Zápis ze schůze farní rady dne 4.3.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 04.03.2013

 

Přítomni: farář P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Švirga Rostislav, Uher Petr, Michalica František, Bartoš Cyril, Krásná Jana, Kořínková Božena, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana

 

Omluveni: Bartošová Božena, Hostinová Věra

 

Hosté: Ing. Josef Smetana – za MAS Podluží,, Marie Pfefferová – za Spolek pro Lanžhot, František Hrnčíř – starosta města.

 

P. farář přivítal přítomné hosty a členy farní rady a seznámil všechny přítomné s obsahem jednání na biskupství v Brně, které se konalo dnes. Byl to vlastně první restituční den, na kterém pan biskup a jeho spolupracovníci seznámili kněze s tím, co se do dnešního dne podniklo v otázce církevních restitucí. Zjistilo se, že pan farář nemůže žádat obec o vrácení majetku od obce, neboť obce jsou z tohoto vyňaty. Katastrální úřad vypracoval seznam toho, co do restitucí patří. Do roka se musí požádat o vrácení, pokud se nepožádá, není již nárok. Pokud někdo z farníků o něčem, že by to měl být původní církevní majetek, dle místních znalostí by měli na to upozornit a svědeckou výpovědí by se seznam majetku určeného k restituci doplnit.

 

Pí Tučková objasnila pozvaným hostům, za jakým účelem jsou pozváni. Protože na poslední schůzi farní rady se jednalo o zřízení muzea v prostorách vstupu na věžní vyhlídku, využití pro veřejnost a otázka provozování této vyhlídky a muzea, a nikdo k tomuto neměl žádné informace, byli pozváni jmenovaní hosté, aby celou záležitost objasnili. Dále paní Tučková má dotaz, zda bude nějaký požadavek ze strany zřizovatele tohoto muzea na farnost, zda rekonstrukce ohrozí chod kostela a jaký je projekt včetně umístění exponátů.

 

Ing. Smetana – za místní akční skupinu – protože v Lanžhotě má tato akční skupina sídlo, chtějí Lanžhotu pomoci pro využití turistického ruchu. Protože se opravila vyhlídka na věži, je tam opravené schodiště a další prostory, vznikl i prostor pro umístění některých exponátů – zřízení malého muzea zaměřeného na expozici „Po stopách prapředků“ – miniexpozice zaměřená na historii. Na toto obdrželi dotaci – 210 tis. Na stavební úpravy a 100 tis. Kč na vitríny a exponáty. Počítá se s opravou vstupního schodiště a dveří do prostoru vchodu na vyhlídku a muzea, oprava schodiště, oprava tzv. knížecí místnosti a další práce, které se vyskytnou a budou řešeny operativně.

 

Pí Pfefferová – projektant pan Kurdík nacenil na požádání již pro opravě věžní vyhlídky navrhovaný projekt na opravu knížecí místnosti, vstupní schodiště, opravu dveří, zábradlí, vitríny na ornáty a historických věcí.

 

P. Smetana – objasnil otázku, že není pravda, že pokud se peníze nevyčerpají v Lanžhotě, padnou tím i projekty a dotace v ostatních obcích, kteří jsou zapojeni do této akce.

 

Pí Pfefferová ještě dodává, že bylo škoda toto neudělat, neboť se tím zhodnotí majetek celé farnosti a tento zhodnocený majetek v Lanžhotě zůstane.

 

Pan farář znovu apeluje na to, že musí být elektroinstalace z této části kostela musí být připojeno na rozvaděč a požaduje zvláštní okruh, který by se samostatně odečítal a byla snadno vyčíslitelná spotřeba el. energie.

 

P. Smetana – elektroinstalace není problém, ale zároveň to není problém dnešní doby, ale již několikaletý, co stávající rozvody nevyhovují a jak je vidět, postupně se řeší.

 

P. farář – kdo otevře vyhlídku 1. května, když s nikým není uzavřena nájemní smlouva?

 

Pí Pfefferová – pokud by se našly nějaké podnikavé důchodkyně, které by třeba vyrobily a prodávaly nějaké upomínkové předměty z Lanžhota, bylo by to také řešení. Jinak to asi zůstane opět  na městu.

 

P.starosta – samozřejmě tuto otázku musí schválit zastupitelstvo, ale počítá se s tím, že město uzavře nájemní smlouvu s farností a spolu s otevřením muzea pro veřejnost a zajištěním služby bude zajišťovat provoz i vyhlídky na věži.

 

P. Smetana ještě dodává, že bylo výběrové řízení na dodávku rekonstrukce knížecí místnosti na muzeum včetně přilehlých prostor a toto vyhrála firma Lužic, která si bude zajišťovat další firmy potřebné k zajištění všech prací spojených s rekonstrukcí. Výsledkem celé rekonstrukce by mělo být vystavení našich exponátů v knížecí místnosti a dalších prostorech se vystaví věci spojené s vykopávkami na Pohansku. Ze zkušeností z Lužic – muzeum bylo vybaveno z MAS, spravuje si to sama obec.

 

P. starosta má dotaz – kdy se začne s pracemi, když mají být do konce měsíce března hotovy, zda je nějaký harmonogram prací, jaké jsou požadavky na farníky.

 

P. Smetana – ve středu 6.3. přijede firma, který vyhrála výběrové řízení a to po domluvě s panem farářem a zástupci MAS řekne, co a kdy bude dělat. Práce budou dokončeny do konce května t.r. Mimo již zmiňované práce jsou ještě navrženy – výměna oken v prostorách vstupu, oprava vnitřního schodiště, dlažba v mezipatře, oprava vnitřních omítek v knížecí místnosti.

 

P. farář znovu upozorňuje, že v plánech je nově provedena elektroinstalace.

 

Pí Kořínková – když se vybírala firma k provedení prací, měla už mít zajištěné dodavatele jednotlivých prací, neboť je všeobecně známo, že řemeslníci jsou dost vytíženi a objednané práce si termínují.

 

V další diskusi se otázky opakovaly, rovněž jejich zdůvodnění, proto bylo poděkováno hostům za účast a tím, že v případě dalších nejasností s nimi bude jednáno.

 

Pí Tučková  připomíná, že na poslední schůzi farní rady byl řešen problém vstupu k hodinám na věži, neboť přístup byl přerušen při rekonstrukci vyhlídky a není zde možné provést revizi elektřiny.

 

Pan farář už tuto otázku řešil s panem Kořínkem. Výsledkem jednání bylo, že pan farář osloví někoho, kdo bude opravovat hodiny a ten si řekne, jak by měl přístup k hodinám vypadat. Podle toho se přístup upraví.

 

Pavel Bartoš – měli bychom se domluvit na vyklizení knížecí místnosti. Měla by být vyklizena do středy 6.3., aby ti, co se přijdou podívat mohli lépe navrhnout další postup při rekonstrukci.

V úterý 5.3. v 16 hodin půjde jedna skupina a ve středu 6.3. druhá skupina a místnost se vyklidí. Některé věci se dají do kostela – pro potřeby Scholy, něco na faru a zbytek do muzea.

 

P. farář dodatečně poděkoval členům farní rady za práci a předal malé brožurky s duchovním čtením. Rovněž je seznámil s tím, že přišlo další číslo časopisu Tarzicia, za který se platí 5.808 Kč ročně. Je to vlastně podpora a dotace pro vydavatele na jeho další činnost. Dále se ještě kupuje pro děti časopis Duha. Paní Kořínková navrhuje, abychom podporovali pouze jeden časopis.

 

Pastorační práce pro další období:

Nedělní křížové cesty – jsou zajišťovány jednotlivými stavy – ministranti, ženy, pěvecký sbor, děvčata, Schola, chlapci. Texty nachystala pí Tučková a jsou jednotlivým skupinám předávány. Texty jsou k zamyšlení nad vlastním životem.

 

Velikonoce:

Květná neděle – hrubá mše sv. začne venku na Náměstí s průvodem do kostela.

 

Zelený čtvrtek – zač.  mše sv. v 18,30 hod., umývání nohou nebude, adoraci navrhujeme ihned po mši svaté. Po ochodu těch, kteří nebudou na adoraci se kostel ztiší a po chvíli ticha začne adorace. Adoraci povede Cyril Bartoš a Petr Beneš. Paní Uhrová nabízí obraz P. Ježíše v zahradě Getsemanské. Tento je velký a mohl by se umístit nad svatostánek nad Božím hrobem. Bude řešeno operativně.

 

Velký pátek –začátek v 18,30 hodin, nebude křížová cesta, pouze obřady a uctívání kříže. Pokud nebu kostel otevřený celý den (musel by být celodenní dozor – střídání věřících), paní Krásná navrhuje otevření alespoň v 15 hodin na adoraci.

 

Bílá sobota  - kostel bude přes den otevřený, měl by být rozpis služeb. Boží hrob nechat otevřený až do mše svaté, neboť starší lidé přijdou až přede mší k hrobu Páně. Rozpis dát od 9 hodin. Slavnost vzkříšení – začátek v 19,30 hodin.

 

Neděle – jako obvykle.

Pondělí – jedna mše svatá v 8,30 hodin.

 

Pan farář se znovu vrací k prováděné opravě elektroinstalace v kostele. Na jednání ve středu 6.6. by měl pan Strachot – revizní technik říci, jak bude vypadat připojení na věž. Není možné všechno připojit na jeden jistič.

Návrh na osvětlení v kostele – jsou vyměněny dráty na osvětlení, zásuvkové jsou také hotové. Zůstává oprava rozvaděče.

 

Pavel Bartoš – doporučuje vedení dvěma kabely – jeden na zásuvkový obvod, jeden na vypínače osvětlení.

 

Pí Tučková má dotaz ohledně financí. V neděli 3. března pan farář informoval o výsledku sbírky na mříž do kostela s tím, že bylo vybráno něco přes 22 tisíc, záloha na mříž byla dána 24 tisíc, takže máme mínusový schodek. Má dotaz, zda nejsou peníze z předchozích sbírek na doplacení tohoto schodku, neboť také by měly být nějaké peníze z darů od nejmenovaných osob. Pan farář zdůvodňuje, že toto řekl pouze pro informaci, že ta jedna sbírka nepokryla zálohu.

 

Schůze byla ukončena ve 21.30 hodin.

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz