Zápis ze schůze farní rady dne 15. 2. 2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 15.02.2016

 

Přítomni: Jiří Kubík, Petr Beneš, Pavel Bartoš, Josef Uher, Josef Tuček, Jaroslava Kubíková, Radka Bartošová, Helena Svačinová, Marie Prajková, Jaroslava Bartošová, Markéta Šuláková, Hana Tučková, P. Josef Chyba.

 1. Pan farář seznámil přítomné s posláním ekonomické rady farnosti a její činností po vydání majetku z restitucí.

 

 1. Byla otevřena otázka poutě k Bráně milosrdenství. Nejbližší máme v Bratislavě a na Velehradě, ale uvažuje se o pouti do kostela Božího milosrdenství v obci Slavkovice. Tato možnost bude ještě zvážena a upřesněna.

 

 1. Ve dnech 4. a 5. března 2016 proběhne akce „24 hodin pro pána“, kdy mají být po celý den a noc otevřeny kostely s možností adorace a svátosti smíření. Naše farnost se do tohoto nezapojí, maximálně bychom nechali kostel otevřený 1 hodinu k nahodilé návštěvě a možnosti soukromé adorace.

 

 1. Paní Tučková opakovaně vznáší připomínku věřících, že panu faráři není rozumět. I když mluví do mikrofonu. Když začne mluvit tak ho slyšet je, ale po chvilce hlas ztiší natolik, že ten, kdo špatně slyší, mu nerozumí. Pan farář řekl, že jsou špatně seřízené mikrofony.

 

 1. Paní Tučková žádá členy farní rady, aby si každý vzal na starost jednu neděli s křížovou cestou. Texty jsou připravené, pouze se jedná o to, aby vždy některá skupina si křížovou cestu vzala starost. První neděli měly ženy, druhou budou děti, které přistoupí letos k 1. sv. přijímání, třetí neděli – ženský sbor, čtvrtou – Schola a pátou a šestou neděli by měli mít chlapci a děvčata. Všechny texty jsou u paní Tučkové, která je vždy předá zástupci jednotlivých skupin. Páteční křížové cesty paní Tučková také zpracovala v brožurce a jsou u paní Uhrové.

 

 1. Pan farář oznamuje, že ve čtvrtek 17. března bude společná svatá zpověď, kdy přijedou cizí zpovědníci na výpomoc. Ještě to připomene v kostele, aby farníci využili tuto možnost před velikonočními svátky.

 

 1. Pan Beneš oznamuje, že v sobotu 9. dubna je již pravidelná pouť mužů do kostela v Šaštíně.

 

 1. Pan Tuček upozorňuje, že při úklidu na půdě kostela zjistil, že na kopuli jsou koberce (na zateplení) a na nich je reflektor. Hrozí zde nebezpečí požáru. Navrhuje reflektor zavěsit a tím odstranit možnou příčinu požáru.

 

 1. Paní Bartošová Radka a Jaroslava domlouvají předvelikonoční úklid fary z důvodu, že velikonoce jsou velmi brzo a brzo je i na úklid fary. Domluvily si termín 9. dubna, tj. po velikonocích, ale před biřmováním, které bude 16. dubna.

 

 1. Pavel Bartoš připomíná nutnost opravy misijního kříže na kostele. Chybí některá písmena v nápise a celkově by kříž potřeboval obrousit a natřít. Dále připomíná vytřídění archívního materiálu v učebně ve dvoře a nutnost nájezdu pro kočárky a vozíčkáře do kostela.

 

 1. Pan farář odpovídá, že na provedení nájezdu pro vozíčkáře a kočárky do kostela je zpracovaný projekt s vysokým rozpočtem.

 

 1. Paní Tučková oznamuje nutnost úklidu tvz. Černé kuchyně ve dvoře fary, kde je velký nepořádek, odkládá se zde veškerý nepotřebný materiál bez jakéhokoliv systému. Až bude teplejší počasí, vyhlásí se brigáda, přistaví kontejner a nepotřebné věci se vyvezou. Tím vznikne prostor k dalšímu využití.

 

 1. Další schůze farní rady bude v pondělí 14. března.

 

Zapsala: HanaTučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz