročí úmrtí, manžela, vnuka Vlastimila, celou zemřelou i živou rodinu a  rodinu Paulíkovu
ČT
22. 12.
22. prosince 7.30 za farnost z neděle 20.11.
   

23. 12.
23. prosince   ještě příležitost ke svátosti smíření
18.00 za zemřelou rodinu Holobrádkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
SO
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN
vigilie Narození Páně
  7.30 - 10.00 je možno si vyzvednout v kostele Betlémské světlo
15.00 za radost a pokoj narozeného Božího syna pro rodiny naší farnosti
  po mši svaté děti zazpívají několik koled u jesliček
22.00 za Ludvíka Prajku, oboje rodiče a celou živou rodinu
NE
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ -  zasvěcený svátek 8.00 za Václava Osičku, rodiče, rodinu Bartošovu a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Ladislava Tučka a rodiče Turečkovy a Tučkovy, duše v očistci, celou rodinu a za farnost
14.30 svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. prosince 2016:

Jubilanti:

  • - 55 let manželství slaví Vlasta a Josef Uhrovi, ulice Havlíčkova

Oznámení:

  • - sbírka na Boží hod vánoční je určena na opravy kostela
  • - upřímné Pán Bůh zaplať ženám, které si našli čas na velký vánoční úklid kostela minulou sobotu
  • - ještě tento týden je možné slavit svátost smíření v okolních farnostech - dle rozpisu

Tříkrálová sbírka 2017

Šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v pondělí 2. 1. 2017 v 15 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v naší farnosti 7. ledna 2017. Prosíme doprovod koledníků, aby se přihlásili u paní Marie Uhrové nebo paní Ludmily Mrázové. Další informace na https://www.trikralovasbirka.cz. (Upozornění: není vhodné, aby na sobě při koledování měli koledníci oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni.)
 
 

ŠTĚDROVEČERNÍ POBOŽNOST V RODINĚ

Jak prožít Štědrý večer - podněty hlavně pro rodiny s malými dětmi, které se účastním odpolední mše svaté před večeří

     Rodinná slavnost Narození Páně začíná společnou účastí na mši svaté. Tím začínají i domácí vánoce.
     Při příchodu z kostela už čeká doma ozářený stromek s dárky a připravený stůl štědrovečerní večeře. Na stole svítí Betlémské světlo a u něj soška Ježíška z domácího betléma. Všichni se postaví nebo posadí na svá místa u stolu. Otec přečte úryvek Lukášova evangelia o narození Páně, i když to už bylo předtím v kostele nebo pokračování tohoto úryvku.
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše (Lk 2, 1-14).
     V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu: To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města.
    Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu.
    Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
    V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."
 
     Pak každý člen rodiny vezme do rukou sošku Ježíška a přednese modlitbu proseb nebo díků, nejraději vlastními slovy. Všichni na to odpoví (třeba "Prosíme tě, vyslyš nás", "Kyrie eleison", "Amen", nebo nějakým zpěvem). Prosby se zakončí modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné.
     Soška se položí do betléma a zazpívá se Narodil se Kristus Pán. Pak se přednese požehnání jídla bud' obvyklými, nebo následujícími slovy:
Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které dostáváme z tvé štědrosti.
Dej také chleba těm, kteří ho nemají,
a svůj pokoj, který zvěstovali andělé v Betlémě, každému srdci.
Skrze Krista, našeho Pána. - Amen.
     Po skončení večeře se teprve zazpívá u stromečku, který je v místnosti a začnou se teprve rozbalovat dárky, které děti rozdávají členům rodiny. Předpokládá se, že někdo z členů rodiny doma připravoval večeři během odpolední mše svaté a půjde až na půlnoční, kde se pro něj dovrší to, co začalo doma.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52