Zápis ze schůze farní rady dne 9. 5. 2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 09.05.2016

 

Přítomni: Kubíková Jaroslava, Kubík Jiří, Bartoš Pavel, Beneš Petr, Prajková Marie, Šuláková Markéta, Bartošová Jaroslava, Tuček Josef, Tučková Hana, P. Josef Chyba

Omluveni: Bartošová Radmila, Svačinová Helena, Uher Josef

 

  1. Pan farář informoval, že byl nefunkční jeden vysavač, pan Jan Śvirga jej opravil a vysavač je provozuschopný.
  2. První svaté přijímání – bude v neděli 22. května v 10 hodin. Všechno si organizují rodiče dětí spolu s dětmi. Pouze žádá paní Tučkovou o nachystání bílých korouhví a křížku.
  3. Vnější oslava Božího těla – bude v neděli 29. května. Bude ranní mše svatá v 8 hodin a v 9,30 bude hrubá mše svatá a pak se půjde ke 4 oltářům a zpět do kostela. První oltář bude u domu Pavla Bartoše, druhý u Prajkových, třetí u Uhrových v Havlíčkově ulici a čtvrtý na Náměstí. Pan farář žádá paní Tučkovou, aby se ujala řazení průvodu. Průvod se bude řadit už v kostele a to tak, že první jde křížek, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěvačky, hudba, lid. U nás je zvykem, že muži chodí za křížkem, tak to tak necháme. Baldachýn bude připraven hned u kostela tak, aby když kněz vyjde z kostela, mohl si pod něj stoupnout.

Pan Petr Beneš zkontroluje zvukové zařízení, zda je v provozu, paní Tučková nachystá korouhve a křížek. Paní Tučková žádá muže z farní rady, aby přišli zkompletovat baldachýn – na hodině se domluvíme telefonicky. Dále je zapotřebí zajistit zastavení dopravy na dobu nutnou k projití křižovatky – přihlásil se Josef Tuček a Pavel Bartoš. Požádáme také o pomoc městskou policii – přes pana starostu a akci nahlásit na městský úřad. Dále je nutné, aby domy, u kterých budou oltáře měly připravené zásuvky na ozvučení.

  1. Paní Bartošová informuje, že se připravuje farní pouť do Slavkovic, kde je kostel Božího milosrdenství a to v měsíci srpnu. Panu faráři by vyhovoval termín 6. srpna, takže se přizpůsobíme. Pravděpodobně se zastavíme ve Žďáru nad Sázavou, kde je Brána Božího milosrdenství. Podmínky pro dosažení plnomocných odpustků: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba sv. otce. Paní Bartošová se spojí s paní Petrlovou a objedná se autobus a budou se informovat farníci.
  2. Pan farář připomíná, že je potřeba uzavřít nájemní smlouvu na věž, kde se budou konat prohlídky. Nájemní smlouva se uzavírá s městem vždy na dobu od května do září. Bylo by vhodné uzavřít smlouvu na delší dobu – na 5 nebo 10 let.

Dále pan farář informuje, že stále na věži chybí revize elektroinstalace, která je nutná z důvodu provádění návštěvníků. Názor členů farní rady je ten, že kostel je farnosti, tudíž by se tato revize měla platit z peněz farnosti.

Příští schůze bude v pondělí 13. června 2016

Zapsala: Hana Tučková                                                                                                                                                                                                                                           

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52