Zápis ze schůze farní rady dne 14. 3. 2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě ze dne 14. 3. 2016

 

Přítomni: Jaroslava Kubíková, Marie Prajková, Jaroslava Bartošová, Radmila Bartošová, Markéta Šuláková, Petr Beneš, Josef Tuček, Pavel Bartoš, Hana Tučková, P. Josef Chyba.

Omluveni: Josef Uher, Helena Svačinová, Jiří Kubík

  1. Příprava velikonoc- v úterý 22. 3 ve 14 hodin se bude upravovat Boží hrob. Je zapotřebí přenést svatostánek z „knížecí místnosti“ do kostela, upravit plachty a připravit hrob na čtvrteční adoraci. Paní Tučková zajistí přenesení potřebných věcí a dle možností přijdou členky farní rady k další  pracím.

Ve čtvrtek ve 21 hodin bude adorace, pan farář by chtěl v pátek a sobotu uspořádat tzv. temné hodinky – modlitba vždy v 7.30 hodin ráno v kostele.

Sobotní velikonoční obřady začnou již v 18,30 hodin.

 

  1. Paní Radmila Bartošová navrhuje na úterý 12. 4. úklid fary. Zajistí ochotné ženy, které se úklidu zúčastní. Paní Kubíková navrhuje odstranit látkové závěsy z oken, protože tyto jsou zde již 10 let a již nejsou na oknech pěkné. Rovněž neplní svou funkci, protože se okna nezatemňují. Navrhuje pořídit vnitřní žaluzie. Je zde však otázka, zda by se žaluzie používaly v případě, že večer bude na faře nějaká akce.

 

  1. Pan Josef Tuček informuje, že mluvil s panem Kořínkem ohledně výměny vchodových dveří do kostela. Pan Kořínek je ochoten dveře zhotovit, ale chce, aby pan farář za ním přišel, konkrétně podal objednávku na tyto práce. Pan farář upozorňuje, že i dřevo na zádveří je zvláště na dívčí straně zničené červotočem a že bylo vhodné udělat i toto. Farní rada navrhuje, aby se tyto práce dělaly postupně (z důvodu finančních), nejdříve jedny dveře se zádveřím a pak další. Určitě by se tím zateplil i kostel. Doporučuje toto všechno projednat s panem Kořínkem a požádat ho

o nacenění.

 

  1. Pan farář mluvil o zateplení kostela. Odborná firma zhlédla půdu kostela a navrhla zateplení foukanou hmotou. Zatím nedodala nacenění. Pan farář má dilema – jakou prací v kostele začít. Bylo by zapotřebí vyměnit dlažbu, lavice, upravit liturgický prostor apod. A práce farní rada má v tomto být nápomocna a rozhodnout, čím se začne. Všechno samozřejmě závisí od finančních možností.

 

  1. Farní rada navrhuje, aby pan farář seznámil farníky se záměrem rekonstrukce dveří a zádveří s tím, že nutné počítat s většími výdaji a požádal je, aby dle svých možností přispívali v rámci sbírek na údržbu.

 

  1. Další mimořádnou akcí je biřmování 16. 4., kdy přijede pan biskup udělit svátost biřmování našim mladým. Ze strany pana faráře je přístup biřmovanců k této slavnosti laxní, nikdo se nezapojuje do organizace a nikdo nezařizuje potřebné náležitosti k tomuto dni. Je potřeba zajistit kytku pro pana biskupa, dárek, menší občerstvení, neboť pan biskup si představuje, že po mši svaté se setká s biřmovanci na krátké besedě s tímto malým občerstvením. Pokud by se domluvili a zajistili si společný oběd, pak by to byl ten nejlepší přístup a oběd by se uskutečnil společně s kmotry v Podlužanu. Myslí si ale, že biřmovanci nebudou schopni této domluvy. Farní rada nabízí pomocnou ruku k zajištění organizačních záležitostí. Paní Tučková nabízí upečení koláčků, které by se podávaly na besedě, požádali bychom vinaře o nějaké víno, nachystalo by se nealko. V případě, že biřmovanci nebudou chtít společný oběd,  tak bude jen beseda na faře a oběd pro pana biskupa, faráře a doprovod z biskupství zajistí farní rada na faře. Rovněž je potřeba s biřmovanci upřesnit organizaci obřadu s tím, že by přivedli pana biskupa, hosty a přisluhující průvodem z fary do kostela, domluvit s nimi místo, kde budou stát a jak bude udílení svátosti probíhat. Je zde však velký problém zorganizovat biřmovance na jedné společné schůzce, protože ani jednou se všichni společně nesešli. Paní Tučková nabízí, že se domluví s některými rodiči biřmovanců a tuto otázku s nimi probere, popřípadě zajistí potřebné.

 

  1. Boží tělo – venkovní oslava bude v neděli 29. 5. Bude ranní mše v 8 hodin a hrubá v 9.30 hodin a pak průvod ke 4 oltářům. Je potřeba zajistit fungující techniku.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz