Blíží se primiční slavnost

V letošním roce po svatých misiích a udělení svátosti biřmování nás čeká další ojedinělá slavnost – kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho jáhna Mgr.Miroslava Prajky. Kněžské svěcení se uskuteční v pátek 9. září v 17 hodin v kostele v Lanžhotě otcem biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrle. Předpokládáme, že věřící se do kostela nevejdou, proto budou instalovány na Náměstí velkoplošné obrazovky a ozvučení.

První mši svatou – primicii bude novokněz Miroslav sloužit v sobotu 10. září v 10 hodin v Lanžhotě na Náměstí. Časová posloupnost je následující:
9:20     vychází průvod od kostela k domu primicianta
9:30     požehnání od rodičů a P. Františka Putny, žehnání kněžského ornátu
9:30     modlitba růžence u kostela (pro ty, kteří nepůjdou v průvodu)
9:40     primiční průvod na Náměstí
10:00   primiční mše svatá (na Náměstí)

Chtěli byste při přípravě primiční slavnosti pomoci a nevíte jak? Můžete se obrátit na kontaktní osoby, které mají na starosti jednotlivé části  slavnosti:
Hlavní koordinátor – Hana Tučková 
Pořadatelská služba – Josef Bartoš
Stavba pódia – František Michalica
Výzdoba domu, kostela a okolí – Božena Kořínková
Zákusky a koláčky – Hana Tučková
Fotodokumentace příprav – Jiří Kubík
Vybírání darů při mši sv. – Pavel Bartoš
Dovoz židlí a lavic – Dobrovolný hasičský sbor Lanžhot, p. Dušan Hodonský
Zajištění ostrahy v nočních hodinách – Petr Straka

Rádi přivítáme všechny ochotné občany, abychom tento úkol zajistili a zvládli tak jako s ostatních obcích, kde se již primicie konaly. Můžete se přihlásit u jednotlivých kontaktních osob.

Všem ochotným občanům Pan Bůh zaplať!

  FINIŠUJÍ PRÁCE NA DOKONČENÍ VYHLÍDKY NA VĚŽI KOSTELA

Díky finanční podpoře města Lanžhot, místních občanů, soukromých firem a rodáků se blíží termín dokončení vyhlídky na lanžhotském kostele. Slavnostní otevření vyhlídky je naplánováno na 4. září 2011. Původně plánované otevření na zahrávání hodů se nepodařilo splnit, neboť práce na opravě se neplánovaně prodloužily, a to i přes velkou snahu všech podílejících se firem.
Velký dík si zaslouží firma Kopečný ze Zlína, která zrekonstruovala zvony a jejich příslušenství. Na tyto práce navázal místní živnostník Zdeněk Kořínek, který se obětavě pustil do výroby nového schodiště na vyhlídku. Práce, které souvisejí s úpravou stěn, vymalování a doladění před otevřením provedl Jiří Krásný. Při dalších odborných pracích sekundovali Michal Tuček, Radek Drozd a firma Izolace Mach z Kněžpole, která završila opravu izolací ochozu. Všem těmto firmám i soukromým osobám patří naše velké poděkování za obětavost, kvalitní práci a vstřícnost, se kterou se pustili do díla.
Všechny tyto dokončovací práce dolaďoval, bedlivým okem sledoval a pomocnou rukou zvládal v současné době již bývalý lanžhotský farář P. František Putna, který se svým velkým přičiněním zasloužil o zdárné dokončení oprav. Touto cestou děkuje Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot panu faráři Putnovi za odvedenou práci a skutečnost, že byl velkou oporou pro náš spolek a jsme rádi, že zůstane i nadále členem našeho spolku a projevil tak zájem spolupodílet se na rozvoji města Lanžhot.
Připravte si na 4 září pohodlnou obuv a dobrou náladu, všechny Vás touto cestou zveme na otevření vyhlídky.
Všem nám bude odměnou neopakovatelný zážitek při prvním výstupu na lanžhotskou věž.

Spolek pro Lanžhot

Změna ve vedení farnosti

Loučení s otcem Františkem Putnou, farářem v Lanžhotě

Stává se, že z různých důvodů se z rozhodnutí biskupství čas od času udělají změny farářů ve farnostech. Do takového pomyslného kolečka se tentokrát dostal také Lanžhot. Po šesti letech naši farnost opustil P. František Putna a přešel sloužit o kousek dál, do Mutěnic. S otcem Františkem jsme se rozloučili při slavnostní mši svaté v neděli 31. července. Od 1. srpna se naším novým duchovním správcem stal P. Josef Chyba, který k nám přišel z farnosti Telč. Přivítali jsme ho v neděli 7. srpna při mši svaté. Otci Františkovi ještě i touto cestou děkujeme za všechno, co pro naši farnost udělal a otci Josefovi přejeme, aby byl v naší farnosti spokojený.  

LANŽHOTSKÉ KAPLIČKY, KŘÍŽE A BOŽÍ MUKA

V hlavní nabídce menu - HISTORIE najdete seznam lanžhotských sakrálních staveb, které si můžete vzít "pod patronát" (údržba, opravy)

FARNÍCI A LIDOVÉ MISIE

• Spokojenost, díky Bohu za misie.

• Velmi se mi líbily mše sv. pro mládež :-)

• Díky misiím v Lanžhotě se podařilo usmířit rodiny po mnohaletém hněvu.

• Hodně vnitřního klidu, tolik potřebného do dnešního uspěchaného světa. Pohodu, radost a jakoby jiný pohled na svět bez hněvu a zloby mi přinesly misie. Kéž by mohly být častěji a kéž by této možnosti mohlo využít více lidí.

• Velký obdiv rodičům, kteří vyprávěli o svém postiženém synovi a ještě se rozhodli k pěstounské péči dalšího dítěte.

• Lidové misie daly impuls k tomu, aby se dohodlo, že se maminky s dětmi mohou opět scházet na faře.

• Lidové misie, to je hluboký, nesmazatelný zážitek a Boží dar.
Velké díky všem otcům misionářům i ostatním, kteří nás přišli povzbudit ve víře.
Také moc děkujeme našemu duchovnímu otci.Pán Bůh zaplať.

• Náš lanžhotský kostel je pěkný a útulný. Je také vždy čistý, protože se v něm každý týden provádí běžný úklid. Tento úklid už po léta zabezpečuje hrstka obětavých žen, které sobotu, co sobotu věnují svůj volný čas této činnosti. Když říkám hrstka, myslím tím ženy v počtu tři až pět. Věděly jsme, že to není v pořádku, že by se tato skutečnost měla změnit. Chtěly jsme po vzoru jiných farností vytvořit takových skupinek více, aby se o tuto bohulibou činnost podělilo daleko více mladších, schopných žen.
Již několikrát jsme se pokusily oslovit některé ženy, ale vždycky se pro úklid kostela našlo jenom pár dobrovolnic, takže nebylo možno vytvořit více skupin, aby toto prostřídání bylo po delších intervalech.
Náš pokus o zorganizování úklidu jsme zopakovaly i po proběhnutých misiích a díky Bohu se našlo tolik žen, že se mohlo vytvořit 6 úklidových skupinek.
Věřím, že tato vstřícnost je dílem lidových misií. 

• Patřím ke starší generaci. Nejblíže u Boha jsem se cítila při večerní adoraci, díky procítěnému projevu mladých.
Všem misionářům díky za krásné a poučné přednášky.

• Zavdajte si.
„Viděl si to? Šohaj mu podal vína a on sa ani nenapil, co je to za …..!“ Tak nějak si dokážu představit reakci, když si někdo dovolí odmítnout pod májů napít se od krojovaného z malovaného litra. A co jsem já…? Byl jsem pokřtěn a veden ke křesťanským hodnotám, ale víru nijak zvlášť nepraktikuji. Táhne mi na padesátku, děti již mají svůj život a s manželkou jsme zůstali doma sami. Barák je prázdný a samota se nám vlévá i do mysli.
Misie, co to je? Máte mě tam vidět….Pozvánka, perníčky, návštěva misionářů. Že se chce někomu tak plýtvat časem? „Vyšetři si trochu času, půjdeme se podívat“ Ať mám doma klid, tak jo. Co nám chce kdo říct, když si s tím dal někdo tolik práce? Když pozvali, nejsem výchera a chvilku to vydržím.
Kříž položený před oltářem, zima jak v Rusku. To zas jednou bude….! A bylo…! První kázeň, ten chlap mě snad zná…? Zůstal jsem i na promluvu k chlapům. S manželkou jsme se zúčastnili i manželského slibu. Nevnímal jsem nikoho vedle sebe, ale měl jsem pocit, že jsem zde před 26 roky. To snad není ani možné, tak dlouho a taká chvilka. Když přemýšlím o manželích, kteří našli odvahu podělit se o svém osudu. Žiji v ráji a remcám... Poslední kázeň o povedeném zeťákovi? Kdo může tvrdit , že pro sebe nedělá to nejlepší? Ale co to je?
Netvrdím, že budu zapáleným křesťanem, ale chci poděkovat všem těm, kdo nelitovali svého času a dali mi možnost zastavit se, zastydět se a zamyslet se. Vždyť to nakonec dělám pro sebe.
Zavdal jsem si!

Průběh lidových misií

Informace o průběhu lidových misií v Lanžhotě najdete na

 

www.fatym.com

 

Zkušenosti s lidovými misiemi dávejte do krabičky v kostele nebo posílejte na farnostlanzhot@seznam.cz (anonymní zveřejnění zde) Paní J. Bartošové - bartosova@lanzhot.cz nebo osobně do knihovny (zveřejnění ve zpravodaji města)

LIDOVÉ MISIE V LANŽHOTĚ 20.2.-26.2.2011_PROGRAM

neděle 20.2.2011
8:00                 mše svatá
10:00               mše svatá
14:00              velká misijní hra pro děti
16:00               požehnání s promluvou

pondělí 21.2.– pátek 25.2.2011
7:00                 růženec
7:30                mše svatá s promluvou
8:30                misijní kázání, pak výstav NSO
16:00               svátostné požehnání + promluva
17:00               růženec
17:30              mše svatá s kázáním
18:45              stavovská kázání
                       (pondělí - ženy, úterý - muži, středa - manželé, pátek - rodiče)
16:00               mše svatá pro děti (společenský dům-kino)
17:00               mše svatá pro mládež (společenský dům-kino)

čtvrtek 24.2.2011
18:45              kající procesí (z kostela ke kříži na hřbitově)

pátek 25.2.2011
od 22:00          celonoční adorace (cca 1 hodinu společná část se zpěvy a rozjímáním)

příležitost ke svaté zpovědi
čtvrtek 14:00 – 18:45 a po kajícím procesí
pátek 7:00 – dle potřeby, 14:00 – 17:30, po mši svaté a během adorace od 22:00

sobota 26.2.2011
5:00                mše sv. po celonoční adoraci
9:00                mše sv. s pomazáním nemocných
15:00             hlavní bohoslužba týdne se stavěním misijního kříže

BOŽÍ SLOVO PRO FARNOST NA ROK 2011

Ve farnosti Dolní Bojanovice je na začátku každého roku možnost vyprosit si při adoraci Boží slovo, které má člověka provázet celý rok.
Příprava Božího slova začíná asi týden před adorací a podílí se na ní převážně lidi, kteří navštěvují nějaké společenství. Po společné modlitbě v kostele začne každý v modlitbách vypisovat na kartičky úryvky z Bible.
Při samotné adoraci jsou kartičky v košíkách u oltáře, před vystavenou NSO. Každý může jednotlivě přistoupit a v tiché modlitbě si vyprosit Boží slovo ("vylosovat" kartičku). Lze vyprosit pro sebe, pro rodinu nebo např. pro celou farnost. Této možnosti bylo využito i pro naši farnost.
Boží slovo na rok 2011 je:

„ TO JE MÉ PŘIKÁZÁNÍ, ABYSTE SE MILOVALI NAVZÁJEM, JAKO JSEM JÁ MILOVAL VÁS“ (J 15,12).

STATISTIKA FARNOSTI ZA ROK 2010

ROK                              2009         2010   

SVATBY                             1            7
KŘTY                                19          16
POHŘBY                            31          31
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ                15          12
NÁBOŽENSTVÍ                   48          36
SVÁTOST NEMOCNÝCH       97 (57 společně, 40 samostatně)
                                                     89
                                        (59 společně, 30 samostatně)
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ        17 500     16 500 

Vzpomínáme na farní události roku 2010

Z doby ještě předvelikonoční připomínám přeshraniční pouť naší farnosti k Panně Marie Bolestné do Šaštína 23. března, která se stala pěkným zvykem. V dopoledních hodinách vyrazilo osm poutníků pěšky, odpoledne se k nim opět připojili další poutníci autobusem, doplnění poutníky z Kostic. Letos jely i děti, které přinášely při mši sv. obětní dary, což nás velmi potěšilo. 
Další, také již tradiční pouť, byla 13. května do Žarošic. Když jsme odjížděli, vypadalo to, že nám bude počasí přát, ale při mši sv. se ochladilo a než skončil světelný průvod, přihnala se průtrž mračen, takže na žádném z nás nezůstala nitka suchá. Byla to taková oběť Panně Marii, které máme za co děkovat a o co prosit.
19. června jsme se přidali ke kostickým poutníkům a jeli jsme s nimi na Turzovku, z Lanžhota nás jelo patnáct. Poutě se zúčastnili poutníci od Lanžhota až po Veselí nad Moravou. Jel s námi i náš duchovní otec. Mši sv. celebroval prezident Fatimského apoštolátu pro Českou republiku P. Dokládal a otec František mu koncelebroval. 
6. června – Boží Tělo
Po mši sv. na Náměstí se vydal tradiční průvod s Nejsvětější Svátostí ulicemi Lanžhota.
24. června vzpomněl děkovnou mší svatou otec František deset let svého kněžství. Jen my farníci jsme trochu selhali…
27. června – farní odpoledne
Farníci se přišli pobavit a zároveň oslavit s duchovním otcem jeho 10. výročí kněžského svěcení.
5. července – Cyrilometodějská pouť do Mikulčic
Každý rok tuto pouť Podluží zajišťuje jiná obec, i když hlavní starost stejně zůstává na Mikulčicích. Měli bychom si velmi považovat toho, že tolik biskupů se této pouti zúčastňuje. Je to jediná podlužácká pouť v takovém rozsahu. Ale je tomu opravdu tak? V letošním roce organizovala poutní mši naše farnost. Naposledy jsme tuto pouť vedli v roce 1993 za duchovního otce V. Stejskala. Od té doby bylo slyšet mezi našimi farníky spoustu řečí, proč zase nepořádá pouť Lanžhot znovu, jak to bylo tenkrát pěkné, ale to byly jenom plané řeči. Tolik neochoty a výmluv, co je v našich lidech – ve farnících, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby. „Lidi, kde se to v nás bere?“ Věřte, bylo mi z toho všelijak. Ale nakonec to snad dopadlo dobře. Díky mladým, že nakonec pochopili důležitost své účasti a pouti se v krojích zúčastnili.
10. července udělil biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jáhenské svěcení, mimo jiných, i Miroslavu Prajkovi z Lanžhota. Farníci na tuto slavnost jeli autobusem, auty nebo vlakem. Byli jsme na Petrově mezi prvními, takže si každý mohl sednout tam, kam chtěl a měli jsme to, jak se říká, z první ruky. Byl to moc krásný zážitek na celý život. Když otec František Mirkovi oblékal jáhenský ornát, bylo to dojemné až k slzám. Kdo se nezúčastnil, může opravdu litovat. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Rajhradě, kde jsme poobědvali, prohlédli si kostel a pak už jsme se ubírali k domovu.
To je ohlédnutí za farním půlrokem a přejme si, aby nás Panna Maria chránila a provázela nás na našich dalších poutích.
Marie Uhrová

Pouť na Hostýn
Každoročně vyjíždí autobus s farníky z Lanžhota na poutní místo Svatý Hostýn, aby zde předložili Panně Marii nejen své prosby a bolesti, ale hlavně poděkovali za přijaté duchovní dary, za uzdravení nemocných a Boží ochranu. Každý s sebou veze radosti i strasti své a myslím, že i svých blízkých, aby je zde odložil a odevzdal do rukou Božích a naplněn duchovní silou se vrátil zase do svého domova. Ani letos tomu nebylo jinak.
V sobotu 9. října se uskutečnila pouť na toto posvátné místo trochu (pro nás) netradičně. Dušičková pouť, která se koná vždy druhou říjnovou sobotu a neděli, má hlavní bohoslužbu v sobotu večer a pak v neděli dopoledne. Přání většiny poutníků zúčastnit se této slavnostní večerní mše svaté bylo vyhověno.
Cestou jsme se zastavili na poutním místě v Provodově. Kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné s uctívaným obrazem Panny Marie kojící stojí na vyvýšeném místě rozhraní Slovácka a Valašska, odkud je krásný pohled na panorama Vizovických vrchů. Zde nás místní pan farář seznámil s historií tohoto kostela, vykonali jsme krátkou pobožnost a osvěžili se vodou, která má blahodárné účinky na oči.
Po obědě jsme pokračovali za hlavním cílem naší pouti -  k Panně Marii Hostýnské. Krásné slunečné počasí, které bylo od rána, nás i zde přivítalo. Poutníci, kteří zaplnili kostel do posledního místa, uvítali olomouckého otce arcibiskupa Jana Graubnera, hlavního celebranta mše svaté. Po mši bylo požehnáno nové osvětlení venkovního schodiště pod bazilikou, Vodní kaple a autobusová točna a následoval světelný průvod na lesní hřbitov. Silný a studený vítr zhasínal rozžaté svíce, což však nevadilo davům věřících, kteří se průvodu a následné pobožnosti na hřbitově zúčastnili.
Naplněni krásným duchovním zážitkem jsme se vraceli večer domů, abychom do svých rodin přinesli požehnání od otce arcibiskupa a milosti, za které jsme prosili ochránkyni Moravy – Pannu Marii Hostýnskou.
Poděkování patří paní Marii Uhrové, která se ujala organizace a našemu duchovnímu otci, který nás doprovázel a prosil, mimo své vlastní úmysly, za dary, požehnání a milosti pro celou farnost.
Hana Tučková

Poutní zájezd do Bavorska
Naše farnost pořádala ve dnech 2. – 5. září 2010 zájezd na poutní místa a památky Bavorska. Připojili se k nám farníci z Kostic, Týnce, Hrušek, M. N. Vsi, Břeclavi, Dol. Bojanovic, Prušánek, Mor. Žižkova, Valtic a Perné.
První den jsme navštívili jedno z nejznámějších poutních míst Altötting. Prohlédli jsme si kostel sv. Filipa a Jakuba, poslední gotický kostel v zemi, barokní kostel Maří Magdaleny a kostel sv. Konráda, kde jsou uloženy jeho ostatky. (Do roku 1953 kostel sv. Anny.) Uprostřed náměstí v malé poutní kapli Milosrdné Matky Boží jsou ve stříbrných urnách uložena srdce bavorských králů a knížat. K sošce Černé Madony se váže událost z roku 1489. Tříletý chlapec spadl do vody a ležel tam půl hodiny. Když maminka přinesla utopeného syna s důvěrou do kaple před obraz Matky Boží, chlapec znovu ožil. Velmi nás zaujalo muzeum Jeruzalém s ukřižováním Pána Ježíše.
Další zastávka byla v rodišti Svatého Otce Benedikta XVI. v městečku Markt am Inn. V jeho poměrně dosti velkém rodném domě se nyní nachází muzeum. V místním kostele jsme si všimli, že svatostánek je na boční straně, kde je také křtitelnice, ve které byl Svatý Otec pokřtěn. Teprve od 15. století se začíná spojovat svatostánek pevně s hlavním oltářem. Mimo plánovaný program jsme se zastavili v historickém Dachau, kde jsme si s pohnutím prohlédli Památník koncentračního tábora s muzeem z roku 1965. Odtud jsme odjeli na ubytování do Exercičního domu sv. Pavla Leitershofen v Augsburgu, kde se nás s láskou ujala řádová sestra Jana, která pochází ze Slovenska. Díky dlouholetému přátelství s paní Irenou z Dolních Bojanovic, která nám zájezd zprostředkovala, nám v Exercičním domě otevřeli nejen dveře, ale i srdce. Také od pana ředitele se nám dostalo velmi vřelého přijetí. Toto rozsáhlé církevní středisko má 93 pokojů. Z toho je jen 17 dvoulůžkových, takže jsme spali většinou v pěkně zařízených jednolůžkových pokojích s příslušenstvím. Po dobré večeři jsme se shromáždili v kapli, kde otec František, který nám dělal duchovního průvodce, sloužil mši svatou.
Následující den po ranní mši sv. a vydatné snídani nás sestra Jana doprovázela do vesničky Wies, kde stojí nejkrásnější rokokový kostel Německa Wallfahrts – kirche. Bílý kostel stojí na mírném kopci uprostřed luk v podhůří Alp. V roce 1983 se stal památkou UNESCO. Do blízkého Steingadenu chodívalo na Velký pátek procesí se sochou Bičovaného Spasitele. Po třech letech byla socha ve velmi špatném stavu odložena do skladu. Po dalších třech letech byla přemístěna na statek Marie Lori do Wies. Jednoho dne v roce 1738 manželé uviděli, že z očí sochy kanou slzy. Tak se vesnička stala poutním místem. Zázračná socha je zabudována do hlavního oltáře. Výzdoba je překrásná. Po stranách jsou mramorové sloupy a sochy evangelistů. Na konci chóru ve výklenku je oltář s reliéfem Krista a obrazem malého Ježíška s rodinou. Přes 20 m dlouhá stropní deska zobrazuje Kristovo zjevení.
Plni dojmů z takové krásy jsme odjeli na zámek Ludvíka II. Linderhof, který se nachází uprostřed lesů v krásném údolí. Přepychové sály jsou jak z pohádky Tisíce a jedné noci. Později přibyl zajímavý Zrcadlový sál. Kolem jsou nádherné zahrady s vodotrysky a umělou jeskyní v italském stylu. Uprostřed umělého jezírka je hrající fontána. Při prohlídce nás potěšila nahrávka s výkladem v češtině. Asi 10 km od zámku je pověstný benediktínský klášter Ettal, který založil v roce 1330 císař Ludvík IV. Bydlí v něm asi 50 mnichů, kteří vyučují na střední škole a věnují se hospodaření. Mají hotel, palírnu, obchod a knihkupectví. V kostele jsou pěkné fresky, štuková výzdoba a zázračná socha Panny Marie.
Odtud jsme odjeli do města Oberammergau. Ve městě je řezbářská škola. Dřevoryty a malby jsou ozdobou řady domů. Nejcennější jsou fresky Franze Zwinka, které se jmenují podle pohádek, např. Dům Jeníčka a Mařenky. Město se proslavilo Pašijovými hrami. Poprvé se hrály v roce 1634 jako poděkování Bohu, že se mu vyhnula morová epidemie. Představení hraje asi 2 000 místních herců a trvá 8 hodin. Do divadla, které pojme 4 700 diváků se sjíždí lidé z celého světa. Po takovém náročném dnu nám obzvlášť chutnala večeře.
Sobotní program začínal jako obvykle mší svatou a snídaní. Pro změnu jsme se podívali do botanické zahrady Dehner. Sluneční paprsky zlatily hladinu jezírka a zvýrazňovaly krásu záhonů s rozličnými květinami a keři. V prodejním pavilonu jsme měli co obdivovat. Někteří neodolali a zakoupili si květiny pro zkrášlení bytu či zahrádky. Pokračovali jsme na poutní místo Niedeschöfeld – Nanebevzetí Panny Marie. V kostele na jednom z vedlejších oltářů je kříž, na kterém má Pán Ježíš jednu ruku volnou, kterou, ač sám trpící, jakoby poutníky zval k sobě pro útěchu. V klášteře je nápravné zařízení pro mladistvé. V dalším poutním místě je také jedna zvláštnost. Jmenuje se Maria Brünnlein a má v kostele před oltářem malou kašnu s léčivou vodou. Můžete si zakoupit lahvičku s obrazem Panny Marie a přivézt vodu také domů. Sestra Jana nám toho chtěla co nejvíc ukázat, tak jsme stihli ještě jedno neplánované poutní místo Maria Vesperbild. Uctívají zde Pannu Marii Fatimskou. Její socha je také v blízkém lesíku v krásném prostředí v záplavě květin a svíček. Bylo to velmi pěkné zakončení sobotního putování. Po večeři jsme se sešli ve vinném sklípku (cirblštube), kde jsme si zazpívali a dobře se pobavili. Přišla mezi nás i sestra Jana a pan ředitel.
V neděli ráno sloužil otec František děkovnou mši za krásné počasí, za všechno, co jsme poznali a zažili. Nasnídali jsme se, rozloučili s našimi novými přáteli s písničkou S Pánem Bohem idem od vás a odjížděli k nejvyhledávanější turistické atrakci Hitlerovu Orlímu hnízdu. Stavba byla vybudována pod vedením Martina Bormana jako dar Hitlerovi k jeho padesátinám. Z Obersalzbergu jsme vyjeli autobusem serpentinami vysoko k plošině s parkovištěm. Odtud vede do skály 124 m dlouhý a 3 m vysoký tunel k výtahu. Vyjeli jsme luxusním výtahem s koženými sedačkami nahoru k samotné budově, kde je restaurace. Byl krásný slunečný den, tak nás trochu zaskočilo, že na vrcholu byla mlha, ale i tak to stálo za to. Při dobré zábavě nám cesta domů rychle ubíhala. Večer rozváželi naši spolehliví a ochotní řidiči Vlastik Straka a Petr Škápík ml. poutníky do jednotlivých obcí, za což jim patří vřelé díky. Ireně Janů děkuji za to, že s námi jela a za veškerou pomoc. Otce Františka přijali všichni poutníci „za svého“. Byl vstřícný a přátelský ke všem bez rozdílu. Za všechny děkuji za mše sv., modlitbu sv. růžence, adoraci. Pochvalu s díky si zaslouží všichni účastníci, kteří vytvořili bezvadné společenství, na které stále vzpomínáme. 23. října jsme se sešli v Lanžhotě v kostele na mši sv. a po ní na faře zájezd do Bavorska zhodnotit. Všichni doufáme, že se tam ještě jednou vrátíme.  
Marie Petrlová

LIDOVÉ MISIE V LANŽHOTĚ 2011

Nedávno jsme se v našem kostele dozvěděli o přípravě na lidové misie v naší farnosti. Popravdě, nikdo z nás netušil o jak rozsáhlou akci se jedná. V programu bude např. osobní návštěva všech domů v Lanžhotě s nabídkou požehnání, možností získat rady nebo informace, které se týkají církve, víry, i třeba problémů v rodině, práci, atd.

Při lidových misiích, které proběhnou od 20. do 26. února 2011 bude dále možnost navštívit promluvy, besedy s misionáři, bude program pro děti, mládež, ženy i muže, zpovědi i pro lidi, kteří třeba jinak do kostela nechodí. Když jsme zjistili, kolik času a námahy bude muset vynaložit farní tým (FATYM) z Vranova nad Dyjí, přišlo nám líto, že se v Lanžhotě horko těžko hledalo aspoň 20 lidí, kteří by tvořili přípravný tým, který by misionářům pomáhal. Říkali jsem si: „Vždyť ten přípravný tým máme být všichni, kdo se scházíme aspoň při nedělní mši sv.“

Asi ještě nedokážeme ocenit přínos, který naše obec může z těchto misií získat a také možná nedokážeme ocenit sílu modlitby, která nám může pomoct, aby byly lidové misie v Lanžhotě úspěšné! Záleží na každém z nás, jestli využijeme této vzácné možnosti. Vždyť poslední lidové misie v Lanžhotě proběhly před více než 60 lety!

Cyril a Anežky Bartošovi

Odpočiňte v pokoji věrné dušičky…

Ano, Pane,
nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopřej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

V uplynulém roce nás na věčnost předešli:

TŘETINA Jan                                     87 let               Lesíčková 5
FRODL Rudolf                                   62 let               Smetanova 5
CIPRYS František                              80 let               J. Nerudy 10
TUČEK František                               82 let               Hrnčířská 2
TRČKA Petr                                      62 let               Smetanova 18
CIPRYSOVÁ Růžena                        86 let               Mlýnská I. 21
PELIKÁNOVÁ Mária                       77 let               Pastvisko V. 27
ČEKAL Josef                                     95 let               Dolní 4
ŠESTÁK Josef                                   59 let               Nová 19
UHROVÁ Marie                                88 let               Kostická 5
ŠERÁKOVÁ Vlasta                           82 let               K. Čapka 9
BAČOVÁ Rozálie                              87 let               Smetanova 11
Ing. BYSTŘICKÝ Josef                     76 let               Mlýnská II. 11
ŠESTÁK František                             76 let               U Struhy II. 7
ŽALOUDKOVÁ Naděžda                 48 let               Kout II. 5
BARTOŠ Vlastimil                              49 let               Dolní 28
UHLÍŘOVÁ Anastázie                       81 let               B. Němcové 10
ŠULÁK Ladislav                                64 let               MUDr. Kepáka 12
ZONYGOVÁ Marie                           83 let               Mlýnská II. 1
HAKALOVÁ Anastázie                     94 let               Havlíčkova 1
CIPRYS Josef                                    56 let               MUDr. Kepáka 1
UHER Antonín                                   77 let               Na Peci 10
PETRLA Jiří                                       58 let               Kout III. 26
ONDRYSKOVÁ Ludmila                  75 let               Na Dílni 9a
LÉTAL František                                75 let               Nádražní 6
BARTOŠÍKOVÁ Marta                     82 let               I. Příční 3
KUBIŠTÍKOVÁ Ludmila                   73 let               J. Wolkera
ŠTVRTECKÁ Marie                          100 let             Pastvisko II. 12
STRAKA Ladislav                              98 let               Masarykova 37
BENEŚOVÁ Lidmila                          88 let               Sokolská 14
RICHTEROVÁ Vlasta                        81 let               Kostická 50
BARTOŠOVÁ Marie                         81 let               Sokolská 16
ŠESTÁK Jaroslav                               74 let               Smetanova 1

AKTUALIZOVÁNO 12.6.2020 18:30

 

NOVÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BOHOSLUŽEB V OBDOBÍ NÁKAZY COVID-19 NAJDETE V ZÁLOŽCE - BOHOSLUŽBY