únor od 10. 2. do 17. 2. - 7. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle v mezidobí od 10. 2. do 17. 2. - 7. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10.2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Netopilíka, manželku. dceru Marii a za živou a zemřelou rodinu
10.00 za Annu Fošumovu, manžela, děti-Zdenu, Stanislava, Annu, Josefa a celou živou i zemřelou rodinu
   
PO
11.2.
Pondělí 5. týdne v mezidobí nebo: Panny Marie Lurdské Světový den nemocných 17.00 příležitost ke svátosti smíření
17.30 za Vítka Kraicingera - při mši svaté bude udílení svátosti pomazání nemocných
ÚT
12.2.
Úterý 5. týdne v mezidobí --- ---
   
ST
13.2.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 8.00 Na úmysl dárce - při mši udělování popelce
18.30 za Jindřicha Jeřábka, bratra, jeho manželku a syna, staré rodiče Jeřábkovy a Fojtíkovy - při mši udělování popelce
ČT
14.2.
Čtvrtek po Popeleční středě   Setkání kněží z děkanství, začíná se mší svatou v 9. hod. ve Velkých Bílovicích !
14.30 Pohřeb paní Ludmily Ciprysové

15.2.
Pátek po Popeleční středě 14.30 Pohřeb paní Anny Švirgové
nebude ! za Ludmilu a Antonína Mikuličovy, syna, dceru, oboje rodiče, celé zemřelé rodiny a duše v očistci
nebude ! adorace - výzva Otce biskupa k modlitbám - překládá se na příští pátek
SO
16.2.
Sobota po Popeleční středě 14.30 pohřeb pana Josefa Gajdy
  úklid kostela - 4. skupina
NE
17.2.
1. neděle postní - Dnes není dovolena pohřební mše.
1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu
8.00 za rodiče Gajdovy, tři syny, dva zetě, vnuka a dar zdraví pro žijící rodiny
10.00 za Marii Mayerovu, manžela, dceru, zetě, celou zemřelou a živou rodinu Mayerovu a Šiškovu a duše v očistci
14.30 Pobožnost křížové cesty - dle rozpisu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. února 2013:

Jubilanti:

 • - 55 let manželství oslavili manželé Ludmila a František Gergelovi, ulice Kout II.

Sbírka „Haléř sv. Petra“

 • - Při bohoslužbách v neděli 17. 2. 2013 se uskuteční sbírka „Haléř sv. Petra“. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2012 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 109 677 Kč.

Sbírka na opravy našeho kostela

 • - pravidelná sbírka na opravy našeho kostela bude pak další neděli 24. února 2013. Vybíráme na mříž, která bude umístěna v hlavních vstupních dveřích, vyměňují se také stále staré elektrické rozvody v kostele. Upřímné Pán Bůh zaplať. - upřímné Pán Bůh zaplať za dar 3000,- Kč od nejmenovaného dárce na mříž do vchodu kostela.

Oznámení:

 • - v pondělí na svátek Panny Marie Lurdské bude udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti pomazání je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude ještě v pondělí půl hodiny přede mší svatou. Svátost pomazání budeme společně udílet také v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní a nebo až v době adventní. (Za rok jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli na požádání podle domluvy).
 • - U příležitosti 21. Světového dne nemocných, který připadá na 11. února 2013, mohou věřící, nejen nemocní či o ně pečující osoby, získat zvláštní odpustky. Papež Benedikt XVI. o tom rozhodl dekretem Apoštolské penitenciárie z 18. ledna 2013. 
 • - na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
  - duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožností křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky v pátek a v neděli.
  - obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu v brněnské katedrále: Také letos proběhne v katedrále obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu, který koná biskup spolu s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry a zástupci místních společenství. Pan biskup zve všechny výše uvedené k slavení mše sv. na první neděli postní 17. února 2013 v 10:30 hodin, při které budou tyto obřady vykonány. Sraz katechumenů spolu s jejich kmotry je v 10:10 hodin u vchodu do katedrály.
 • - tento týden není setkání nad katechismem - je vždy 1x za 14 dní; děti mají prázdniny, takže není mše pro děti a rodiče.
 • - malý průvodce postní dobou v Roce víry
 • - diecézní katechetické centrum připravilo pro postní dobu 2013 brožurku Malý průvodce postní dobou v Roce víry. Sešitek o velikosti A6 (malý deníček) neobsahuje dlouhá zamyšlení, ale malé duchovní impulzy, které se svým rozsahem podobají krátkým textovým zprávám (SMS). Pro každý všední den je určen jeden biblický citát odpovídající liturgii daného dne a jedna věta k zamyšlení. Tato zamyšlení byla inspirována slovy papeže Benedikta XVI. pronesenými při nejrůznějších příležitostech (homilie, generální audience, promluvy před modlitbou Anděl Páně aj.). Pro každou neděli je pak vedle biblického citátu a krátkého zamyšlení uveden také stručný úryvek z některého dokumentu II. vatikán-ského koncilu (v souvislosti s Rokem víry). Malý průvodce postní dobou v Roce víry je v zadu na stolečku za 5,- Kč. Vhoďte do některé z pokladniček v kostele. Děkujeme.

Výzva otce biskupa k postu a modlitbám – přípravek RU-486

 • - Milí bratři a sestry jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. (Podrobné informace o tomto přípravku i jeho účincích je možné najít na internetu.) Hnutí pro život v České republice připravilo proti registraci přípravku RU-486 pe¬tici, kterou podle svých možností můžete podpořit. Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel. Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí.
 • S požehnáním Váš biskup +Vojtěch
   
 • - u nás ve farnosti se v pátek 15. 2. po mši svaté v 18.45 hod. připojíme k této výzvě otce biskupa a bude asi hodinová adorace před vystavenou nejsvětější svátostí

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013

 • Milé sestry,
 • milí bratři, milé děti, začátkem ledna proběhl v České republice již třináctý ročník Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se zapojilo dvanáct tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím a mnohdy ani nevlídným přijetím. Vám, organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V naší diecézi dosáhl výtěžek Tříkrálové sbírky částky přes osmnáct milionů korun, díky nimž bude podpořeno mnoho záměrů a projektů charitní činnosti ve prospěch lidí v nouzi. Patří k nim například nákup polohovacích postelí nebo elektrických invalidních vozíků pro klienty pečovatelské služby na Znojemsku, rekonstrukce střechy Domova svaté Agáty v Břeclavi pro maminky s dětmi v tísni nebo na výstavbu nového chráněného bydlení a dílny pro lidi s mentálním postižením na Vranově u Brna.
 • Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě Váš biskup +Vojtěch
   

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52