Jak prožívat církevní rok s dětmi v rodině

Rodiče se často ptají, jak by své děti měli vychovávat k víře. Jsou si vědomi, že náboženskou výuku svých dětí nelze ponechat jen na duchovním správci farnosti, ale že se musí zapojit též sami. Když však rodiče pravdivě posuzují svůj náboženský život, napadnou je pochybnosti, zda jsou schopni něco dětem předat a nabídnout tak, aby to děti přijaly a rostly ve víře.

Velmi přesvědčivým způsobem, jak lze rozvíjet víru rodičů a tím i víru dětí, je, naučit děti správně prožívat celý rok s církví. Rodina, která vědomě prožívá každý den s církví, roste ve víře, lépe rozumí evangeliu (= radostná zvěst) a také se naučí tuto víru a radost sdělovat svému okolí.

Těchto několik podnětů, které následují, chce rodičům pomoci vést děti v naší farnosti k víře skrze prožívání některých významných svátků a slavností. Základem naší práce s dětmi je nutnost sdělit jim, co se oslavuje, proč se oslavuje a pak toto slavení dětem zpřístupnit skrze smyslové zážitky.

Církevní rok

Církevní rok je doba od 1. neděle adventní po slavnost Ježíše Krista Krále. Církev během 365 dní prožívá ve zkratce hlavní tajemství víry. A tak ten, kdo je skrze církevní rok spojen s církví, rozvíjí osobní víru a vztah k Bohu.

Církevní rok má následující části:

  • dobu adventní
  • dobu vánoční
  • první část doby během roku
  • dobu postní dobu
  • velikonoční
  • druhá část doby během roku

Dny církevního roku nejsou všechny stejné. Rozlišujeme neděle, slavnosti, svátky, památky, nezávazné památky a všední dny (ferie).

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz