Zápis z jednání farní rady dne 02.09.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 02.09.2013

 

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Bartošová Anežka, Straková Anna, Uhrová Marie, Švirgová Pavla, Bartošová Božena, Krásná Jana, Kořínková Božena, Tučková Hana

 

  1. Pan farář seznámil  přítomné s návrhem T-mobilu na umístění antén a dalšího zařízení na věž kostela. Farní rada doporučuje podepsat smlouvu s upřesněnými podrobnostmi (výše nájmu, údržbu) a co nejméně porušit opravené zdi přístupu na věž. Umístění antén tak, aby minimálně narušily architektonický vzhled věže.

 

  1. Anežka Bartošová seznámila s návrhem úpravy dvora fary. Přinesla 2 nákresy na možnou úpravy z přírodních materiálů. Na úpravu je možnost získat dotaci z ministerstva zemědělství se spolufinancováním farnosti (10%).  Žádost o tuto dotaci sepíše Anežka Bartošová s tím, že žadatel bude Farnost Lanžhot. Zjistí, jaké náležitosti musí žádost obsahovat a zajistí zpracování projektu na celkovou úpravu dvora. Farní rada za dvou předložených návrhů vybrala návrh B s připomínkami pro zpracování projektu. Připomínky si paní Bartošová zaevidovala a předá jej zpracovatelce projektu k řešení.

 

  1. Pan farář – seznámil s požadavkem TJ Sokol, aby pondělní mše svatá za zemřelé byla dříve než v 9 hodin z toho důvodu že zmíněná organizace pořádá zábavu na stadionu a aby účastníci mohli být jak na pobožnosti za zemřelé, tak následně na zábavě. Farní rada jednohlasně schválila začátek hodové pondělí mše svaté na 9 hodin a průvod na hřbitov v 9,45 hodin.

 

  1. Paní Tučková má dotaz, kdy bude mše svatá v pátek 27.12., neboť město plánuje ohňostroj a tento by rušil večerní mši svatou. Byla dohodnuto, že tento den bude mše svatá ráno.

 

  1. Paní Uhrová informuje, že v sobotu 12. října bude farní pouť na Sv. Hostýn.

 

  1. Pan Bartoš má dotaz, čí jsou stromy – ořešáky za farní zdí v ulici Havlíčkova. Paní Tučková odpovídá, že zřejmě obecní. Pan Bartoš žádá o ořezání větví, neboť tyto zasahují do zdí farní budovy, která je ve dvoře a zeď, protože je stará tím velmi trpí.

Paní Tučková toto přednese na městském úřadě s tím, že stromy budou ořezány v době vegetačního klidu.

 

  1. Příští schůze farní rady bude v pondělí 7. října v 18,45 hodin.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz