říjen od 25. 10. do 1. 11. - 44. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 30. neděle v mezidobí  od 25. 10. do 1. 11. - 44. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25. 10.
 30. neděle v mezidobí 8.00 za Martina Škrobáčka se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, manželku, dceru, rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za Ilju Koska a celou zemřelou i živou rodinu
  Konference o uskutečňování exorcismu v katolické církvi
PO
26. 10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí   mše svatá v Lanžhotě nebude
  mše svatá nebude - Konference o uskutečňování exorcismu v katolické církvi
ÚT
27. 10.
Úterý 30. týdne v mezidobí   Konference o uskutečňování exorcismu v katolické církvi
   
ST
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů - Den vzniku samostatné ČSR (1918) - státní svátek 17.00 - 18.00 příležitost k dobré dušičkové svaté zpovědi - přijede jeden cizí zpovědník otec Jan Piler
17.30 za Jana Mráze, dceru Janu, staré rodiče, duše v očistci a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 7.30 za Lucii a Štěpána Zonygovy, jejich děti a dar zdraví pro celou žijící rodinu
   

30. 10.
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 17.30 ještě zpovídání před dušičkovými dny
18.00 za Marii Petrlovu, manžela, jejich rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
19.00 příprava na biřmování
SO
31. 10.
Sobota 30. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa nebo sobotní památaka Panny Marie 7.30 za Jindřicha Bartoše, rodiče, jejich sourozence a staré rodiče z obou stran, Boží ochranu, dar zdraví a dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
  9.00 hod. - 10.00 hod. zpovídání před dušičkovými dny v Tvrdonicích
NE
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH 8.00 za Rostislava Švirgu. rodiče z obou stran. duše v očistci a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 za Anastázii Maděřičovu se vzpomínkou čtyřicátého výročí jejího úmrtí, manžela, dva zetě a celou živou rodinu a za farnost
14.00 dušičková pobožnost v kostele, pak se půjde průvodem na hřbitov, kde pobožnost zakončíme

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. října 2015:

Jubilanti:

 • - 85 let se dožívá paní Barbora Michalicová, ulice Kostická
 • - 97 let se dožívá pan František Uher, Stráže

Oznámení:

 • - v pondělí má duchovní otec povinnost být na diecézní konferenci o uskutečňování exorcismu v katolické církvi, proto 4. 5. a 6. tř. nebude mít náboženství. Třetí třída má vyuku ve škole normálně.
 • - příští neděli 1. 11. odpoledne ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost. Začneme v kostele (růženec a litanie za zemřelé a pak půjdemve ve 14.30 hod. průvodem na hřbitov. Na našem hřbitově se sejdeme u hlavního kříže ve 14.50 hod. ke krátké pobožnosti. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.
  - zpovídání před dušičkovými dny: Ve středu 28. 11. přijede jeden cizí zpovědník otec Jan Piler z Tvrdonic -  budeme tedy zpovídat dva kněží od 17.00 hod. do 18.00 hod. v jiný čas po vzájemné domluvě s duchovním otcem.
  - sbírka na misie minulou neděli vynesla 15 453,- Kč (loni 17 522,- Kč), za misijní jarmark jsme vybrali 5 113,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

MEZI ŽIVÝMI A MRTVÝMI NENÍ ROZDÍL

 • Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář. Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane Ježíši!“
 • MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM
 • Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.
 • O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: "Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46).
 • CÍRKEV SE JIŽ OD PRVNÍCH DOB PŘIMLOUVALA ZA ZEMŘELÉ
 • írkev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý)
 • "Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského)

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

 • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
 • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
 • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52