Chcete dát nechat své dítě pokřtít?

Rozhodli jste se, že dáte své dítě pokřtít. Konáte tak za své děti životně důležité rozhodnutí, zda mají svůj život prožívat jako křesťané nebo jako pohané. Co to znamená, žít jako křesťan?

Znamená to, že vaše děti mají přijmout za stěžejní životní zásadu ne násilí, ne nenávist, ale snášenlivost, lásku.

žít jako křesťan v lásce znamená, že vaše děti se mají naučit rozeznávat mezi dvěma láskami: sebeláskou a láskou k bližnímu. Sebeláska, sobectví, to je karikatura lásky, ukradená láska. Láska je člověku dána, aby z něho vycházela a vedla k bližnímu.

Udílení svátosti křtu

Všechna lidská bolest, všechna lidská bída, všechno lidské zoufalství pramení z nedostatku lásky, z lidského sobectví.

Žít jako křesťan, znamená učit se žít jako žil Kristus, učit se mít rád jako On, rozdávat kolem sebe lásku jako On to dělal. Znamená pochopit, že zápas o lepší, lidštější svět se nevybojuje jen větší výrobou a vyšší spotřebou, ale že je to zápas o lásku mezi lidmi.

Křest je svátost

Máme-li pochopit význam křtu, musíme si nejprve uvědomit, že je to svátost. Co jsou to svátosti?

V katechismu se dočteme, že jsou to viditelná znamení toho, co Kristus v nich působí. Trochu poetičtěji bychom mohli říci, že svátosti jsou Kristovy ruce, které se nás teď dotýkají, že je to Kristův hlas, který k nám teď mluví, že přijetí svátosti je setkání s živým Pánem Ježíšem.

Jako mezi manžely jsou viditelná znamení jejich neviditelné lásky: dárek, polibek, pohlazení, - tak svátost je viditelným znamením neviditelné lásky Boží.

Co působí křest?

Vašemu dítěti dal život Bůh. Chtěl, aby bylo, žilo, má je rád. Křtem svěřujete své dítě do zvláštní Boží péče a ochrany. Stává se i Božím dítětem, získává vyšší, Boží život. Proto se křtu říká znovuzrození z vody a z Ducha svatého. Tahle slova znáte z kostela, z kázání o křtu. Ale jak si představit, co to přinese pro život vašeho dítěte?

Pokřtěný člověk, i vaše dítě, zažije ve svém životě také těžké chvíle, starosti, úzkosti, hřích, nemoc a smrt, jako každý jiný. Ale pokřtěný není na to nikdy sám. Křesťan ví, že je s ním Boží ruka, která ho povede. Ví a požívá, že je Bohem milovaným synem, dcerou.

Nepřehlédněte

Čeho je ke křtu třeba

Oba rodiče přijdou včas dohodnout (viz kontakt) předem křest dítěte. S knězem se domluví na přípravě a na datu křtu.

Přineste rodný listy dítěte, svůj oddací list, případně potvrzení o církevním sňatku.

Rodiče si připraví (osvědčuje se pomoc babiček) křestní roušku a křestní svíci.

Vaše dítě má mít kmotra nebo kmotru. Měl by to výt někdo ve vašem věku, přátelstvím blízký vaší rodině, aby vám mohl při výchově dítěte pomáhat. Kmotr (kmotra) musí být věřící katolík, sám pokřtěný a biřmovaný, protože kmotrovství je zodpovědný úkol v církvi, vyžadující pomoc Ducha svatého. Žijí-li kmotři v manželství, musí to být manželství svátostné.

Ke křtu se musí dostavit oba rodiče spolu s kmotry.

Vřele doporučujeme:

Protože křest je pro rodinu vážná a důležitá záležitost, je smysluplné, když se rodiče a kmotři připraví dobrou svatou zpovědí, aby při křestní mši sv. mohli přistoupit ke sv. přijímání.

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz