Zápis ze schůze farní rady konané dne 24.02.2014

Z Á P I S

z jednání farní rady dne 24.02.2014

 

Přítomni: P.  Josef Chyba, Bartoš Cyril, Michalica František, Bartoš Pavel, Kořínková Božena, Krásná Jana, Ing. Švirgová Pavla, Uhrová Marie, Tučková Hana

 

Omluveni: Straková Anna, Uher Petr, Švirga Rostislav, Hostinová Věra

 

  1. P. farář konstatoval, že z poslední schůze  zůstal úkol – přidělání kliky na dveře od WC v kostele.

 

  1. Paní Kořínková chválí čtení epištoly dětmi, konkrétně Adrianou Svačinovou při nedělních mších svatých a Julií Kaňovou. Má dotaz, zda má tyto děti zahrnout do rozpisu měsíčního čtení. Pan farář navrhuje je nejprve nechat číst při dětských mších a později zapojovat do všech mší, protože mají i jiné aktivity, které jim brání zúčastňovat se mší každou neděli.

 

  1. Blíží se postní doba, která začíná popeleční středou dne 05.03.. Mše svatá bude tento den v 8 hodin ráno a v 18,30 hod. večer. Při obou mších bude udělován popelec.

Na 1. neděli postní před hrubou přečtou děti – prvokomunikanti úvod do postní doby.

Každou postní neděli budou křížové cesty.

  1. neděli – maminky s dětmi, které jdou k 1. sv. přijímání

 další neděle – napíše se rozpis. Texty dle rozpisu rozdá pí Tučková, která má zpracované křížové cesty na celou postní dobu a zvlášť páteční křížové cesty.

 

  1. Pan farář informuje, že ve čtvrtek 13.3. bude v Lanžhotě rekolekce, mše sv. bude v 9 hodin.

17.3 – 19.3. setkání kněží na Velehradě

19.3. – mše sv. za muže z farnosti

25.3. – slavnost

26.3. – vizitace.

Večerní mše sv. jsou v zimním období v 17,30 hodin – změna času těchto večerních bohoslužeb bude až od velikonočních svátků.

Od 6.4. začínají velikonoční zpovědi v okolních obcích, z tohoto důvodu budou mše sv. pouze ráno.

 

  1. Paní Tučková má dotaz, zda se pan farář zúčastní pouti do Lurd, protože bude zapisovat úmysly mší sv. na další měsíce a měla by předem vědět, kdy zde pan farář nebude. Zatím není rozhodnuto, protože pan farář nemůže za sebe sehnat náhradu. Dozví se to během 14ti dnů.

 

  1. Máme nového kostelníka – je to pan Jaromír Příborský, který se zaučuje, ale je nutné pro něj zajistit klíč. Protože na faře již žádný není, vznikl problém. Pan Cyril Bartoš sděluje, že má 2 klíče a může 1 poskytnout. Dal jej panu faráři a ten jej předá kostelníkovi.

 

  1. Paní Kořínková – v přehledu financí, které pan farář četl v neděli 23.2. v kostele řekl, že je třeba ještě uhradit za mříž do kostela asi 127 tis. Tyto peníze máme na účtu, jsou ze sbírek na mříž. Ptá se, proč se doposud panu Petru Uhrovi nezaplatila další částka za tuto mříž. Pan farář odpovídá, že pan Uher nedal žádnou fakturu k proplacení, a tudíž mu nebyla další částka mimo minimální zálohy  proplacena. Řešením je tedy dodání faktury k proplacení peněz za zhotovení mříže.

 

  1. Dále v neděli pan farář informoval o tom, že sponzorský dar pro 1 osobu na pouť do Lurd  poskytl cestovní kanceláři, která tuto pouť pořádá. Farní rada jednoznačně souhlasí s tímto řešením, neboť pokud by se částka  dala někomu z farnosti, nadělalo by to jen zlou krev ze strany farníků.

 

  1. Ing. Švirgová informuje o táboru dětí, který letos bude na faře v Brtnici u Jihlavy první týden v červenci.

 

 

 

Zapsala. Hana Tučková

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz