Zápis ze schůze farní rady konané dne 24.02.2014

Z Á P I S

z jednání farní rady dne 24.02.2014

 

Přítomni: P.  Josef Chyba, Bartoš Cyril, Michalica František, Bartoš Pavel, Kořínková Božena, Krásná Jana, Ing. Švirgová Pavla, Uhrová Marie, Tučková Hana

 

Omluveni: Straková Anna, Uher Petr, Švirga Rostislav, Hostinová Věra

 

  1. P. farář konstatoval, že z poslední schůze  zůstal úkol – přidělání kliky na dveře od WC v kostele.

 

  1. Paní Kořínková chválí čtení epištoly dětmi, konkrétně Adrianou Svačinovou při nedělních mších svatých a Julií Kaňovou. Má dotaz, zda má tyto děti zahrnout do rozpisu měsíčního čtení. Pan farář navrhuje je nejprve nechat číst při dětských mších a později zapojovat do všech mší, protože mají i jiné aktivity, které jim brání zúčastňovat se mší každou neděli.

 

  1. Blíží se postní doba, která začíná popeleční středou dne 05.03.. Mše svatá bude tento den v 8 hodin ráno a v 18,30 hod. večer. Při obou mších bude udělován popelec.

Na 1. neděli postní před hrubou přečtou děti – prvokomunikanti úvod do postní doby.

Každou postní neděli budou křížové cesty.

  1. neděli – maminky s dětmi, které jdou k 1. sv. přijímání

 další neděle – napíše se rozpis. Texty dle rozpisu rozdá pí Tučková, která má zpracované křížové cesty na celou postní dobu a zvlášť páteční křížové cesty.

 

  1. Pan farář informuje, že ve čtvrtek 13.3. bude v Lanžhotě rekolekce, mše sv. bude v 9 hodin.

17.3 – 19.3. setkání kněží na Velehradě

19.3. – mše sv. za muže z farnosti

25.3. – slavnost

26.3. – vizitace.

Večerní mše sv. jsou v zimním období v 17,30 hodin – změna času těchto večerních bohoslužeb bude až od velikonočních svátků.

Od 6.4. začínají velikonoční zpovědi v okolních obcích, z tohoto důvodu budou mše sv. pouze ráno.

 

  1. Paní Tučková má dotaz, zda se pan farář zúčastní pouti do Lurd, protože bude zapisovat úmysly mší sv. na další měsíce a měla by předem vědět, kdy zde pan farář nebude. Zatím není rozhodnuto, protože pan farář nemůže za sebe sehnat náhradu. Dozví se to během 14ti dnů.

 

  1. Máme nového kostelníka – je to pan Jaromír Příborský, který se zaučuje, ale je nutné pro něj zajistit klíč. Protože na faře již žádný není, vznikl problém. Pan Cyril Bartoš sděluje, že má 2 klíče a může 1 poskytnout. Dal jej panu faráři a ten jej předá kostelníkovi.

 

  1. Paní Kořínková – v přehledu financí, které pan farář četl v neděli 23.2. v kostele řekl, že je třeba ještě uhradit za mříž do kostela asi 127 tis. Tyto peníze máme na účtu, jsou ze sbírek na mříž. Ptá se, proč se doposud panu Petru Uhrovi nezaplatila další částka za tuto mříž. Pan farář odpovídá, že pan Uher nedal žádnou fakturu k proplacení, a tudíž mu nebyla další částka mimo minimální zálohy  proplacena. Řešením je tedy dodání faktury k proplacení peněz za zhotovení mříže.

 

  1. Dále v neděli pan farář informoval o tom, že sponzorský dar pro 1 osobu na pouť do Lurd  poskytl cestovní kanceláři, která tuto pouť pořádá. Farní rada jednoznačně souhlasí s tímto řešením, neboť pokud by se částka  dala někomu z farnosti, nadělalo by to jen zlou krev ze strany farníků.

 

  1. Ing. Švirgová informuje o táboru dětí, který letos bude na faře v Brtnici u Jihlavy první týden v červenci.

 

 

 

Zapsala. Hana Tučková

 

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu