Zápis ze schůze farní rady konané dne 26.11.2012

Zápis

ze schůze farní rady konané dne 26.11.2012

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Uher Petr, Prajka Miroslav, Michalica František, Bartoš Pavel, Švirga Rostislav, Krásná Jana, Kořínková Božena, Bartošová Božena,  Ing. Śvirgová Pavla, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana

 

 

Ing. Švirgová informuje o činnosti Misijního klubka, které se schází 1x týdně – vždy ve středu. Dětí tvoří drobnosti, které budou v neděli 9. prosince prodávány v kostele a výtěžek bude zaslán na misie.

 

Paní Hostinová k tomu dodává, že ze svíček, které děti nesly na misijní neděli v obětním průvodu se udělá adventní věnec do učebny ve Společenském domě a bude se rozžíhat při modlení.

 

Paní Kořínková – v neděli 2.12. v 16 hodin přijde do kostela sv. Mikuláš. Budou nachystány balíčky pro děti. Pokladničky v kostele zůstanou ještě v neděli 2.12.

 

Paní Tučková – písemné podklady pro povolení Tříkrálového koncertu v kostele, který zajišťuje kulturní komise městského úřadu jsou připraveny a budou předány p. faráři k potvrzení a odeslání na brněnské biskupství. Na koncertu vystoupí chrámový sbor z Velkých Pavlovic pod vedením p. učitele Kosíka.

 

Elektroinstalace v kostele – pan Prajka seznámil s průběhem prací v poslední době,  Sdělil, že veškerý materiál, který je ještě k dispozici je uložený v místnosti farního dvora, odevzdal stavební deník provedených prací a oznámil, že již dále nebude pokračovat v provádění obnovy  elektrického vedení v kostele. Také oznámil že již nebude členem farní rady a odešel ze schůze.

 

Pan Pavel Bartoš pak osvětlil některé otázky spojené s rozhodnutím pana Prajky. Celá farní rada se shodla na tom, že pan farář má panu Prajkovi v kostele veřejně poděkovat za odvedenou práci (kterou dělal ve svém volném čase) s tím, že doufá, že v případě potřeby bude i nadále nápomocen radou nebo prací ve farnosti.

 

Pan farář informuje, že v úklidové místnosti kostela teče teplá voda, což usnadní práci uklizečkám, které do této doby donášely teplou vodu z fary.

Dále informuje, že je nutné dokončit opravu elektroinstalace v kostele. Nejdříve mu však musí někdo udělat revizní zprávu, ze které vyplynou potřebné práce na dokončení a vydání konečné revizní zprávy, která bude zárukou k bezproblémovému stavu elektrického vedení. V provádění prací by se postupovalo podle předem stanoveného plánu tak, aby vše bylo v pořádku. Do presbytáře budou instalovány jedny akumulační kamna, ale až bude dotaženo el. vedení k jejich napojení.

 

Petr Uher – začne pracovat na zhotovení mříže do kostela. V letošním roce nakoupí materiál  a po novém roku začne s prací, která bude mít 2 etapy. Nejdříve provede konstrukci se zasklením, ve 2. etapě budou provedeny výplně.

 

Paní Tučková – betlém se po rozhodnutí pana faráře bude stavět až těsně před vánocemi, neboť v současné době toho mají děti dost na soustředění a dostavování betlému by je asi zatěžovalo.

 

V neděli 9.12. bude dětská mše sv., 28.12. mše pro děti a rodiče. V pátek 21.12. se bude udělovat svátost nemocných těm, kteří nepřijali v únoru t.r.

 

Paní Krásná – má připomínku od maminky, která přišla na páteční dětskou mši sv. Do této doby chodila do Břeclavi,. Poprvé přišla do Lanžhota a když si děti listovaly ve zpěvníku, byly napomínány paní, která ze nimi seděla v lavici. Maminka na toto asi nebyla zvyklá, protože v Břeclavi děti nenapomínaly, proto se zvedla a odešla. Dle její řeči asi do kostela v Lanžhotě nebude chodit. Paní Krásná si myslí, že to není dobrý přístup našich farníků k dětem i  cizím lidem. Měli bychom být rádi, že rodiče s dětmi do kostela přijdou a někdy i přehlédnout, že děti jsou hlučnější než dospělí. Pokud nebudou děti chodit do kostela od dětství, nebudou chodit vůbec. A to my přece nechceme. Naučme se být ohleduplnější a tolerantnější.

Paní Uhrová k tomu dodává, že to byla ona, která dítě napomenula. Myslela si, že trhá listy ze zpěvníku. Nemyslela tím však nic špatného a maminka se nemusela hned urážet.

 

P. farář zjistil, že do Břeclavi přiveze 22.12. zvláštní vlak betlémské světlo. Paní Bartošová zajistí u pana Moravce, aby skauti pro světlo do Břeclavi zajeli a pak je přinesli v neděli 23.12. na začátku mše svaté do kostela.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz