Zápis za schůze farní rady konané dne 05.11.2015

Z Á P I S

ze schůze farní a ekonomické rady Lanžhot dne 05.11.2015

 

Přítomni: Ing. Švásta Josef, Uher Josef, Tuček Josef, Bartoš Pavel, Bartošová Radmila, Šuláková Markéta, Kubíková Jaroslava, Markovičová Marie, Bartošová Jaroslava, Prajková Marie, Svačinová Helena, Tučková Hana, P. Josef Chyba.

Omluveni: Jiří Kubík, Petr Beneš

 

  1. Pan farář nejdříve seznámil přítomné se složením ekonomické rady farnosti. Členy jsou: Ing. Švásta Josef, Markovičová Marie, Kubíková Jaroslava, Svačinová Helena. Ekonomická rada farnosti se bude scházet dle potřeby. Schůze bude svolávat pan farář a tyto nemusí být současně se zasedáním farní rady. Členové ekonomické rady se v pátek 13.11.2015 zúčastní semináře v Telnici určeného pro ekonomické rady farností organizovaného Brněnským biskupstvím. Určitě se zde seznámí s prací a úkoly ekonomické rady ve farnosti.

 

  1. Pan farář seznámil ekonomickou i farní rady se stavem majetku farnosti a to jak movitým, tak i nemovitým. Mezi nemovitosti se řadí kostel, fara a hospodářskými budovami a pozemky. Movitý majetek je vybavení kostela liturgickým nádobím a náčiním, antipendia a další. S podrobným stavem aktiv a pasiv budou jak ekonomická, tak farní rada seznámena po ukončení roku a vyčíslení v peněžních hodnotách.

 

Od 1. ledna 2016 se povede podvojné účetnictví v děkanství. Měla by to dělat jedna osoba pro více farností. Aby tato osoba mohla být zaměstnána na celý úvazek, měla by účtovat pro více farností, než má naše děkanství. V děkanství Hustopeče již takovou pracovnici mají, potřebovali by však ještě více farností, aby splňovala podmínky pro uzavření pracovního poměru. Zatím se tato otázka řeší a očekává se, že na semináři v Telnici se ekonomické rady seznámí s podrobnostmi k této otázce. Bude se následně řešit. Podobně je tomu i se stavebním technikem, který by měl pracovat pro více farností. V některé farnosti by měl mít sídlo a do ostatních pravidelně nebo podle potřeby dojíždět.

 

  1. Připomínky a náměty od farníků:

Paní Tučková:

  •  někteří farníci neznají složení farní a ekonomické farní rady. Přestože výsledky voleb byly v kostele na lístečcích, budou výsledky zveřejněny ještě v kabelové televizi a na druhé straně ohlášek.
  • proč pan farář nečte zapsané úmysly mší svatých? Členové farní rady mají názor, že dostačující jsou na lístečcích a v kabelové televizi. Paní Tučková přesto doporučuje, aby se obnovilo čtení úmyslů. Pan farář není proti, ale aby to četl někdo z farníků. Zatím tato otázka není dořešena.
  • Připomínka od starších farníků – panu faráři je špatně rozumět. Měl by přidat na síle hlasu. Pan farář k tomu dodává, že jsou špatně umístěny reproduktory.

Pan Josef Tuček :

– zda jsou nafoceny sochy v kostele? V případě poškození nebo ztráty aby byl doklad o stavu věcí. Pan farář odpovídá – je zhotoven katalog s fotkami.

  • co se bude dělat s dvorním křídlem dvora. Je ve velmi špatném stavebním stavu. Pan farář odpovídá, že již byl zpracován i projekt na novou budovu v tomto prostoru, ale ten již neodpovídá nynějším požadavkům. Bude se stavět to, co rozhodne farní a ekonomická rada. Ale zatím nejsou na stavbu peníze a není kam uložit všechny věci z těchto prostor.

 

  1. V souvislosti s vyhlídkou na věži kostela je potřeba provést revizi hromosvodů (v ceně asi 20 tis. Kč). Město sice platí nájem, ale částka je minimální a nepokryje náklady na tuto revizi. Paní Tučková zjistí u vedení města, zda by revizi hromosvodů nemohlo zaplatit město. Při provozování vyhlídky je revize nutná.

 

  1. Pan farář má požadavek, aby modlitbu věřících (přímluvy) četli farníci. Měli by to být dospělí. V případě dětí – po skončení 6. třídy a proškolení. Určitě mezi farníky je ještě dost těch, kteří by mohli číst. Tuto neděli je představení dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání, bylo by dobré, aby přímluvy četl někdo z rodičů těchto dětí. Paní Tučková slíbila, že řekne paní Říhové Petře.

 

Zapsala: Hana Tučková

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz