Zápis ze schůze farní rady dne 20.03.2017

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 20.03.2017

Přítomni: Petr Beneš, Markéta Šuláková, Jaroslava Bartošová, Marie Prajková, Helena Svačinová, Josef Uher, Josef Tuček, Jaroslava Kubíková, Hana Tučková, p.farář.

Omluveni: Jiří Kubík, Pavel Bartoš

  1. Pan farář seznámil farní radu s hospodařením farnosti za rok 2016. Protože výsledky ještě nejsou konečné, nebudou se zatím zveřejňovat. Farníci budou seznámeni později.
  2. Pan farář žádá někoho z farníků o umístění nivelační značky na zeď kostela. Tato značka odpadla společně s omítkou a je potřeba je usadit na zeď. Paní Prajková slíbila, že požádá pana Marku Prajku, který provádí opravu domu v ulici Havlíčkova o umístění této značky na kostel.
  3. Dále pan farář žádá o dobrovolníka, který by se staral o hodiny na věži kostela. Po zimě se opozdívají a je nutné je promazávat každou roční dobu. Pan farář oslovil pana Jendu Holobrádka, který však je v zaměstnání a jeho volno je omezené. Další dobrovolník není.
  4. Příprava velikonočních svátků – mše svaté ve svatém týdnu budou vždy ráno, protože večer jezdí pan farář zpovídat do okolních obcí. Je potřeba nachystat kočičky na květnou neděli. Do květné neděle slíbil Cyril Bartoš kříž na kostel, který opravuje. Pan Beneš navrhuje, aby od velkého pátku do 23. dubna se modlila v kostela Korunka Božího milosrdenství.

Dále pan Beneš informuje, že 22. dubna se koná pravidelná pouť mužů do Šaštína.

  1. Pan Beneš má připomínku, že nefungují technické věci. Úkoly, které je zapotřebí provést nejsou dotaženy do konce, je mnoho věcí rozdělaných a nedodělaných. On jednal o dokončení hromosvodů s několika firmami – zatím neuspěl. Pan farář předal nabídku na provedení hromosvodů, zatím nemá potvrzenu práci.
  2. Pan Tuček – je potřeba provést opravu chodníku okolo kostela. Protože se jedná o veřejné prostranství v majetku obce, ptá se, zda chodník bude součástí úpravy Náměstí. Paní Tučková se ptala na městském úřadě a do plánu opravy celého prostranství náměstí a okolí bude zahrnut i chodník okolo kostela.

Dále pan Tuček se ptá, zda bude doplněn počet ministrantů. Nikdo z dětí, které chodí do náboženství neministruje. Bylo by možné, aby se zapojila i děvčata, jak tomu bylo za otce Stejskala. Tehdy z řad děvčat byl velký zájem.

Archiv ve dvoře – je škoda, že zeď, do které mají být osazeny okna je nedostatečně izolovaná, a navíc do ní zatéká. Proto osazení oken by asi bylo nehospodárné.

  1. Paní Tučková žádá pana faráře, aby do přímluv v neděli 26.3. zahrnul vzpomínku na mons. Valeriána, protože 27.3. uplyne rok od jeho úmrtí. Pan farář navrhuje, aby byla za něho sloužena celá mše svatá. Bude sloužena v sobotu 25.3.
  2. Paní Bartošová má dotaz na pana faráře, kam by měla být směřována farní pouť. Protože je letos 100. výročí od zjevení P. Marie ve Fatimě, navrhuje pouť do poutního místa Kaclířov k Panně Marii Fatimské. Pouť by bylo vhodné uskutečnit první sobotu v měsíci, kdy jsou v této farnosti tvz. první poutní soboty. Návrh bude předán paní Marii Petrlové, která ji společně s paní Bartošovou a Tučkovu organizačně zajistí.

Zapsala: Hana Tučková

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz