Rozloučení a Mons. Josefem Valeriánem

V sobotu 2. dubna 2016 se farníci z Lanžhota zúčastnili pohřbu zemřelého Mons. Josefa Valeriána.

Otec Josef Valerián se narodil15. března 1925 ve Zborovicích, mládí prožil v Boskovicích. Na kněze byl vysvěcen 5.července 1949 v Brně. Po dvou letech působení v Jaroměřicích nad Rokytnou byl zatčen a dán do vazby v Jihlavě, dva roky strávil v internačním klášteře Želiv a Hájek a další dva roky u PTP. Po propuštění pracoval jako dělník u Středomoravských pil v Boskovicích. V listopadu 1956 se mohl vrátit ke kněžské službě: pět let byl kooperátorem v Ořechově, rok v Jihlavě a měsíc v Tišnově. V listopadu 1962 byl opět zatčen a v lednu 1963 odsouzen pro "verbální podvracení republiky". Pracoval jako brusič skla ve Valdicích u Jičína a jako dělník-pilař u Průmyslových staveb Gottwaldov. Po uvolnění v roce 1968 nastoupil jako administrátor do Lanžhota, kde byl od května 1968 do května 1976. Od roku 1976 působil čtyřicet let jako farář v Moravci, téměř dvacet let spravoval navíc farnost Strážek a čtyři roky byl pověřen prozatímní správou bystřického děkanství. V roce 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a v roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Poslední rok života strávil v Charitním domově důchodců pro kněze v Moravci. Zemřel 27. března 2016 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Pohřební mše svatá byla v sobotu 2. dubna 2016 v 10 hodin v chrámu Páně Nalezení sv. Kříže v Moravci a uložen do kněžského hrobu tamtéž.

Za farnost se s ním rozloučila Hana Tučková slovy:

Vážené smuteční shromáždění.

Loučím se s Mons. Josefem Valeriánem za všechny lanžhotské farníky, na které až do konce svého života myslel. Také my jsme na něj nezapomínali a s přibývajícími těžkostmi jeho života se stále více za něho modlili. Jeho život nebyl lehký, ale obdarován dary Ducha svatého a přímluvami Panny Marie všechny těžkosti, křivdy a bolesti překonával. Za svůj dlouhý život vykonal mnoho práce na poli duchovním, kde svou snahou, houževnatostí a přístupem k lidem získával věřící i nevěřící, kteří odhodlaně šli za ním

a naslouchali jeho slovům.  Snažil se vytvořit společenství, které se řídí desaterem Božích přikázání v životě jednotlivce

i kolektivu. Společně jsme vytvářeli díla také na poli materiálním, kdy přiložili ruku mladí i staří a za jeho působení se opravila fara, kostel i okolí kostela v Lanžhotě. Zvláštní vliv mělo jeho duchovní slovo na mládež. Miloval náš kroj a zpěvy.

Že Pán Bůh řídí všechno na nebi a na zemi se projevilo i v době jeho ochodu z pouti pozemské do věčného života na nebi. V době oslavy zmrtvýchvstání Krista Ježíše byl povolán Pánem nejvyšším a tichosti se k němu odebral. Ať Bůh je milostivý ke spáse jeho duše, přihlédne ke všemu dobrému, co za života vykonal, a ať v rajské zahradě, za zpěvu andělů očekává slavný den svého vzkříšení. My, lanžhotští farníci budeme na něho i nadále myslet v modlitbách. Otče Josefe, nashledanou.


 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52