Zápis farní rady ze dne 11.06.2012

Z Á P I S

z jednání farní rady dne 11.06.2012

 

  1. P. farář Josef Chyba informuje o tom, že v budově fary se dodělává instalace elektřiny, neboť rozvody nebyly dotaženy k elektrospotřebičům. Na podlahách ležely prodlužovací šňůry a hrozilo nebezpečí úrazu. Ještě by se měly dodělat okapy na dvoře, protože pokud tam bude nějaká akce, na které zúčastní děti a farníci, je nebezpečí, že při pádu dojde ke zranění. Dále se zjistilo, že v zahradě ve studni je elektrické čerpadlo, na kraji zahrady je jáma, kde vede vodovodní trubka. Není jasné, k čemu sloužila nebo má sloužit. Ve dvoře je kamenná studna.

Pí. Tučková navrhuje, že zjistí v archívu městského úřadu, zda u dokumentace budovy fary není nějaká dokumentace, která by objasnila přípojka na celém pozemku fary.

Jáma na dvoře, která slouží pro zachycení dešťové vody propouští. Bylo by potřeba ji vytřít.

Pan Rostislav Švirga slíbil, že zjistí u pana Ondrysky možnost opravy této dešťové jámy a dodání předběžné ceny za opravu.

 

Dále pan farář informuje o opravě elektrických rozvodů v kostele. K dnešnímu dni bylo vyplaceno za materiál a práci 11.500 Kč.Podle členů farní rady je to částka opravdu minimální.

Dostali jsme nabídku na elektrické rozvody od firmy Comlux. P. Pospíšil z Dolních Bojanovic zatím nabídku nepředložil.

Velký lustr, který je ve středu kostela se bude rozžíhat pouze v neděli a při slavnosti. Jinak se rozžíhat nebude z důvodu velké spotřeby elektřiny. Nad lustrem je výbojka, která lustr nahrazuje.

 

  1. Slavnost Božího Těla proběhla dobře, i když se všechno nachystalo na Náměstí a při dešti se na poslední chvíli muselo řešit slavení mše svaté i průvodu s Nejsvětější svátostí v kostele. Podle pana faráře by možná vznikl problém s nedostatečným ozvučením, ale členové farní rady vysvětlují, že kostelní ozvučení Scholy se používá již několik let a je dostačující. Pro příští rok se musí přesně stanovit úkoly, jako dovoz zeleného apod. Paní Tučková navrhuje do příštího roku zhotovit jednoduchou trubkovou konstrukci k obětnímu stolu, aby se nemuselo shánět a stavět kovové lešení. Vidí to jako jednoduché řešení, které by sloužilo další roky.

 

  1. Pouť dětí na Sv. Hostýn, kterou vyhlásil p. farář s tím, aby se zájemci přihlásili přímo u něj se konat  nebude z důvodu malého zájmu.       

 

  1. Noc kostelů proběhla bez problémů. Organizátoři byli překvapeni tím, že se akce setkala se zájmem návštěvníků a kladnými ohlasy celé akce. P. farář má připomínku k tomu, že stánek s občerstvením se měl zavřít tak, jak bylo v programu – ve 21 hodin, ale prodloužení otevření bylo tím, že stále bylo co nabízet a o občerstvení byl zájem. Členové farní rady zase navrhují otevření tohoto stánku již při začátku celé akce, aby mohly občerstvení využívat i děti.

 

  1. Pan Cyril Bartoš informuje, že plánuje uspořádání „Večeru na faře“ dne 29.6. – pátek a to biřmovance, chasu, maminky a pro ostatní farníky. Celou akci zorganizuje a zajistí potřebné – prostory, občerstvení, možnost opékání apod.

 

  1. Pan farář opět připomíná na možnost prodeje nebo odvozu očištěných cihel uložených na zahradě a krytiny, která zůstala z opravy střechy kostela. Dále by se mohla vyklidit místnost ve dvoře, kde se nachází staré skříně plné nepotřebných papírů. Jedná se o staré brožurky pro děti a možná nějaké podklady pro matriku. Paní Tučková slíbila, že po návratu z nemocnice projde matriční doklady a posoudí, zda se musí ještě uchovávat nebo nikoliv.

 

  1. Paní Uhrová informuje, že pouť do Mikulčic bude 5.7. a pouť na sv. Hostýn bude letos 28.7. z toho důvodu, že při podzimní pouti na sv. Hostýn je téměř vždy nepříznivé počasí, a proto se zvolil termín v letním období, kdy se předpokládá příjemnější počasí.

 

  1. Paní Tučková chce slyšet názor farní rady na zapůjčení farního betlému na výstavu betlémů v Hodoníně, která se bude konat od 18.11. do 2.12. Ona sama informuje farní radu, že dle návrhu pana faráře se může betlém v našem kostele (základní sestava) instaloval již před první nedělí adventní a po dobu celého adventu si budou děti doplňovat betlém do konečné podoby. Protože první neděle adventní je právě 2.12., kryl by se tento termín s naším plánem. Z tohoto důvodu ona sama není pro zapůjčení do Hodonína a také proto, že vždy jsme jim vyhověli a náš betlém byl na této výstavě již několikrát a to i po generální opravě. Členové farní rady se k tomuto přiklání a souhlasí s tím, abychom letos náš betlém nepůjčovali.

 

  1. Příští schůze farní rady bude v pondělí 1.10.2012.

 

Zapsala. Hana Tučková

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz