říjen od 20. 10. do 27. 10. - 43 týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

29. neděle v mezidobí říjen od 20. 10. do 27. 10. - 43 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 10.

29. neděle v mezidobí den modliteb za misie

8.00 za Boženu Uhrovu se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, manžela, staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 za Boženu Třetinovu, manžela, snachu, rodinu Horákovu a Uhrovu
   
PO
21. 10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí    
18.00 za členky živého růžence a za duše v očistci, za které se nikdo nemodlí
ÚT
22. 10.
Úterý 29. týdne v mezidobí nebo bl. Jan Pavel II, papeže    
   
ST
23. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Kapistránského, kněze    
18.00 za Terezii Zonygovu, její sourozence, rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
ČT
24. 10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí nebo sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 7.30 Na úmysl dárce (Sr.Th)
   

25. 10.
Pátek 29. týdne v mezidobí nebo Slavnost výročí posvěcení kostela 17.30 příležitost k dušičkové svaté zpovědi
18.00 za Bohumila Moučku u příležitosti jeho nedožitých stých narozenin, manželku Boženu, jejich rodiče a duše v očistci
SO
26. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Františka Sklenáka, rodiče Ciprysovy, syna a dar zdrví pro žijící rodinu
   
NE
27. 10.
30. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Uhrovu, manžela Oldřicha, rodiče Šestákovy a Uhrovy a celou žijící rodinu
10.00 za Jana Mráze, oboje rodiče, staré rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. října 2013:

Jubilanti:

 • - 95 let se dožil pan František Uher, ulice Stráže

Modlitba za národ

 

 • Po devět dnů od 16. do 24. října 2013 se věřící pražské arcidiecéze modlí za osud svého národa. První den modliteb, které zaštítil kardinál Dominik Duka OP, byl zahájen ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály 16. října mší svatou od 15.45 hodin.
 • V dalších dnech bude modlitba ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha začínat vždy od 16.15 hodin a poté bude pokračovat u hrobu sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Kdo se nebude moci zúčastnit modliteb ve svatovítské katedrále a svatojiřské bazilice, může se připojit se svojí modlitbou na kterémkoliv jiném místě.
 • I v naší farnosti se chceme připojit k těmto modlitbám, je-li to možné, každý den se pomodleme desátek růžence na tento úmysl. Modlitba za národ, kterou se modlí věřící v Praze.
  • Bože, Otče nás všech,
  • děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
  • Děkujeme Ti,
  • žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
  • Prosíme Tě,
  • dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
  • Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás,
  • abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě
  • po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.
  • Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen 

Oznámení:

 • - minulou neděli se vybralo na mříž u vchodu do kostela 23 937,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - Pán Bůh zaplať za vaši dnešní štědrost na potřeby misií.
 • - příležitost ke svátosti smíření před "dušičkovými dny" bude v pátek od 17.30 hod., po neděli pak před každou mší svatou, ve čtvrtek 31. 10. od 17.30 hod. do 18.30 hod. přijede cizí zpovědník, otec Jan - budeme tedy zpovídat dva kněží.

Začátek zimního času je příští neděli

 • - v noci ze soboty 26. 10. na neděli 27. 10. 2012 začíná zimní čas. V neděli o třetí hodině ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času.

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

 • Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do  8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Dovolení je dáno na dobu 7 let.
 • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
 • Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Text z Říma:

 

Nejdůstojnější otče,

 

Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský  a předseda České biskupské konference, v synovské  úctě a náležité poslušnosti pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu svých spolubratří českých a moravských biskupů, kteří se shromáždili na podzimním zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a všech věřících, kteří jsou svěřeni do jejich péče. V pokoře tedy prosí, aby se v hranicích jejich národní působnosti zbožná návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro věřících, mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1.

 

Dne 8. října 2012

Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně laskavě vyhověla předložené prosbě, pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše zmíných Předpisech o povolování odpustků.

Toto bude  platit po dobu sedmi let. Tomuto rozhodnutí ať  se nikdo nestaví na odpor.

 

Z pověření jeho eminence

Christophorus   Nykiel Regent

Ioannes  Maria  Gervais    Ad.  a  Stud.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52