Pastýřský list k roku biřmování

K roku biřmování nám pan biskup Vojtěch Cikrle posílá pastýřský list .

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K ROKU BIŘMOVÁNÍ 2012

Biřmování – svátost k naplnění křestní milosti

PŘÍPRAVA K OSLAVĚ 1150. VÝROČÍ
PŘÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE NA MORAVU

(přečtěte při všech bohoslužbách 25. neděle v mezidobí 2011)

Milé sestry, milí bratři,

nezdá se vám to také nespravedlivé? Dělníci, kteří na vinici dřeli celý den, sice dostali mzdu, na které byli předem domluveni, ale koho by nerozčílilo, že ti, kterým se nechtělo pracovat a nechali se najmout až na poslední hodinu, dostali od hospodáře víc, než si zasloužili?

Přestože na začátku evangelního úryvku (tedy radostné zvěsti pro nás) bylo jasně řečeno, že uslyšíme podobenství o nebeském království, a také dobře chápeme, kdo je ten hospodář, který najímá k práci, přesto z toho nemáme radost – spíše v nás zůstává pocit určité nespravedlnosti. Proč? Protože rozhodnutí hospodáře narušuje systém našeho vnímání poměru práce a odměny. Vždyť my sami se s naprostou samozřejmostí považujeme za dělníky první hodiny, kteří si zaslouží víc, než ti, kdo přišli později. Dobrota hospodáře k těm posledním nás provokuje, protože jsou to z našeho pohledu přinejmenším povaleči a o jejich případné odměně je zbytečné mluvit. V této souvislosti velmi dobře rozumíme proroku Jonášovi, který se rozhněval na Hospodina, že nezničil Ninive, rozumíme i staršímu bratru marnotratného syna, když právě jemu, představte si takovému lotrovi, otec vystrojil hostinu. Dalo by se říct, že dobrota Pána k těm nedokonalým a posledním popouzí proti němu ty, kteří se cítí být prvními. Přesně takový je postoj Jonáše, postoj bratra marnotratného syna i postoj farizeů všech dob. Dá se říct, že v duchovní oblasti je to špatné se všemi, kdo mají potřebu zdůrazňovat, co všechno vykonali, aby za svoji námahu obdrželi mzdu. Proto ani netouží být obdarováni Boží blízkostí. A tím se stávají dělníky poslední hodiny. Jiné vede tento evangelní úryvek k vděčnosti a díkům, že mohli pracovat na Pánově vinici a být mu celý den nablízku. Podobně, jako se z přítomnosti toho druhého těší zamilovaní…

A s tím souvisí i další část dnešní bohoslužby slova. – Jak jsme chápali slova žalmu, že Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky, že je dobrotivý ke všem a má soucit se všemi svými tvory? Je to pro nás úžasná zpráva, která nás naplňuje radostí, nebo se nás vůbec netýká, protože právě já si přece jeho lásku zasloužím a mám na ni nárok?

A v jakém duchu jsme schopni vnímat prorocké slovo Izaiáše z prvního čtení, ve kterém je řečeno ústy Hospodina: „O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.“ Vzbuzuje to u nás nepochopení a z toho vyplývající nezájem nebo dokonce strach z nevypočítatelného Boha? Nebo to vzbuzuje naši radostnou důvěru, ve které toužíme, aby náš život spolu s Ježíšem Kristem a v jeho Duchu opěvoval dobrotu našeho Boha a svědčil o ní? To vše záleží na Duchu, pod jehož vedením máme žít a objevovat Boží vůli.

Milé sestry, milí bratři,

texty dnešní bohoslužby se zabýváme proto, abychom si ukázali rozdíl mezi možnostmi jejich chápání a přijetí. Buď je bez ducha vyslechneme a s konstatováním, že už jsme to slyšeli mnohokrát, se vůbec nesetkáme s jejich poselstvím ani s tím, kdo nám je posílá. Nebo se Božím slovem cítíme obdarováni, povzbuzeni nebo varováni, protože jsme se otevřeli Duchu, který nás uvádí do veškeré pravdy. Jisté je, že pokud přijmeme Ducha – Ducha Svatého, který vedl Ježíše Krista a který jej spojoval s Otcem, otevřou se nám nové obzory nejen v pochopení Písma, ale především v nové moudrosti života.

Jestliže je letošní rok v rámci přípravy na blížící se cyrilometodějské výročí věnovaný svátosti křtu, chci vás už nyní získat pro přijetí svátosti biřmování, jíž bude
v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum věnován rok 2012.

Obracím se především na vás, sestry a bratři, kteří jste tuto svátost z různých důvodů ještě nepřijali – buď pro vyšší věk, zdravotní problémy, nebo jste nenašli odvahu připravovat se spolu s vašimi dětmi, vnoučaty a pravnoučaty, nebo zkrátka nebyla příležitost. Na příčinách nyní nezáleží. V průběhu příštího roku, nejlépe kolem slavnosti Seslání Ducha Svatého, budete moci tuto svátost přijmout všichni, kteří se pro to svobodně rozhodnete. Překážkou by neměl být zdravotní stav, upoutání na lůžko ani cokoliv vnějšího.

A vás, kněze brněnské diecéze, žádám, abyste ochotně vyšli vstříc všem, kteří oprávněně o udělení této svátosti požádají, a vytvořili jim třeba i individuální podmínky pro přípravu. Udílením této svátosti budete v konkrétních případech pověřeni vy, pro ostatní bude nabídnuto společné udílení v rámci děkanství, popřípadě v katedrále na Petrově. Bratři v kněžské službě, začněte se už nyní věnovat případným zájemcům, buďte s nimi v kontaktu sami nebo prostřednictvím vašich spolupracovníků v pastoraci.

A nyní se znovu obracím na vás, kterých se toto pozvání týká: S radostí přijměte, co vám Kristus a jeho církev nabízí k životu a ke spáse. Jestliže jsme dnes slyšeli výzvu proroka: „Hledejte Hospodina, když je možné jej najít, vzývejte ho, když je blízko,“ platí to v plné míře i o svátosti biřmování, kterou by měl přijmout každý pokřtěný, který ji doposud nepřijal. Nepohrdejte darem, kterým vás chce obdarovat Bůh! Nebojte se přijmout svátost, která je označována jako svátost křesťanské dospělosti. V ní obdržíte – stejně jako dělníci poslední hodiny – víc, než si zasloužíte, a díky ní objevíte, že Pán vinice je neuvěřitelně štědrý.

Modlím se za vás a žehnám vám.

Váš biskup Vojtěch

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu