září od 13. 9. do 20. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

24. neděle v mezidobí od 13. 9. do 20. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13. 9.
24. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za rodiče Vrbovy a Maděřičovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží pomoc a dar zdraví pro žijící rodinu
   
PO
14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže HODY 18.00 zpovídání před HODY
18.30 za Františka Vlašice, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné 7.30 !  za ochranu Panny Marie pro celou farnost
   
ST
16. 9.
Středa 24. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 18.00 zpovídání před HODY, přijede cizí zpovědník až 19.00 hod.
18.30 za Antonína Hostinu se vzpomínkou dvacátého pátého výročí jeho úmrtí, dvoje staré rodiče a dar zdraví a víry pro celou živou rodinu
ČT
17. 9.
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí nebo sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 7.30 za dobré vztahy mezi všemi našimi občany, za slušné a laskavé chování
   

18. 9.
Pátek 24. týdne v mezidobí  7.30 prosba o pěkné počasí na hody, za všechny, kteří připravují hody, zvláště stárky, jejich rodiče a rodinné příslušníky
  příprava na biřmování NENÍ
SO
19. 9.
Sobota 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za všechny, kteří budou stavět máju, s prosbou o to, aby se nikomu nic nestalo. .
  od 9.30 hod. zpovídání v Tvrdonicích před biřmováním
NE
20. 9.
25. neděle v mezidobí - Svátek Povýšení svatého kříže HODY 8.00 za všechny, kteří se starají o náš kostel formou úklidu, praní kostelního prádla, liturgické a květinové výzdoby
10.00 za obnovení víry v naší farnosti
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. září 2015:

Oznámení:

  • - minulou neděli se na pastorační aktivity děkanství břeclavského vybralo 12 424,- Kč. O účelu na který bude sbírka použita budete informování. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíc říjen, listopad a prosinec 
  • - na Hody - příští neděli - bude sbírka na opravy našeho kostela
  • - ve středu od 18.00 hod. do 19.00 hod. bude příležitost vykonat dobrou svatou zpověď před HODY, přijede jeden cizí zpovědník. Využijte této možnosti. Duchovní otec bude taktéž zpovídat v pondělí 30 min před začátkam mše svaté a 20 min před ranními bohoslužbami
  • - v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství, vyplněné je můžete odevzdat v zákristii anebo vhodit do schránky na faře. Vyučování náboženství začne až po HODECH.
  • - po mši v 10.00 hod. setkání rodičů třeťáčků - domluva náboženství
  • - scholička začíná cvičit pravidelně každou neděli na faře v 9.00 hod. až po Hodech od neděle 4. 10. 2015. Všechny děti i nové, které baví zpívat jsou zvány.
  • - u vchodů do kostela máte nachystané k volbám do farní rady volební urny i volební lístky, pro ty, kdo jste je zapomněli doma. Zakroužkované volební lístky vhoďte do připravených uren. Zvoleno bude automaticky prvních 8 – 12 kandidátů. Farář farnosti má podle církevního práva a dle domluvy se stávající FR možnost dosadit 1 – 4 kandidáty dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně zaměřené farníky atd.). Celkový počet zvolených a dosazených členů FR je v naší farnosti 12. FR se volí na 2 roky, mandát se může prodloužit o další dva roky bez voleb. Děkujeme.
  • - u vchodů do kostela si můžete vzít již konkrétní program na Národní euchatistický kongres. Zájemce, kteří se chystají na mši v sobotu prosíme o zapsání na přiložený seznam, vstupenky se objednávají společně za farnosti. Autobus z naší farnosti nepojede, do Brna je možné se dostat pohodlně vlakem
  • - Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa zaměstnanec správy majetku; polesný; samostatná finanční účetní; technik stavebních investic. Podrobnosti máte na plakátcích na stolečku u vchodu do kostela.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52