Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 16.10.2017

Zápis ze setkání farní pastorační rady  dne 16.10.2017

Přítomni: Bartošová Jaroslava, Bartošová Radmila, Bartoš Pavel, Tuček Josef, Uher Josef, Svačinová Helena, Šuláková Markéta, Beneš Petr, Kubíková Jaroslava, Tučková Hana, O. Pavel

Omluven: Kubík Jiří

 1. Otec Pavel se seznamuje s dosavadní prací farní rady a objasňuje, že je ustanovena ekonomická rada farnosti a farní pastorační rada. Náplň obou je daná stanovami. Ekonomická rada se má zabývat financemi, plánováním udržovacích a investičních akcí ve farnosti. Pastorační farní rady by měla více zasahovat do duchovního života farnosti. V naší farnosti jsou obě rady. Ekonomická byla ustanovena a je ve farnosti povinná, farní byla volena a je dobrovolná. Funkční období rad by mělo končit zároveň se změnou duchovního správce farnosti. Členové ekonomické farní rady – paní Kubíková a Svačinová se zúčastňují i schůzí pastorační farní rady. Dále v ekonomické radě je Ing. Švásta a paní Markovičová. Ekonomická rada se schází dle potřeby.

Pastorační činnost ve farnosti – návrhy na tuto činnost by měly vzejít od farníků a farní rada by je měla realizovat.

 

 1. Koncert Pěveckého sboru moravských učitelů – uskuteční se v neděli 22.10. v kostele. Souhlas s konáním vyřídila paní Tučková na biskupství. Jedná se o koncert duchovní hudby. Vstupné bude dobrovolné, výtěžek použije farnost na opravu varhan. Sjednanou částku za koncert uhradí město.

 

 1. Oprava varhan v kostele- zatím zde nebyl technik, který by měl určit rozsah opravy a předběžné náklady. Přijede ve čtvrtek 19. 10. Pan farář pak seznámí farníky se závěry prohlídky.

 

 1. V sobotu 28.10 je změna času. Hodiny se posunují o 1 hodinu zpět. Také večerní mše svaté budou začínat v 17.30 hodin, pouze v pátek, kdy jsou mše pro děti, bude večerní mše sv. v 18 hodin, protože většina dětí chodí do skautu a vrací se později.

 

 1. Modlitba růžence v kostele – měla by se modlit před každou mší svatou. Z důvodu, že farníci chodí do kostela až na mši, tak se nikdy nemodlí celý. Farní rada doporučuje, aby otec Pavel připomněl v ohláškách modlitbu růžence a zachování klidu po příchodu do kostela. Naopak se zruší modlitba před pohřební mší svatou, kdy by měl být v kostele klid z úcty k zemřelému. Toto také otec řekne v ohláškách. Modlení přede mší skončí minimálně 5 minut před začátkem mše svaté.

 

 1. Dušičková pobožnost se uskuteční v neděli 29.10.. Ve 14 hodin se začne v kostele, pak půjde průvod na hřbitov, kde bude pobožnost pokračovat a zakončena bude pokropením hrobů. Pan farář upozorní na modlení během cesty na hřbitov a dodržení klidu.

 

 1. Adorace na první pátky a čtvrtky. Na první pátky by měly být půl hodiny přede mší litanie a adorace (může být tichá i po mši). Ve čtvrtek před prvním pátkem se nechá ráno i večer, neboť to tak vyhovuje.

 

 1. Stolní kalendáře – pan farář doveze z prodejny v Brně stolní kalendáře s církevními svátky a tyto si mohou farníci zakoupit. Pojede do Brna již v úterý 17.10.,kalendáře přiveze a nabídne farníkům.

 

 1. Školení lektorů – bylo naplánováno již panem děkanem. Mělo by být školení odborným lektorem. Toto se uskuteční po domluvě.

 

 1. Webové stránky farnosti – jsou již zastaralé a je nutné je předělat, neboť některé tabulky zde již není možné vkládat. Pan Beneš toto domlouvá s odborníkem na webové stránky.

 

 1. Výměna elektrických kamen v kostele. Výměna bude až příští rok, neboť je nutné provést i změnu elektrického vedení ke kamnům.

 

 1. Sbírka na opravu kostela – se koná pravidelně vždy poslední neděli v měsíci. V současné době se sbírají peníze na opravu varhan, která bude nákladná. Čekají nás však i další drobné nebo větší opravy, které je nutné postupně provádět a také běžná údržba. Na toto všechno je potřeba finančních prostředků.

Pan farář také objasňuje vyhlášené sbírky do fondu PLUS. Nebude se již odvádět desátek ze sbírek na biskupství, ale za každého farníka za rok se odvede 300 Kč. Pan farář pozve na některou příští schůzi pana Kafku, který je odpovědný za fond a toto ještě osvětlí.

 

 1. Promítání filmů pro farníky – na návrh pana Bartoše se zavede promítání filmů na faře. Začne se v neděli 5.11. navečer a pak další po domluvě.

 

 1. Farní rada znovu apeluje na zřízení uzavřených zpovědnic v kostele. Navrhuje využít zadní prostor v kostele, kde by bylo místo pro uzavřenou zpovědnici.

 

 1. Při malování fary před nástupem otce Pavla se domluvilo pokračování v malování kanceláře v přízemí. Toto již letos nebude, necháme to na jarní měsíce.

 

 1. Příchod Mikuláše do kostela bude v neděli 10. prosince. Pokladničky se dají na boční oltáře po dušičkách.

 

 1. Úklid místností ve dvoře fary – je nutné opět provést úklid ve dvorních místnostech a odvézt nepotřebné věci. Farní rada doporučuje toto období, protože na jaro začnou další práce v poli a doma a nebude již tolik času. Je však nutné, aby věci, které jsou ještě potřebné se nechaly na faře. Členové farní rady se domluví na době a způsobu úklidu a oznámí se to v kostele, aby se mohli zapojit i další farníci.

 

 1. Schůzi ukončil otec Pavel požehnáním.

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz