Zápis ze schůze farní rady dne 9. 5. 2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 09.05.2016

 

Přítomni: Kubíková Jaroslava, Kubík Jiří, Bartoš Pavel, Beneš Petr, Prajková Marie, Šuláková Markéta, Bartošová Jaroslava, Tuček Josef, Tučková Hana, P. Josef Chyba

Omluveni: Bartošová Radmila, Svačinová Helena, Uher Josef

 

  1. Pan farář informoval, že byl nefunkční jeden vysavač, pan Jan Śvirga jej opravil a vysavač je provozuschopný.
  2. První svaté přijímání – bude v neděli 22. května v 10 hodin. Všechno si organizují rodiče dětí spolu s dětmi. Pouze žádá paní Tučkovou o nachystání bílých korouhví a křížku.
  3. Vnější oslava Božího těla – bude v neděli 29. května. Bude ranní mše svatá v 8 hodin a v 9,30 bude hrubá mše svatá a pak se půjde ke 4 oltářům a zpět do kostela. První oltář bude u domu Pavla Bartoše, druhý u Prajkových, třetí u Uhrových v Havlíčkově ulici a čtvrtý na Náměstí. Pan farář žádá paní Tučkovou, aby se ujala řazení průvodu. Průvod se bude řadit už v kostele a to tak, že první jde křížek, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěvačky, hudba, lid. U nás je zvykem, že muži chodí za křížkem, tak to tak necháme. Baldachýn bude připraven hned u kostela tak, aby když kněz vyjde z kostela, mohl si pod něj stoupnout.

Pan Petr Beneš zkontroluje zvukové zařízení, zda je v provozu, paní Tučková nachystá korouhve a křížek. Paní Tučková žádá muže z farní rady, aby přišli zkompletovat baldachýn – na hodině se domluvíme telefonicky. Dále je zapotřebí zajistit zastavení dopravy na dobu nutnou k projití křižovatky – přihlásil se Josef Tuček a Pavel Bartoš. Požádáme také o pomoc městskou policii – přes pana starostu a akci nahlásit na městský úřad. Dále je nutné, aby domy, u kterých budou oltáře měly připravené zásuvky na ozvučení.

  1. Paní Bartošová informuje, že se připravuje farní pouť do Slavkovic, kde je kostel Božího milosrdenství a to v měsíci srpnu. Panu faráři by vyhovoval termín 6. srpna, takže se přizpůsobíme. Pravděpodobně se zastavíme ve Žďáru nad Sázavou, kde je Brána Božího milosrdenství. Podmínky pro dosažení plnomocných odpustků: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba sv. otce. Paní Bartošová se spojí s paní Petrlovou a objedná se autobus a budou se informovat farníci.
  2. Pan farář připomíná, že je potřeba uzavřít nájemní smlouvu na věž, kde se budou konat prohlídky. Nájemní smlouva se uzavírá s městem vždy na dobu od května do září. Bylo by vhodné uzavřít smlouvu na delší dobu – na 5 nebo 10 let.

Dále pan farář informuje, že stále na věži chybí revize elektroinstalace, která je nutná z důvodu provádění návštěvníků. Názor členů farní rady je ten, že kostel je farnosti, tudíž by se tato revize měla platit z peněz farnosti.

Příští schůze bude v pondělí 13. června 2016

Zapsala: Hana Tučková                                                                                                                                                                                                                                           

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz