září od 20. 9. do 27. 9. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

25. neděle v mezidobí od 20. 9. do 27. 9. - 39. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 9.
25. neděle v mezidobí - HODY 8.00 za všechny, kteří se starají o náš kostel formou úklidu, praní kostelního prádla, liturgické a květinové výzdoby
10.00 za obnovení víry ve farnosti
   
PO
21. 9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 9.00 za všechny zemřelé spoluobčany a kněze, kteří sloužili v Lanžhotě
   
ÚT
22. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí    
   
ST
23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze    
18.30 za Tomáše a Boženu Gajdovy, dva syny, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
24. 9.
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 7.30 na úmysl dárce (OJ)
   

25. 9.
Pátek 25. týdne v mezidobí  18.30 za Boženu Poláchovu, manžela, celou zemřelou rodinu a ochranu Penny Marie pro žijící rodinu
  příprava na biřmování NENÍ
SO
26. 9.
Sobota 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků nebo sobotní památka Pnny Marie - - - mše svatá v Lanžhotě nebude jsme zváni do Břeclavi
  kardinál Duka v 10.00 hod. v Břeclavi - 20 výročí posvěcení kostela
NE
27. 9.
26. neděle v mezidobí - HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Františka Kočárka, rodiče, celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost - poděkování za úrodu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. září 2015:

Oznámení:

 • - dnešní Hodová sbírka je na opravy a údržbu našeho kostela, upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - zítra je hodové pondělí, kdy pamatujeme na naše zemřelé, po mši sv. utvoříme průvod a půjdeme na hřbitov, kde zakončíme celou slavnost krátkou pobožností
 • - příští neděli budeme děkovat za úrodu. Prosím děti a mládež, aby přišli v kroji, dále všechny, kteří mají jakékoliv výpěstky, zda by mohli přinést vzorky v sobotu před hodky od 8 do 9 hodin do kostela. Z těchto vzorků bude provedena výzdoba v kostele a ponesou se v obětním průvodu. Poslední roky je jen málo dětí, kteří si přinesou v košíčku jablíčko nebo nějaké ovoce, ovoce a zelenina se musí kupovat a to není účel tohoto děkování. Prosím také, kdo si co přinese, aby si po hrubé mši sv. odnesl. Jinak prosím, výzdobu neodnášet. Děkuji.
 • - poděkování patří všem, kdo se zasloužili o dobrý a krásný průběh letošních hodů, zvláště všem ženám za úklid kostela a fary, květinovou a liturgickou výzdobu, za službu ministrantům a kostelníkům, zpěvákům za zpěvy, za účast mladých v kroji a všem ostatním krojovaným.
 • - 10. října se uskuteční pouť na Svatý Hostýn, kdo máte zájem, napište se na seznam vzadu u vchodu kostela
 • - v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství, vyplněné je můžete odevzdat v zákristii anebo vhodit do schránky na faře. Vyučování náboženství začne od 1. října 2015. Je třeba doladit přesné hodiny, paní Hostinová bude učit ve čtvrtek 1 a 2. třídu. Duchovní otec v pondělí 3. třídu; 4. tř.; 5tř.; 6.tř. Zbývající ročníky podle domluvy.
 • - ve čtvrtek 24. 9. 2015 (od 18-20 hod. čas se upřesní) bude setkání rodičů dětí, navštěvujících třetí ročník základní školy - domluva náboženství a přípravy na 1. svaté přijímání.
 • - scholička začíná cvičit pravidelně každou neděli na faře v 9.00 hod. od neděle 4. 10. 2015. Všechny děti i nové, které baví zpívat jsou zvány.
 • - u vchodů do kostela máte nachystané k volbám do farní rady volební urny i volební lístky, kdo jste to nestihli, může te udělat ještě tuto neděli. V týdnu komise sečte hlasy a první setkání farní rady bude v druhé polovině října. Děkujeme.
 • - u vchodů do kostela si můžete vzít již konkrétní program na Národní euchatistický kongres. Zájemce, kteří se chystají na mši v sobotu prosíme o zapsání na přiložený seznam, vstupenky se objednávají společně za farnosti. Autobus z naší farnosti nepojede, do Brna je možné se dostat pohodlně vlakem.
 • - V sobotu 26.9.2015 bude v břeclavském kostele slavná mše svatá u příležitosti 20. výročí posvěcení kostela sv. Václava. Pozvání na tuto mši přijal otec kardinál Dominik Duka. Mše svatá začně v 10 hodin.
 • - duchovní otec přeje všem farníkům požehnané a pokojem našeho Pána naplněné HODY a pěkné odpoledne.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52