září od 18. 9. do 25. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

25. neděle v mezidobí od 18. 9. do 25. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18. 9.
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - HODY
25. neděle v mezidobí
8.00 za farnost
10.00 za Jana Cipryse se vzpomínkou 40. výročí tragického úmrtí
   
PO
19. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka 8.30 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti; po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé
   
ÚT
20. 9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků    
   
ST
21. 9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty    
15.00 pohřeb paní Marie Strakové
ČT
22. 9.
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 7.30  
   

23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze    
15.00 pohřeb pana Antonína Cipryse
SO
24. 9.
Sobota 25. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Pnny Marie 7.30 za rodiče Maděřičovy a Vrbovy s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
25. 9.
26. neděle v mezidobí  HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Boženu Poláchovu, manžela, oboje rodiče, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za farnost s poděkováním za úrodu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. září 2016:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá paní Jarmila Slováčková, ulice U Struhy I.

Oznámení:

  • - dnešní Hodová sbírka je určena na zateplení kostela, upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - příští neděli budeme děkovat za úrodu. Prosím děti a mládež, aby přišli v kroji, dále všechny, kteří mají jakékoliv výpěstky, zda by mohli přinést vzorky v sobotu před hodky od 8.00 do 8.30 hodin do kostela. Z těchto vzorků bude provedena výzdoba v kostele a ponesou se v obětním průvodu. Poslední roky je jen málo dětí, kteří si přinesou v košíčku jablíčko nebo nějaké ovoce, ovoce a zelenina se musí kupovat a to není účel tohoto děkování. Prosím také, kdo si co přinese, aby si po hrubé mši sv. odnesl. Jinak prosím, výzdobu neodnášet. Děkuji.
  • - poděkování patří všem, kdo se zasloužili o krásný průběh hodů
  • - 8. října se uskuteční pouť na Svatý Hostýn, kdo máte zájem, napište se na seznam vzadu u vchodu kostela, zvláště jsou také zvaní rodiče s dětmi, které se v letošním školním roce připravují k slavnostnímu svatému přijímání
  • - ve čtvrtek se uskuteční v 18.00 hod. na faře setkání rodičů, dětí které jsou přihlášeny na připravu k 1. sv. přijímání.

POZVÁNÍ KE SBÍRCE NA PODPORU PASTORACE A KNĚŽÍ V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

Milí bratři a sestry,
     na neděli 25. září 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podporovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání odpovědi na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi obyčejných věřících: „Abychom předali víru dětem, aby byl náš kostel opravený, aby kněží nebyli přetíženi, aby se pomáhalo tam, kde je potřeba.“ Věřím, že takových „aby“ se skrývá v našich srdcích nespočet.
     Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch fond na podporu pastorace a kněží. Do tohoto fondu se budou shromažďovat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho činnosti se dozvíte na webových stránkách fondu – fond.biskupstvi.cz. Rovněž je možné ve farnostech uspořádat besedu o materiálním zajištění pastorace farností a diecéze, které se zúčastní biskupský delegát.
     Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze.
 
Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace
Přečtěte v ohláškách v neděli 18. září 2016  - příloha č. 1 ACEB 08/2016
 

 

Výuka náboženství

Výuku náboženství začneme od začátku říjnua; 1. třída začne vyuku náboženství v úterý 4. 10. ve 13.15 hod., Prosíme rodiče, aby v ÚT přišli s prvňáčky ve 13.15 hod. na starou školu. Druháčci I. skupina bude mít v úterý hodinu od 14.00 hod. taktéž v učebně na staré škole. 2. tř. II. skupna pak ve čtvrtek 6. 10. ve 14.00 hod.v učebně na staré škole. Učit je bude paní katechetka Věra Hostinová. 3 až 7. tř. budou mít první hodinu v pondělí 3. 10. Třetí třída v 13.00 hod. (nebo 12,40 hod.) a čtvrtá a pátá ve 14.00hod. a šestá až devátá v 15.00 hod.  Prosíme rodiče třeťáčků, aby počkali k domluvě po mši svaté. Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolečku. Můžete je vhodit do schránky na faře anebo odevzdat do zákristie či přinést na první hodinu do náboženství. Děkujeme. V tabulce jsou informativní časy, vše je třeba ještě "doladit".
 
Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 13.00 3 škola duchovní otec
Po 14.00 4 - 5 fara duchovní otec
Po 15.05 5 - 6 - 7 fara duchovní otec
Út 13.15 1 učebna na staré škole paní katechetka
Út 13.15 1 učebna na staré škole paní katechetka
Čt 14.00 2 učebna na staré škole paní katechetka

Pomůcky do náboženství:

  • - pracovní listy pro první třídu: 60,- Kč
  • - pracovní listy pro druhou třídu 65,- Kč
  • - pracovní listy pro třetí třídu 65,- Kč učebnice 135,- Kč.
  • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.

 

 

přepsat na jiný termín ze středu 21. 9. za Martina Zonygu, rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52