říjen od 21. 10. do 28. 10. - 43. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

29. neděle v mezidobí - říjen od 21. 10. do 28. 10. - 43. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21.10.
29. neděle v mezidobí Den modliteb za misie 8.00 za Růženu a Josefku Strakovy, manžela, syna Františka a Zdeňka Markoviče, za celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Ilju Koska, zemřelou i žijící rodinu
14.30 růžencová pobožnost a svátostné požehnání
PO
22.10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí nebo bl. Jan Pavel II, papež 17.30 příležitost k dušičkové svaté zpovědi
18.00 za Josefa a Marii Paulíkových, rodiče z obou stran a duše v očistci
ÚT
23.10.
Úterý 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Kapistránského, kněze    
   
ST
24.10.
Středa 29. týdne v mezidobí nebo sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 17.30 příležitost k dušičkové svaté zpovědi
18.00 za Jana a Marii Bartošovy, jejich syny Jana a Antonína s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
18.45 biblická hodina
ČT
25.10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 7.30 za farnost - překlad z 21.10.
19.00 biblická hodina

26.10.
Pátek 29. týdne v mezidobí 17.30 příležitost k dušičkové svaté zpovědi
18.00 za Milana Ryčovského, otce, staré rodiče, Vojtěcha Gergela a duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
SO
27.10.
Sobota 29. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 Na poděkování za 35 let společného života s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie do dalších let a dar zdraví pro celou rodinu
  úklid kostela - 1. skupina
  od 9.00 do 12.00 dušičkové zpovídání v Dolních Bojanovicích
NE
28.10.
30. neděle v mezidobí 8.00 Za farníky
10.00 výroční za Marii Gálovu, manžela Antonína, rodiče a celou žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. října 2012:

Jubilanti:

 • - 99 let se dožila paní Marie Trubačová z ulici Gagarinova
 • - 92 let se dožila paní Libuše Šuláková, ulice Kostická
 • - 80 let se dožil pan Antonín Ciprys z ulice Nová

Oznámení:

 • - minulou neděli se vybralo na splátku půjčky 22 733,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - Pán Bůh zaplať za vaši dnešní štědrost na potřeby misií.
 • - tento týden budou opět setkání nad Biblí. Jste všichni zváni!!
 • - příležitost ke svátosti smíření před "dušičkovými dny" bude před každou mší svatou.
 • - připomínáme - biřmování, je 28.10.2012 v 10.00 hod. v Podivíně. Je třeba mít s sebou řádně vyplněné biřmovací lístky.
 • - v úterý proběhne montáž AKU kamen v zákristii. Prosíme alespoň jednoho zedníka z farnosti o pomoc při přípravě elektropřípojky. Děkujeme.
 • - v pátek nemají děti dětskou mši svatou, jsou školní dušičkové prázdniny

Začátek zimního času

 • - V noci ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. 2012 začíná zimní čas. V neděli o třetí hodině ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času.

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

 • Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do  8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Dovolení je dáno na dobu 7 let.
 • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
 • Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Text z Říma:

 

Nejdůstojnější otče,

 

Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský  a předseda České biskupské konference, v synovské  úctě a náležité poslušnosti pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu svých spolubratří českých a moravských biskupů, kteří se shromáždili na podzimním zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a všech věřících, kteří jsou svěřeni do jejich péče. V pokoře tedy prosí, aby se v hranicích jejich národní působnosti zbožná návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro věřících, mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1.

 

Dne 8. října 2012

Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně laskavě vyhověla předložené prosbě, pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše zmíných Předpisech o povolování odpustků.

Toto bude  platit po dobu sedmi let. Tomuto rozhodnutí ať  se nikdo nestaví na odpor.

 

Z pověření jeho eminence

Christophorus   Nykiel Regent

Ioannes  Maria  Gervais    Ad.  a  Stud.

 

 

 

Mešní orace ke cti bl. Jana Pavla II., papeže (prozatímní text)

 • - Diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s využitím pravomoci, udělené dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o liturgické úctě ke cti blahoslaveného Jana Pavla II., papeže, (čl. 1 ACEB 05/2011) stanovil, že děkovnou bohoslužbu za blahořečení Jana Pavla II. je možné slavit v každé farnosti 22. října 2011 nebo v neděli před či po tomto datu, pokud se v daném kostele neslaví výročí posvěcení kostela (čl. 6 ACEB 07/2011).
 • - Modleme se:
 • Bože, bohatý ve svém milosrdenství,
 • tys povolal blahoslaveného papeže Jana Pavla,
 • aby vedl tvou církev;
 • dej, ať vedeni jeho učením s důvěrou otevíráme svá srdce
 • spásonosné milosti Krista, jediného Vykupitele člověka.
 • Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
 • žije a kraluje po všechny věky věků.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52