Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 27.11.2017

 

 

Přítomni: Bartošová Jaroslava, Bartošová Radmila,
Bartoš Pavel, Prajková Marie, Šuláková Markéta, Kubíková Jaroslava, Beneš Petr,
Svačinová Helena, Tučková Hana, P. Pavel Römer.

l. Pan farář informoval o školení lektorů a to jak
stávajících, tak také dalších zájemců. Školení provede odbornice z Olomouce
a bude se konat v pátek 1.12 od 19 do 21 hodin na faře a v sobotu 2.12.
od 9 do 11 hodin v kostele.

2. Na první neděli adventní, tj. 3. prosince přijede
do naší farnosti otec Kafka, který bude sloužit obě dvě nedělní mše svaté a
přiblíží farníkům význam fondu PULS, do kterého se mohou farníci, jako donátoři
přihlásit a zasílat své finanční příspěvky biskupství.

3. Na první neděli adventní se budou žehnat adventní
věnce a to jak kostelní, tak také ty, které si farníci přinesou. Kostelní věnec
vždy zajišťuje paní Kořínková.

4. Dětské mše v době adventu jsou odlišné od
ostatních tím, že děti přicházejí na začátku s lucerničkami, ministranti předehrají
na hudební nástroje píseň Ejhle Hospodin přijde a ostatní ji pak zpívají.
Zároveň se rozžíhají světla v kostele.

5. V neděli 10.12. v 16 hodin přijde do
kostela sv. Mikuláš s doprovodem a přinesou dětem dáreček. Balíčky
zajišťuje paní Radmila Bartošová a Markéta Šuláková, další jim pomáhají. V kostele
jsou pokladničky, do kterých se mohou dávat příspěvky na tyto balíčky. Sv.
Mikuláše bude dělat Jiří Kubík, pan farář ho přivítá, udělá s ním krátký
rozhovor, děti zazpívají písničky a dostanou dáreček. Bude se chystat asi 100
balíčků.

6. Předvánoční zpověď bude domluvena panem farářem po
dohodě s ostatními z okolních obcí tak, aby se na všechny farnosti
dostalo včas. Datum zpovědi bude včas oznámen

7. Protože 4. neděle adventní vychází zrovna na štědrý
den, budou tomuto podřízeny i bohoslužby. První bude v 9 hodin ráno, další
v 15 hodin odpoledne (zvláště pro děti) a poslední ve 22 hodin večer.

8. Stavba betlému v kostele bude také stanovena
podle data zpovídání tak, aby se doba nekryla. Nejpozději se však postaví 22.
prosince. Stromečky jsou zajištěny přes místní polesí.

9. Paní Tučková informuje pana faráře, že vždy v sobotu
před 3. nedělí adventní byla v kostele udělována svátost nemocných pro ty,
kteří nemohli být přítomni na svátek Panny Marie Lurdské 11.2. Tato svátost by
měla být také po svátosti smíření, takže datum bude rovněž včas oznámen.

10. V období "mezi svátky" - ve středu 27.12 mše
nebude, ve čtvrtek 28.12 na svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků bude mše sv.
v 16 hodin a po ní zpívání u jesliček, které si děti připraví. V pátek
29.12. bude mše sv. ráno v 7.30 hodin, rovněž v sobotu 30.12. V neděli
31.12 budou mše sv. dle nedělního pořadu s tím, že hrubá mše bude na
poděkování za udělené dary a milosti v uplynulém kalendářním roce. Statistické
údaje, které jsou farníkům předkládány budou na tištěných lístečcích a v promluvě
se pan farář zmíní o nejdůležitějších událostech v životě farnosti v roce
2017. Večer už pobožnost nebude.

11. Pan Bartoš informuje o betlémském světle, které
každoročně skauti přinášejí do kostela. Pro světlo se pojede do Břeclavi na
nádraží, budou ho mít Bartošovi doma a v neděli 24.12 ho skauti donesou do
kostela, odkud si farníci mohou roznést světlo do svých domovů.

12. V sobotu 6.ledna bude Tříkrálová sbírka,
kterou organizuje Charita. V Lanžhotě se toho ujala paní Uhrová. Letos je
však problém s místem srazu, protože sál Společenského domu je mimo
provoz, tudíž děti se nemají kde převléci a kam se vrátit. Paní Tučková
slíbila, že se pokusí toto vyřešit v rámci úřadu a předem budou všichni
dobrovolníci informováni.

13. Funkce kostelníka - ve farnosti je velký problém,
protože stávající dlouholetý kostelník pan Brantalík je nemocný, v případě
nemoci dalších dvou nemá kdo otevřít kostel a připravit vše potřebné pro mši
sv. Pan farář tuto otázku znovu otevře a v ohláškách vyzve farníky, aby se
přihlásili na tuto funkci. Pokud se přihlásí více lidí, mohou se více střídat a
povinnosti si rozdělí.

14. Opravy v kostele - je nutné vyměnit žárovky
na svítidlech v kostele. Pan Petr Beneš slíbil, že se podívá, jakým
způsobem by bylo možné toto udělat. Na některých místech střechy je sjetá
střešní krytina - pan František Michalica slíbil, že až bude v Lanžhotě plošina
na opravu světel tak se pokusí opravit i krytinu na střeše a vyčistit část
okapového žlabu, kde je nejvíce listí.

15. Pan farář vyklidil garáž na faře, protože zeď se
stále více prohýbá a hrozí nebezpečí spadnutí. Spolu s Cyrilem Bartošem
podepřeli tuto zeď a zabezpečili tak, aby nespadla.

16. Oprava varhan - čekáme na souhlas brněnského biskupství
k provedení výběrového řízení na dodavatele opravy varhan. Do konce roku
by nám toto měli poskytnout, abychom zadali opravu.

Zapsala: Hana Tučková


 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz