prosinec od 6. 12. do 13. 12. - 50. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. NEDĚLE ADVENTNÍ  od 6. 12. do 13. 12. - 50. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro žijící rodinu
10.00 za Boženu Vlkovu, manžela, zetě Jendu, rodinu Rabušicovu, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
11.00 udílení svátosti křtu
16.00 mikulášská besídka
PO
7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve    
17.30 za Annu Bartošovu k nedožitým stým narozeninám, manžela, zetě, vnuka, rodiče, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek   bohoslužbě předchází průvod světla
18.00 ! za Bohumila Straku, Marii Bartošovu, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
ST
9. 12.
Středa po 2. neděli adventní nebo sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina    
14.00 pohřeb pana Josefa Markoviče
ČT
10. 12.
Čtvrtek po 2. neděli adventní - - - mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství v 9.00 hod. mše svatá ve Velkých Bílovicích za farnost z neděle 13.12.

11. 12.
Pátek po 2. neděli adventní, nebo sv. Damasa I., papeže    
18.00 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, syna, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
19.00 příprava na svátost biřmování
SO
12. 12.
Sobota po 2. neděli adventní, Panny Marie Gaudalupské 7.30 za Anastázii Gazdíkovu, manžela, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
  8.45 - 16.30 hod. - příprava na svátost biřmování
NE
13. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za duchovního otce Františka Beneše, jeho sestru a za živou i zemřelou rodinu Michalicovu
10.00 za Františka Turečka, manželku Marii, jejich rodiče a duše v očistci
14.30 svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. prosince 2015:

Oznámení:

 • - upřímné poděkování všem ochotným ženám za předvánoční úklid na faře
 • - v úterý 8. prosince 2015 v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše svatá v kostele až v 18.00 hod., abyste se mohli zúčastnít v co největším počtu. Bohoslužbě bude předcházet průvodd světla, který vyjde v 17.55 hod. ke kostelu. Sraz účastníků se svíčkami, lucerničkami, lampiony a loučemi je v 17.50 hod. na náměstí. Průvod má symbolicky připomenout Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářílo před příchodem Ježíše Krista. Všichni jste srdečně zváni.
 • - ve čtvrtek bude setkání kněží z děkanství, začínáme v 9.00 hod. mší svatou ve Velkých Bílovicích
 • - ve středu 9. 12.  bude duchovní otec od 9.30 hod. navštěvovat ještě nemocné před svátky, prosíme upřesněte, koho má ještě navštívit
 • - v pátek v 18.00 hod. je mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti, děti přede mší jdou průvodem s lucerničkami
 • - v neděli 13.12. se budou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí příštího roku, tj. do velikonoc.
 • - v sobotu 12.12. bude velký úklid kostela. Prosím ochotné ženy o pomoc.
 • - příprava na biřmování začíná tentokrát v pátek v 19.00 hod. v kostele. Přijedou manželé Vykydalovi, téma setkání je Tajsemství vztahu. V sobotu pokračujeme od 8.45 hod. Tato beseda se uskuteční v sále Společenského domu, neboť v kostele bude velký úklid. Předpokládaný závěr je okolo 16.30 hod. 
 • - prosíme, abyste při čekání na vykonání svaté zpovědi dodržovali dostatečně velký odstup od zpovědníka a zpovídajícího, také prosíme, abyste pro zpovídání před nedělní mší svatou využívali té strany zpovědnice, kde nejsou farníci. Při zaplňování kostela není vhodné, aby přicházející farníci seděli až těsně u zpovědnice. Na druhé straně prosím přicházející farníky, že pokud vidí, že se právě zpovídá, aby zůstali stát v dostatečně velké vzdálenosti od zpovědnice.
 • - Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství je úmístěno na vývěsce kostela. Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla.

ČT nabídne přímý přenos ze zahájení Sv. roku milosrdenství

 • Přímý přenos z Říma ze zahájení mimořádného Svatého roku milosrdenství s otevřením Svaté brány v bazilice sv. Petra nabídne 8. prosince 2015 od 9.30 Česká televize. Režie se ujal Jaroslav Rásocha.
 • Vyhlášení Svatého roku milosrdenství je dalším krokem papeže Františka jak zpřístupnit církev lidem slabým, zraněným a přehlíženým. Dokládá to i modlitba, kterou k této příležitosti papež vydal: „Ty jsi chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.“
 • Z Vatikánu budou přímý přenos komentovat Kateřina Rózsová a Mons. Vladimír Málek.
 • Pořad poběží 8. prosince 2015 od 9.30 do 11.30 zde.
   

 

PŘIPOMÍNKA 50. VÝROČÍ
VYHLÁŠENÍ KONCILNÍHO DEKRETU AD GENTES

7. 12. 2015

 • Přímluvy:

  • Prosme za církev, aby podle Kristova příkazu ve světle Ducha Svatého vycházela ke všem národům a vedla je skrze svou službu a své oběti k milosti víry, svobodě a Kristovu pokoji.
  • Prosme za věřící, aby se příkladem svého života i svědectvím svého slova stávali znamením Boží přítomnosti ve světě, odkrývali druhým lidem bohatství církve a probouzeli v nich pravdu a lásku zjevenou Bohem.
  • Prosme za ty, kteří Pána Ježíše neznají. Ať on sám, který je cestou, pravdou a životem, osvěcuje jejich kroky a otevírá jejich srdce pro přijetí Boží lásky.
  • Prosme za pracovníky v misijních oblastech, aby svou modlitbou, službou a nasazením přiváděli ty, kterým slouží, k poznání Boha a jeho oslavě.
  • Prosme za pronásledované křesťany. Ať je Pán posiluje v jejich strádání a promění srdce jejich nepřátel; ať ve spojení s Kristovou obětí na kříži žijí velikonoční nadějí, ve které je bolest a smrt překonána slavným vzkříšením.
 
 
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52