Zápis ze schůze farní rady konané dne 09.03.2015

Z á p i s

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 09.03.2015

Přítomni: P. Josef Chyba, Anna Straková, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Cyril Bartoš, Pavel Bartoš, Marie Uhrová, Hana Tučková

Omluveni: Věra Hostinová, Rostislav Švirga

  1. Členové farní rady navrhují, aby byla zvolena nová farní rada, neboť tato už pracuje dlouho a je potřeba doplnit o mladé, aktivní členy. Paní Tučková zhotoví tiskopisy pro návrhy farníků na členy farní rady. Návrhy se budou vkládat do krabic. Dle počtu hlasů na návrzích budou jednotliví farníci osloveni, zda souhlasí s kandidaturou a po jejich vyjádření budu zapsáni na kandidátní listinu. Volby pak budou probíhat tak, že farníci zaškrtnou na kandidátní listině ty kandidáty, kterým dávají hlas. Výsledky návrhů i voleb budou vždy na schůzi farní rady.

 

  1. Velikonoční svátky – zpovídání ve čtvrtek před květnou nedělí, na květnou neděli je potřeba zajistit ratolesti – kočičky. Paní Tučková žádá členy farní rady, aby se zapojili a kočičky přinesli, neboť celé roky toto zajišťuje její rodina. Paní Krásná přislíbila pomoc. Velký úklid před velikonocemi  bude jak na faře, tak v kostele – zajistí si uklízečky. Boží hrob a výměnu prádla v sobotu  – nachystá paní Tučková, pomocníky si zajistí, výzdobu zajistí paní Kořínková. Adorace v Getsemanské zahradě na zelený čtvrtek – bude ihned po mši sv. a pak ve 21 hodin. Velký pátek a bílá sobota – bude otevřený kostel. Je potřeba zajistit služby v kostele. Rozpis bude předem poskytnut k zapsání. Velkopáteční obřady budou v 18,30 hodin, mše sv. na bílou sobotu začne v 19.30 hod. obřady.

 

  1. Pan farář informuje, že v sobotu před Božím tělem bude pouť brněnské diecéze do Slavonic, kde je kostel Božího těla.

Boží tělo – den eucharistie – je naplánovaná sbírka pro národní eucharistický kongres v Brně.

 

  1. Pan farář tiskne každý týden ohlášky, které si farníci rozebírají. Tiskárna je již stará a poruchová, Je nebezpečí, že se ohlášky a tiskopisy pro žáky a biřmovance nebudou mít na čem tisknout, pokud se nekoupí nová tiskárna. Při koupi nové tiskárny navrhují členové farní rady, aby byla zakoupena výkonnější.

 

  1. Paní Jana Krásná má dotaz – proč se neudělá v postní době duchovní obnova. Pan farář odpovídá, že toto chtěl udělat, oslovil několik kněží, ale ti neslíbili účast. Místní farář by to neměl sám dělat z důvodu různých témat obnovy a přípravy na kázání.

 

Termín příští rady bude operativně stanoven.

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz