srpen od 31. 8. do 7. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí od 31. 8. do 7. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
31. 8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Uhra, manželku Marii a duše v očistci
10.00 za farníky, zvláště školáky s prosbou o Boží požehnání na začátku školního roku
   
PO
1. 9.
Pondělí 22. týdne v mezidobí    
- - - mše svatá v Lanžhotě nebude
ÚT
2. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí   - - -
   
ST
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve    
18.30 za Josefa Uhlíře, pravnuka, Josefa Kaňu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
ČT
4. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 7.9.
- po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

5. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí - - - dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.00 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Milana Fojtíka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu
SO
6. 9.
Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie - - - ráno mše svatá nebude
11.30 svatební mše svatá Jan Bartoš a Petra Korbelová
NE
7. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých, celou zemřelou rodinu a za zdraví pro žijící rodiny
10.00 za Antonína Hostinu, dvoje rodiče a dar zdraví pro žijící rodiny
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 31. srpna 2014:

Jubilanti:

  • - 93 let se dožívá paní Marie Holobrádková, ulice Nová
  • - 92 let se dožívá paní Marie Uhlířová, ulice Sokolská
  • - 75 let se dožívá pan Vojtěch Straka, ulice Na Peci 

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši dnešní štědrost při sbírce na opravy kostela
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
  • - příští neděli - 7. září budou zapisovány úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad a prosinec
  • - v kostele máte přihlášky do náboženství, prosíme o jejich vyplnění a odevzdání nejpozději do hodů. Můžete vhodit do schránky na faře nebo přinést do zákristie. Po mši svaté prosím rodiče třeťáků, aby na mě počkali, kvoli domluvě hodin náboženství.
  • - náboženství se bude učit jako loni: paní katechetka Věra Hostinová bude mít první a druhou třídu ve středu ve 13.15 hod. a 14.00 hod. a to v učebně na staré škole. Třetí třída bude mít vyuku ve škole v pondělí (hodina se upřesní po domluvě s rodiči). Čtvrtá třída pak na faře v pondělí ve 14.00 hod. Další ročníky pak v 15.00 hod. Prosíme, aby jste při domlouvání kroužků s těmito časy počítaly
  • - sbírka vyhlášená otcem biskupem na církevní školství bude v naší farnosti již příští neděli to je 7. 9. Na hody bude sbírka na opravy kostela. Prosíme o finanční dar podle vašich možností. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při obou sbírkách . 

Slovo otce biskupa Vojtěcha ke sbírce na církevní školství

Milé sestry a bratři,
na neděli 14. září 2014 (v naší farnosti již 7. září) vyhlašuji sbírku na podporu církevního školství. V naší diecézi máme sedmnáct katolických škol a školských zařízení různých typů. Od nového školního roku v Brně navíc zahajuje provoz Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.
Církevní školy mají své velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a s důvěrou svěřují své děti do jejich péče. Poskytují možnost stovkám žáků seznámit se s křesťanstvím, a zprostředkují setkání s církví, které je pro ně často překvapivě jiné, než nabízí obvyklý mediální obraz o církvi. Katolické školy v naší diecézi nabízejí nejen možnost vzdělávání na vysoké úrovni, ale také vstřícnou atmosféru a snahu vychovávat žáky s důrazem na křesťanské principy a předávání morálních hodnot, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat. To jsou aspekty, které se od církve očekávají a které také chceme naplňovat. Církevní školy jsou financovány dotacemi z ministerstva školství, ale tyto dotace bohužel nepokrývají veškeré jejich potřeby. Navíc jste jistě v poslední době zaznamenali snahu některých politiků výrazně snížit financování církevních škol z prostředků státního rozpočtu.
Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem, ale také pomocí při propagaci církevních škol ve vašem okolí. A prosím také o modlitbu, aby se církevním školám dařilo naplňovat v dnešní společnosti své jedinečné poslání.
Děkuji Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomůžete a děkuji těm z Vás, kteří přispěli do sbírky na církevní školství v roce 2012. Její výnos činil 2 027 000 Kč.
V modlitbě provází a žehná
Váš biskup Vojtěch

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52